EU:s ramdirektiv för vatten förlängs i Sverige

EU införde år 2000 sitt nya vattendirektiv som under de senaste 15 åren skulle ha implementerats och anpassats i samtliga medlemsstater. Direktivet innebär minskade föroreningar, främjandet av en hållbar vattenanvändning, ett förbättrat välstånd för de vattenberoende ekosystemen, mildrande effekter av översvämningar och torka samt att miljön skyddas.

Då de nödvändiga åtgärderna som vattendirektivet har krävt inte har implementerats i Sverige, väljer nu Vattenmyndigheten att gå vidare i frågan och samråder om berörda punkter fram till den 31:a april. Samrådet baseras på EU:s ramverk för vatten där nya förslag på mål som ska implementeras under åren 2015-2021 läggs fram av Vattenmyndigheten. Fram till 31:a april har Länsstyrelserna möjlighet att skicka in egna förslag. Kraven som ska nås senast 2021 berör förslag på Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer (MKN) samt förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021.

Här kan du läsa mer om EU:s ramdirektiv för vatten som sträckt sig över åren 2000-2015.