EU:s satsningar på digital kompetens

Med ambitionen att främja en stark europeisk digital ekonomi kommer nästa programperiod (2021 – 2027) innehålla fler programkomponenter som fokuserar på det digitala kompetenser. Under första delen av 2020 förväntas dessutom EU-kommissionen ta fram ett förslag till digitaliseringsstrategi ”Europe fit for the digial age: Towards a truly European digital society”.  Vi har tittat närmare på komponenter och framtida program som kan vara av intresse för aktörer i Småland-Blekinge-Halland, som likt andra europeiska regionala industrier möter ett växande krav på digitalisering.

För att hantera utmaningen som det digitala kompetensgapet medför krävs betydande investeringar. I den nya EU-budgeten föreslår kommissionen sammanhängande och omfattande stöd för att bygga upp de digitala färdigheter som efterfrågas. Olika finansieringstyper kommer rikta in sig på olika kompetensbehov:

Strukturfonder

-Europeiska socialfonden (ESF+)
ESF+ kommer bestå av en sammanslagning av flera olika program och fonder: europeiska socialfonden, ungdomssysselsättningsinitiativet, Fund for European Aid to the Most Deprived, Programmet för sysselsättning och social innovation samt programmet Hälsa för Tillväxt. Kommissionens tanke med sammanslagningen av programmen är att skapa mer harmonisering och synergi, att förbättra flexibiliteten gällande både utmaningar som identifierats inom den europeiska planeringsterminen och EU:s politiska prioriteringar.

-Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
ERUF syftar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU. Kommissionen rekommenderar att alla medel som tilldelas Sverige ska gå till målet (PO1) ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling”. Särskilt intressant för regioners arbete med kompetensförsörjning är delmål IV ”utveckla färdigheter för S3, industriell omställning och entreprenörskap” vilket kan användas för digital kompetensutveckling – genom bl.a. stöd till små och medelstora företags förmåga att anpassa sig till digital omvandling.

Sektorsprogram

-Erasmus+
Erasmus+ är EU:s program för livslångt lärande. Organisationer som vill delta i Erasmus+ kan bland annat satsa på fortbildning för personalen, kapacitetsuppbyggnad och samarbeten med organisationer från andra länder för att ta fram innovativa lösningar och utbyta erfarenheter. Programmet väntas få en dubbelt så stor budget inför nästa programperiod och innehåller fler prioriteringar kopplat till digitalisering.

Inom Erasmus+ kan programområde 2: Samarbetsprojekten för innovation och utbyte av bra lösningar – vara av särskilt intresse för regioner och kommuner i Småland-Blekinge-Halland. Programområde 2 innehåller:

 • Strategiska partnerskap – internationella projekt som ska ta fram och sprida innovativa metoder och främja samarbete, ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte när det gäller utbildning och ungdomsverksamhet.
 • Kunskapsallianser ska främja innovation inom högskolan och näringslivet, utveckla nya metoder för undervisning och lärande, främja entreprenörskap i utbildningen och modernisera den högre utbildningen i Europa.
 • Branschspecifika kunskapsallianser ska råda bot på kompetensbrister och anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov. Initiativen går ut på att modernisera yrkesutbildningen, utbyta kunskaper och bästa praxis, uppmuntra utlandserfarenheter och se till att kvalifikationerna erkänns.
 • Kapacitetsuppbyggnad inom den högre utbildningen ska bidra till att modernisera, tillgängliggöra och internationalisera den högre utbildningen i partnerländerna.
 • Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet ska stödja ungdomsverksamhet, icke-formellt lärande och volontärarbete samt främja utbyten för icke-formellt lärande med partnerländerna.

-Digitala Europa
Digitala Europa är EU:s nya program som syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa. Ambitionen är att stimulera en bred användning av digital teknologi och öka möjligheten för europeiska medborgare och företag att dra nytta av den potential som finns. Inom programmet finns delprogrammet för avancerade digitala färdigheter som är inriktat mot den kompetensuppbyggnad som behövs för att kunna nyttiggöra digitaliseringen. Delprogrammet innefattar bl.a. uppbyggande av masterutbildningar och andra former av kortare utbildningar för att stimulera ett livslångt digitalt lärande. 

