EU satsar på hållbart flyg

Flygets miljöpåverkan har varit en debatterad fråga i Sverige, som nu också hamnat högt på EU-kommissionens prioriteringslista. I kommissionens klimatneutralitets mål till 2050 finns det ett mål inom transportområdet om att minska utsläppen med 90% till 2050 (i jämförelse med 1990:s nivåer). Tillvägagångsättet för att minska utsläppen inom industrin är i centrum för debatt och i början av 2021 väntas kommissionen anta ett nytt initiativ, ReFuelEU Aviation, för att säkerställa att flygbränsle blir grönt och hållbart. Detta kan vara intressant, inte minst för den utveckling som sker i våra regioner kopplat till hållbart flygbränsle, utan också för att kunna uppnå målet om fossilfrihet då flygtillgänglighet fortfarande har betydelse för vår regionala konkurrenskraft.

 

Vätgas och el anses ha lägst CO2-utslätt, men från flera håll framförs det att så kallat hållbart flygbränsle (SAF) är det mest realistiska drivmedlet att använda för närvarande. SAF tillverkas av 100% förnybart avfall och restråvaror, och kan blandas med konventionella fossila flygbränslen upp till en maximal nivå på 50% enligt nuvarande standarder. Såväl flygbolag som kommissionen och EU-parlamentet är eniga om drivmedlets positiva effekter på klimatet. SAF är dock 2-5 gånger dyrare än fossilt bränsle vilket betyder att det inte är ett ekonomiskt attraktivt alternativ till konventionellt flygbränsle. Av bland annat denna anledning avser kommissionen i början av 2021 anta ett nytt initiativ, ReFuelEU Aviation, i syfte att tillhandahålla ett ramverk för att öka utbudet och efterfrågan på SAF. Initiativet innehåller bland annat följande åtgärder:

 

  • SAF- blandningsmandat: som skulle bestå av att införa en minsta andel av SAF i flygbränsle, som gradvis skulle öka över tiden,
  • en central auktionsmekanism: SAF-producenter skulle uppmanas av en central auktionsmyndighet att bjuda till det lägsta priset för att leverera en viss volym SAF till flygmarknaden under en viss period. Sådana system existerar redan inom området förnybar el,
  • finansieringsmekanism: EU skulle förse med medel genom ett eller flera EU- instrument i syfte att uppmuntra utplaceringen av SAF-produktionsanläggningar i EU och att åtfölja luftfartsmarknadens gradvisa upptagning av SAF till konkurrenskraftiga priser genom att överbrygga kostnadsgap,
  • frivilliga avtal: inrättande av en samarbetsplattform för att underlätta köpeavtal mellan SAF-producenter och flygbolag.

 

Som vi nämnt i flertalet artiklar är klimat- och miljösatsningar prioriteringar inom EU:s Gröna giv. Ett viktigt verktyg för att finansiera dessa prioriteringar är Horisont Europa som under 2021-2022 planeras ha utlysningar på hållbara flyg och biodrivet flygbränsle. Med andra ord kan det vara intressant för er som arbetar med bland annat forskning och innovation att se över de utlysningar som väntas komma under 2021-2022.

 

För Småland-Blekinge-Hallands kan det vara av intresse att bidra till utvecklingen inom hållbart flygbränsle, både utifrån kompetens och råvaror. Slutligen går det att konstatera att biodrivmedel inom flygsektorn tycka ses som något mer positivt än vad de gör i många andra sektorer och att kommissionen ser möjligheterna i att ställa om flygindustrin så att klimatmålen efterlevs och nås. 

 

Läs EU-parlamentets briefing om hållbart flygbränsle här.

Läs mer om debatten gällande hållbart flygbränsle här.