EU-kommissionens arbetsprogram 2024

På samma sätt som det svenska politiska året drar i gång med riksdagens högtidliga öppnande och budgetvandringen över Riksbron, har EU-maskineriet sina egna årliga höjdpunkter. Som Brysselkontoret rapporterat om i september, inleds det politiska året i EU med EU-kommissionens ordförandes linjetal om tillståndet i den Europeiska unionen. Journalister, tjänstepersoner och andra intressenter spänner då öronen i hopp om att tyda detaljer och hintar kring det som alla vet kommer att presenteras under EU-årets verkliga höjdpunkt, nämligen lanseringen av EU-kommissionens arbetsprogram.  

EU-kommissionens arbetsprogram lyfter fram vilka förslag och initiativ de tänker presentera under nästkommande år samt i vilket kvartal förslagen senast ska presenteras. Eftersom EU-kommissionen har initiativrätt kring lagstiftning behöver samtliga aktörer med EU-bevakning anpassa sig efter detta schema, inte minst svenska regioner med sina regionala representationer i Bryssel.

”Mot bakgrund av aldrig tidigare skådade geopolitiska, ekonomiska, samhälleliga och tekniska utmaningar är att säkerställa EU:s konkurrenskraft och ekonomiska säkerhet av högsta prioritet. Det är syftet med våra nya politiska initiativ för 2024 och vi kommer att göra det”, sade Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, i ett uttalande.

Årets arbetsprogram presenterades den 17:e oktober och är av flera anledningar särskilt intressant att läsa detta år. Med mindre än åtta månader kvar tills Europaparlamentsvalet 2024 säger sig den nuvarande kommissionen att mer än 90% av åtagandena i 2019 års politiska riktlinjer är uppfyllda. De nya initiativen i arbetsprogrammet begränsar sig därför till vad som är nödvändigt för att uppfylla kommissionens återstående åtaganden och innehåller därför färre förslag än vanligt.

Arbetsprogram innehåller 18 nya initiativ samt flera revideringsförslag på existerande lagstiftning. Det sistnämnda kan ge en fingervisning om vilken riktning Von der Leyen-Kommissionen vill se att nästkommande EU-kommission tar i olika frågor. Utan att gå in allt för mycket i detalj har SBHSS:s Brysselkontor nedan plockat ut 8 av de 18 nya förslagen som bedöms vara av särskilt intresse för SBHSS:s ägare:

Grön och blå omställning:

 • Vindkraftspaket – Initiativ med fokus på snabbare ledtider och stabila värdekedjor med tillgång till investeringar. Paketet väntas inte innehålla lagförslag utan kommer istället i form av en handlingsplan. Uppskattad lansering: 24:e oktober, 2023.
 • Nya klimatmål inför 2040 – Om den nuvarande EU-kommissionens arbete präglades av klimatmålen för 2030, väntas nästa kommissions arbete att präglas av målsättningarna för 2040. Kommissionen väntas därför presentera sitt förslag för 2040, under det första kvartalet 2024.
 • Vattenkvalitetsprogram – Initiativ med syfte att säkerställa tillgång till vatten för medborgarna, natur och ekonomi, samtidigt som man också tar itu med översvämningar och vattenbrist. Uppskattad lansering: första kvartalet, 2024.
 • Biotech-initiativ – Fokuserar på moderniseringen av EU:s industri i och med dess starka tillväxtpotential samt arbetskraftsproduktivitet. Uppskattad lansering: första kvartalet, 2024.
 • Europeisk försvarsindustristrategi – Syftar till att främja utvecklingen av medlemsstaternas försvarskapacitet med en modern och hållbar försvarsteknologisk och -industriell bas. Uppskattad lansering: första kvartalet, 2024.

Utbildning:

 • Förslag kring en gemensam akademisk examen, Joint European degree label – Kommissionen kommer föreslå en plan för att alla EU:s länder ska få en gemensam examensmärkning för eftergymnasiala studier, med målet att skapa ett europeiskt utbildningsområde (EEA). Uppskattad lansering: andra kvartalet, 2024.

Hälsa – barn och unga:

 • EU-kommissionens rekommendation om integrerade barnskyddssystem – Kommissionen vill anta en rekommendation om utveckling och förstärkning av barnskyddssystemen i medlemsstaterna och se till att befintliga EU-verktyg (lagstiftning, politiska åtgärder och finansiering) nyttjas på ett bättre sätt. Uppskattad lansering: första kvartalet, 2024.

Digitalisering:

 • Artificiell intelligens med syfte att främja europeisk innovation och konkurrenskraft – Initiativet vill hjälpa till att identifiera rapporteringskrav inom EU. Initiativet kommer också fokusera på möjligheterna till att utöka användningen av e-plattformar för insamling och delning data, såsom Single Digital Gateway, samt utforska möjligheterna för startupbolag att använda superdatorer i EU. Uppskattad lansering: första kvartalet, 2024.

Arbetsprogrammet innehåller totalt:

 • 18 Politiska initiativ
 • 26 Förslag och initiativ för att rationalisera rapporteringskraven som antagits av kommissionen med arbetsprogrammet och därefter
 • 154 Pågående förslag
 • 6 Förslag om tillbakadragande
 • 16 Utvärderingar och lämplighetskontroller

Brysselkontoret följer förslagen löpande och återkommer inför samråd och övriga möjligheter till dialog med parter involverade i förhandlingarna av förslagen. Kontoret kommer därtill att återkomma senare under hösten och våren kring specifika förslag listade ovan.

Vill ni ha mer information om EU-kommissionens arbetsprogram för 2024 eller läsa programmet i sin helhet? Följ då länken nedan eller ta kontakt med Martin Broberg eller Sandra Jansson på SBHSS:s Brysselkontor.

Läs hela EU-kommissionens arbetsprogram för 2024 här.