EU-kommissionens arbetsprogram för 2016

2014 väckte den nytillträdda EU-kommissionens starka prioritering på åtgärder för tillväxt och fler arbetstillfällen stor uppmärksamhet. Arbetsprogrammet för 2016 som tagits fram tillsammans med EU-parlamentet fortsätter på den tidigare inslagna vägen av att EU ska vara ”stort i stora frågor och små i små frågor” och där Junckers 10 prioriteringar är vägledande. 

Det nya arbetsprogrammet innehåller 23 centrala initiativ (att jämföra med långt fler än 100 per år i tidigare kommissioner): EU-kommissionens 10 politiska prioriteringar, 20 tillbakadragna förslag eller ändringar av förslag samt 40 åtgärder för att granska den befintliga EU-lagstiftningens kvalitet.

De sammanlagt 23 utlovade förslagen är fördelade på fem kategorier:

·         Asyl- och migration

·         Inre marknaden, bland annat en ny rymdstrategi och handlingsplan för ett europeiskt försvarssamarbete

·         Kretsloppsekonomi

·         Sociala rättigheter som att göra det lättare för kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden

·         Samordning av företagsskatter och momsförslag

Prioriteringar och målsättningar till trots, gör sig omvärlden påmind och EU-kommissionen tvingas ägna både avsevärd energi och betydande resurser till den fortsatt ansträngda finansiella situation i delar av ekonomin, säkerhetsutmaningar och inte minst en flyktingsituation som saknar motstycke sedan andra världskrigets slut. Som ett resultat  läggs därför stort fokus på fortsatta reformer av EU:s asyl- och migrationssystem. Bland annat kommer förslag på revidering av den så kallade Dublinförordningen som styr i vilket medlemsland flyktingar ska söka asyl. Det rör sig även om förslag om att sätta upp en europeisk gräns- och kustbevakning.

Vidare är förslagen för att förbättra funktionen av den inre marknaden intressanta. Många menar att den inre markanden är EU:s kärna och det vi alla kan enas kring. Samtidigt får man konstatera att vissa förslag troligen inte kommer glida igenom beslutsprocessen utan friktion. Det gäller frågor som den sociala pelare som föreslår nya regler kring arbetskraftens rörlighet mellan medlemsländerna utan att tumma på regler kring social dumpning. Eller förslaget om att samordna medlemsländernas regelverk kring bolagsskatter – en fråga som legat på bordet i många år men som ogillats av vissa länder, däribland Sverige.

Slutligen är det värt att notera att man avser utvärdera EU:s långtidsbudget för 2014-2020. Hur står sig stora budgetposter som till exempel dagens sammanhållningspolitik med bland annat social- och regionalfonder, om man upplever att EU inte effektiviseras i tillräckligt hög hastighet?

De 23 förslagen

En ny kompetensagenda för Europa

Nystart för förvärvsarbetande föräldrar

Kretsloppsekonomi

Översyn av den fleråriga budgetramen 2014-2020

Nästa steg mot en hållbar europeisk framtid

Genomförande av strategin för den digitala inre marknaden

Ett paket om energiunionen

Ett paket om arbetskraftens rörlighet

Uppföljning av strategin för den inre marknaden

En handlingsplan för det europeiska försvaret

En handlingsplan om moms

Ett paket om företagsskatt

En europeisk rymdstrategi

En pelare för sociala rättigheter

Ett europeiskt system för insättningsgaranti/fullbordande av bankunionen

Uppföljning av handels- och investeringsstrategin

Genomförande av den europeiska säkerhetsagendan

Bättre migrationshantering

Ett paket om gränsförvaltning

Utvecklingsbistånd efter Cotonouavtalet

Kapacitetsuppbyggnad inom säkerhetssektorn

Kommissionens bidrag till den globala strategin

Förslag till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt register för lobbyister