EU4Health antaget – 5,1 miljarder till bättre hälsa inom EU

I fredags kom beskedet att EU:s nya hälsoprogram EU4Health nu officiellt antagits. Själva budgeten landade på 5,1 miljarder euro, vilket är en betydande ökning jämfört med det ursprungliga programförslaget. Anledningen till denna är givetvis de behov som tydliggjorts och uppkommit i och med Covid-19. Ökade insatser kommer göras för att stärka EU:s beredskap för hälsohot, men det betonas att det inte bara är fråga om ett krishanteringsprogram. Det är fortsatt högt prioriterat att stärka hälso- och sjukvårdsinsatser och man anger att minst 20% av budgeten ska gå till sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser. Digitalisering är ett annat viktigt område som pekas ut och där det redan pågår arbete för att förverkliga en europeisk hälsodataunion.

Nu återstår att anta det första arbetsprogrammet, vilket vänta ske tidigast maj 2021. Där kommer det framgå vilka utlysningar som äger rum 2021 då budgeten är totalt 316 miljoner euro. Vi kan vänta oss att de första utlysningarna öppnar i sommar/höst 2021. En nyhet är även att det bildas en ny EU-myndighet med ansvar för genomförandet av programmet – Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Folkhälsomyndigheten kommer fortsatt ha i uppdrag att informera om programmet och kommer arrangera en infosession online innan sommaren. EU-kommissionen anordnade redan förra veckan en workshop om det nya programmet och ni kan ta del av inspelning och presentationer här.

Du kan läsa mer om programmets innehåll både på folkhälsomyndighetens och EU-kommissionens hemsidor, men sammanfattat syftar EU4Health till följande:

  • Öka EU:s beredskap för allvarliga gränsöverskridande hälsohot genom att skapa:
    • beredskapslager av läkemedel och medicinsk utrustning mm för användning i händelse av kris
    • en beredskapsstyrka av hälso- och vårdpersonal samt experter som kan mobiliseras för att svara på gränsöverskridande kriser i hela EU
    • ökad övervakning av hälso- och smittskyddshot
  • stärka hälso- och sjukvårdssystemen så att de kan möta epidemier samt långsiktiga utmaningar genom att stimulera:
  • göra läkemedel och medicintekniska produkter tillgängliga och prisvärda, förespråka en försiktig och effektiv användning av antimikrobiella läkemedel samt främja medicinsk och farmaceutisk innovation och en grönare tillverkning

För Småland Blekinge Hallands medlemmar är det givetvis intressant att hålla koll på de utlysningar som kommer, men även att följa hur EU:s arbete inom hälsoområdet utvecklas. EU-kommissionen har redan lagt förslag till en europeisk hälsounion, vilket kommer diskuteras under den strategiska konferensen om EU:s framtid 2021. Det pekas även att det är viktigt med synergier mellan EU4Health och andra delar av EU:s återhämtningsplan Next Genereation EU.