EU-satsning på militär rörlighet – nya möjligheter?

EU-kommissionen lanserande den 28 mars 2018 en handlingsplan för att förbättra den militära rörligheten inom EU. Handlingsplanen är det första steget i en rad åtgärder vars syfte är att främja rörlighet och infrastruktursatsningar inom EU. Initiativet torde i första hand beröra militära aktörer och vår nationella nivå, men det finns även en potentiell påverkan på civilsamhället, näringslivet och regionala utvecklingsmöjligheter.

Mer mobilitet, både civil och militär 

Vi har tidigare skrivit om EU-kommissionens satsningar på försvarsområdet som en del av EU:s nya prioriterade områden. I kommissionens nya handlingsplan om militär rörlighet betonas vikten av att förbättra befintlig infrastruktur men även utbyggnad av ny infrastruktur som riktar sig till både civilt och militärt bruk. I dagsläget finns det stora brister i den befintliga infrastrukturen i Europa, kommissionen pekar på ett flertal barriär bl.a. fysisk infrastruktur men även bristande regelverk för transporter av vissa typer av gods. Kommissionen är dock tydlig med att satsningarna på infrastrukturområdet inte endast är till för militära ändamål. Det är av stor betydelse att det finns synergier mellan den civila och militära rörligheten, det kan t.ex. handla om att förbättra godstransporter, tillgången till hamnar eller upprustning av broar.

Vårt mål är att bättre utnyttja vårt transportnät för att säkerställa att det tas hänsyn till de militära behoven vid planering av infrastrukturprojekt.” – Violeta Bulc, kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor.

I handlingsplanen har kommissionen identifierat fem åtgärder för att främja rörligheten inom unionen:

·        Definiera det militära behovet på EU-nivå.

·        Identifiera vilka delar av transportnätet som behöver extra stöd, med målet att skapa synergier mellan den militära och civila rörligheten.

·        Utforska möjligheter till speciell finansiering av infrastrukturprojekt som har synergier mellan militära och civila ändamål.

·        Förbättra reglering relaterat till transporter av farligt gods.

·        Stödja medlemsländerna i regleringar som relaterar till militära transporter mellan länder.

Regionala utvecklingsmöjligheter

Här skulle man kunna se potentiella möjligheter för våra regioner. Vilket behov kommer man se av att rusta upp t.ex. hamnar, vägar och järnvägar placerade mot öst? Vilka satsningar krävs för att säkerställa att företag med koppling till säkerhet och försvar kan leverera sina produkter och tjänster? För regioner skulle eventuella investeringar därmed vara av intresse även ur ett tillväxtperspektiv. Dessutom skulle en ny finansieringskälla till investeringar i infrastruktur kunna vara särskilt intressant med tanke på förväntat minskat stöd via strukturfonderna och Connecting European Facility (CEF) i EU:s kommande långtidsbudget. Vilka möjligheter som öppnas upp beror givetvis på vilka satsningar för militär rörlighet som prioriteras i Sverige. Nationella beslutsfattare kommer att ha en avgörande roll i att utse dessa och deras arbete fortgår under 2018. Mer information om långtidsbudgeten, strukturfonderna och utformningen av CEF förväntas komma i maj 2018.

Vägen framåt

Handlingsplanen måste behandlas och godkännas av medlemsstaterna innan den kan implementeras. Enligt kommissionens tidslinje kan handlingsplanen implementeras under 2018 för att sedan ha en första utvärdering under mitten av 2019.

 

Småland-Blekinge-Halland fortsätter att bevaka initiativet och kommande möjligheter för våra ägare. För aktörer på hemmaplan kan det även vara intressant att undersöka hur man ser på frågan på nationell nivå men även hur militär närvaro i regionen ser på initiativet.