EU:s fortsatta satsningar på ett uppkopplat Europa

Nu har EU-kommissionen tillkännagivit resultatet av den andra ansökningsomgången för WiFi4EU. Även denna gång är det glädjande att se att flera kommuner från våra län har blivit tilldelade stöd genom WiFi4EU-initiativet, nämligen Laholm, Markaryd och Nässjö. På reservlistan finns även Karlskrona och Västervik. 

iFi4EU-initiativet och dess finansiering gäller utbyggnad av Wifi-hotspots på offentliga utrymmen till exempel stadshus, offentliga bibliotek, museer, offentliga parker och torg. Budgeten för denna ansökningsomgång var 51 miljoner euro som delas mellan de 3,400 kommuner som ansökt från alla medlemsstater, Island och Norge. Kommunerna tilldelas 15 000 euro vardera som ska användas för att installera Wi-Fi-utrustning på offentliga platser inom kommunen som inte redan är utrustade med en gratis Wi-Fi-hotspot.

Ett uppkopplat Europa med tillgång till internet kommer att förbli en viktig fråga. Detta då Europaparlamentet och Europeiska unionens råd slutit en överenskommelse angående nya Connecting Europe Facility (CEF2 Digital) som kommer att bli ett av EU:s finansieringsinstrument för att investera i bredband under nästa period 2021–2027. CEF2 Digital har en tilltänkt budget på 3 miljarder euro och kommer fokusera på strategiska investeringar i infrastruktur, bland annat 5G-korridorer längs stora transportvägar, som länkar användare över hela Europa till högpresterande datacentraler, och framförallt anslutning för samhällen som är förbereda för 5G nätverk runt om i Europa.