Även om ovan program inte är fastställda så pekar mycket på att det kommer finnas flera nya möjligheter att genomföra digitala kompetensutvecklingsprojekt på lokal och regional nivå.

Europeiska strategier och initiativ

EU-kommissionen har en aktiv roll när det kommer till att utveckla övergripande strategier och genomföra olika EU-initiativ. I samarbete med övriga institutioner stakar strategier och initiativ ut den politiska riktningen för olika tematiska områden. Särskilt intressant för området digital kompetens är punkt 3 i EU:s kompetensagenda och framtagningen av en ny europeisk digitaliseringsstrategi.

-EU:s kompetensagenda
År 2016 antogs en ny kompetensagenda (eng. Skills Agenda for Europe) av Kommissionen vars syfte var att bidra med rätt utbildning och stöd för Europas medborgare. I samband med agendan lanserades nya verktyg i programmet Erasmus för att uppnå målen i EU:s kompetensagenda. EU:s kompetensagenda består av 10 åtgärder som på ett eller annat sätt ska implementeras i EU:s medlemsländer. Särskilt relevant är den 3:e punkten/åtgärden – Digital Skills and Jobs Coalition.

 • Digital Skills and Jobs Coalition kan definieras som en europeisk plattform där olika aktörer (företag, ideella organisationer, utbildningsleverantörer, aktörer från offentliga sektorn) kartläggs och utbyter kunskap/erfarenhet. Dessa aktörer har en sak gemensamt – de strävar efter att, på ett eller annat sätt, tackla den digitala kompetensbristen. Dessa aktörer ingår då i en europeisk koalition för att lättare hantera morgondagens utmaningar som digitaliseringen medför. Plattformen finns även på nationell nivå – i Sverige finns en ”koalition” som redan har samlat uppemot 30 svenska aktörer.  Klicka här för att läsa mer om initiativet och den svenska koalitionen.

-Digitaliseringsstrategi (Nyhet!)

 • Enligt dokument som Brysselkontoret kunnat ta del av arbetar EU-kommissionen med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi som kommer att kommuniceras till allmänheten inom en snar framtid. Strategin består av tre huvudsakliga pelare:
   

  1. Teknik som fungerar för människor:
   Teknik ska, vara pålitlig, respektera medborgarnas integritet och vara centrerad runt människan.
    
  2. En rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi:
   För att den digitala marknaden ska vara rättvis och konkurrenskraftig krävs genomtänka och effektiva regleringar – likt de regleringar som redan existerar på den fysiska europeiska marknaden.
    
  3. Ett digitalt och hållbart samhälle
   Tekniken ska operera i samklang med de mål och ambitioner som finns för klimatet, men också bidra till dem.

Under den första pelaren presenteras ett initiativ gällande kompetens och digitalisering som vi finner särskilt intressant, nämligen ”Digital Education Action Plan”. Initiativet syftar till att modernisera utbildningssystem och stärka kompetensen inom högre utbildning. På så vis ska studenter förberedas för det digitala samhället vi rör oss emot. Genom att modernisera delar av utbildningssystemet vill man att antalet studenter med avancerade digitala kompetenser ska öka. Initiativet förväntas lanseras under tredje kvartalet 2020.

Digitalisering och kompetensförsörjning är två områden som EU satsar resurser på idag och som troligen kommer vara än mer prioriterat i nästa programperiod. Särskilt intressant för att den industriella moderniseringen ska påskyndas är synergierna mellan områdena: den digitala kompetensförsörjningen. Både europeiska strategier och program definierar behov och åtgärder, kanske har aktörer i Småland-Blekinge-Halland möjlighet att använda den europeiska nivåns verktyg? Kontakta fatmir.mikullovci@sbhss.eu om du vill veta mer om något program eller strategi!