EU mäter regional utveckling med nytt socialt index

EU har tagit fram ett index för regional utveckling i syfte att mäta den sociala utvecklingen när det kommer till människors rättigheter och välbefinnande. Indexet ska fungera som ett komplement till bruttonationalprodukten (BNP) och utesluter helt de traditionella indikatorerna ’inkomst’ och ’sysselsättning’ för ekonomisk tillväxt. Bland EU:s medlemstater når Sverige toppen och regionerna för Småland-Blekinge rankas bland de högsta. 


Europas regioner färgade enligt socialt index 

EU:s sociala index följer ramverket av det globala måttet för social utveckling (global Social Progress Index) och baseras på 50 indikatorer för att mäta regioners skillnader i mänskliga rättigheter, välmående och möjligheter. Under framtagandet av det sociala indexet har man upptäckt att regioner med liknande BNP kan ha stora skillnader utifrån ett socialt perspektiv. Syftet med indexet är att det ska kunna underrätta regionerna i deras arbete med att sätta upp utvecklingsstrategier som inte bara baseras på ekonomins produktion. Ett social index ska också hjälpa regionerna att hitta potentiella partners för att genom sammanshållningspolitiken samverka och utbyta kunskap, men även ligga till grund för EU-kommissionens arbete i att följa upp resultat av regionala satsningar.

Mänskliga rättigheter uppnås i hög grad i de flesta europeiska regioner enligt indexets standard, med undantag från regioner i den sydostliga delen av Europa. Människors möjligheter och grunder för välmående i Sverige ligger högt rankade, tillsammans med andra västeuropeiska regioner i bland annat Danmark och Nederländerna. Regionerna som Småland (Småland med öarna) och Blekinge (Sydsverige) faller in under, rankas högt och hamnar på en andra plats på indexets nio gradiga skala. Regionerna är högst rankade när det kommer till bostadslösningar och personliga rättigheter men faller lägre när det gäller invånarnas tillgång till information i form av bredband och internet. Då intresset för digitala och internetbaserade lösningar är stort i samtliga regioner inom Småland Blekinge, kan denna information vara fördelaktig att ta in och på sikt ligga till grund i arbetet för regional utveckling.