EU:s tredje mobilitetspaket – säker, ren och uppkopplad rörlighet

Nu har EU:s tredje, och därmed sista, åtgärdsspaket i satsningen Europa på väg släppts. Denna gång är fokus på trafiksäkerhet, tunga fordons koldioxidutsläpp, och uppkopplad transport. Vissa åtgärder är framförallt intressant för företag med direkt eller indirekt koppling till fordonstillverkning, t.ex. förslaget om att för första gången introducera koldioxidnormerna för tunga fordon.  Men paketet innehåller även åtgärder och initiativ som kan vara av mer direkt intresse för Småland Blekinge-Hallands medlemmar, inte minst på området forskning och innovation. I samband med att paketet släpptes öppnades även ny utlysning inom Connecting Europe Facility (CEF). 450 miljoner euro finns nu tillgängliga för transprojekt kopplade till digitalisering, trafiksäkerhet och multimodala transporter.

En av grunderna i paketet är satsningarna på trafiksäkerhet och EU-kommissionen lägger nu fram förslag om ett policy ramverk för 2021-2030. Trafiksäkerheten i Europa fortfarande är alltför dålig och en särskilt utsatt grupp är cyklister och fotgängare. När det gäller lagstiftning finns förslag både gällande krav på vägars säkerhet och krav för fordonssäkerhet. Förutom de medel som gjorts tillgängligt via den nyligen presenterade CEF-utlysningen, kommer EU-kommissionen även föreslå att medel avsätts till trafiksäkerhetsåtgärder i olika program under 2021-2027. Detta kan vara intressant för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar som satsar på utbyggnad av cykelstråk, även om vi kan förvänta oss att medel framförallt riktas till mindre utvecklade länder.

Självkörande fordon är ett område som har betydelse för trafiksäkerhet, klimatpåverkan, och för Europas konkurrenskraft. EU-kommissionen ser potential inom detta område och vill därför främja fortsatt utveckling av uppkopplad och automatiserad mobilitet. Målet är att Europa ska bli världsledande på området. För att nå dit pekar EU-kommissionen nu ut vilka åtgärder som behövs framöver. Det handlar dels om stöd till forskning och innovation, dels om regelverk och standarder. För de medlemmar som arbetar med innovation kopplat till området är detta givetvis intressant att bevaka. Redan idag finns dock flera möjligheter till finansiellt stöd inom Horisont 2020:s arbetsprogram 2018-2020. I den nya CEF-utlysningen finns även inom Telecom-delen 4 miljoner euro till projekt på temat cybersäkerhet för uppkopplad och automatiserad mobilitet.

Ni kan läsa mer om paketet och åtgärderna på EU-kommissionens hemsida.

Där hittar ni även länkar till det första och andra delen i det övergripande mobilitetspaketet Europa på väg. Den första delen släpptes i maj 2017 och innehöll bl.a. åtgärder gällande transportsektorns villkor.  Det andra delen släpptes i november 2017 och fokuserade på ren rörlighet. Ni kan även läsa mer om dessa i tidigare artiklar på vår hemsida:

http://sbhss.eu/784-vilken-vaeg-tar-eu-s-transportpolitik

http://sbhss.eu/794-vilka-blir-framtidens-drivmedel-i-europa

http://sbhss.eu/816-debatten-om-framtidens-drivmedel-fortsaetter