EU pengar till klimatomställning för Småland-Blekinge-Halland?

Den gröna given är en av den nya EU- kommissionens största satsningar under de närmaste åren. Enligt Ursula Von de Leyen är meningen att given ska fungera som ett ramverk för att kunna möta utmaningar vi står inför och för att vi ska kunna ställa om mot mer hållbara alternativ i samhället. Till detta knyts även EU medel från en ny fond. Frågan är om dessa medel kan fördelas till Småland-Blekinge-Halland?

Fonden för Rättvis Omställning
För att nå målen om ett klimatneutralt EU till 2050 har EU-kommissionen tagit fram ett förslag för att stödja omställningsarbetet för EU:s regioner. Till det här har kommissionen skapat en särskild strategi vilket inkluderar en omställningsfond. Denna omställningsfond är en av de nya fonder som ska bidra till genomförandet av den gröna given. Fonden för Rättvis Omställning (FRO) innehåller ca 7,5 miljarder euro och kommer verka inom ramen för sammanhållningspolitiken för att undvika växande regionala skillnader. Av 7,5 miljarder beräknas 61 miljoner euro tilldelas Sverige och utöver detta förväntas medfinansiering ske med medel från ERUF och ESF+ samt nationella resurser. Den totala slutbudgeten förväntas bli 150–200 miljoner euro. Uträkningen är baserad per NUTS2-område men tilldelningen av medlen ska ske per NUTS3-område, vilket gör det osäkert i dagens läge veta exakt hur mycket varje region kan förväntas få. Dessutom är FRO:s prioritet regioner som till största del använder sig av fossila bränslen inom industri- och energiproduktion. Därmed är dessa regioner mest utsatta eftersom de kan komma att behöva stöd för företag och jobbsökning för de arbetare som eventuellt förlorar jobb i samband med omställningen.

Regional och nationell klimatplan
För att ta del av FRO måste åtagandet vara särskilt specificerat och även i linje med de nationella klimatmål som landet har. Det viktigaste ”kriteriet” för att ta del av FRO är att ha en tydlig regional plan för hur denna omställning ska genomföras. Det är därför av stor vikt att den omställningsplan som regionerna föreslår tydligt knyter an till en obligatorisk nationella klimatplan. Därmed är det betydelsefullt vad Sverige skriver in i denna plan då den nationella planen kan ge möjlighet att prioritera vissa regioner. Vem eller vilka aktörer bör få medel för att ställa om? Därför är det sannolikt betydelsefullt för Småland-Blekinge-Halland att på ett tidigt stadium engagera sig och ge input till den svenska nationella nivåns klimatplan. 

Tillvägagångssätt
Kommissionen kommer att hjälpa regioner i att upprätta handlingsplaner för omställningen. Det framgår inte tydligt hur omfattande ett ’omställningsprojekt’ behöver vara men att det måste finnas ett tydligt förslag för hur en omställning ska utföras.

Eftersom vi i Sverige jämförelsevis inte använder fossila bränslen till lika stor del som vissa andra medlemsstater är frågan om det skulle vara möjligt att slå ihop de regioner som fortfarande använder fossila bränslen och att dem tillsammans skapar en omställningsplan. Eventuellt skulle det kunna öka chanserna till att få mer pengar och hjälp trots att Sverige är ett av de länder som har bra fossilfri energiproduktion i jämförelse med andra EU-länder.  I synnerhet om FRO-medlen ska medfinansieras via strukturfonder på NUTS2-nivå. Apropå strukturfonder – frågan om hur Europas regioner förväntas ta höjd för FRO-insatser i sin programmering är ännu obesvarad, men trolig av avgörande betydelse.

Brysselkontoret kommer att följa frågan vidare.

För ytterligare information läs mer här.