”Europauniversitetet” – verktyg för konkurrenskraft inom europeisk utbildning

I september 2017 presenterade Frankrikes president Macron idén om europeiska universitetsnätverk – nätverk av europeiska universitet som samarbetar inom forskning, innovation och utbildning för att därigenom ta sig an de samhällsutmaningar och kompetensbrister som finns i EU.  EU-kommissionen har byggt vidare på detta i grunden politiska initiativ, med målet att uppnå 20 sådana nätverk fram till 2024. Brysselkontoret förutser att goda möjligheter finns för våra medlemmar med dess lärosäten att ta del av initiativet, allra särskilt med det fokus på regional utveckling, forskning och innovation som genomsyrar Europauniversitets vision.

En särskilt intressant aspekt med initiativet European Universities är länken till regional utveckling och smart specialisering – bland kriterierna för att få ta del av finansieringsmöjligheter inom Europauniversitet så nämns bl.a. att det ska främja regional utveckling och europeisk utbildning. Dessa faktorer är viktiga för att nå potentialen Europauniversitetet har för att främja högkvalitativ utbildning och excellenspräglad forskning. Genom att utveckla gemensamma projekt och program för utbildning och forskning skulle en förstärkt koppling mellan undervisning, forskning och innovation kunna bli möjlig, och därmed förbättra lärosätens konkurrenskraft. Brysselkontoret förutser att goda möjligheter finns för våra medlemmar med dess lärosäten att ta del av initiativet, allra särskilt med det fokus på regional utveckling, forskning och innovation som genomsyrar Europauniversitets vision.

Syfte och prioriteringar

I korthet kan man säga att två mål finns uppsatta,

1. främjandet av gemensamma europeiska värderingar och med det en stärkt europeisk identitet. Sammanförandet av en ny generation européer som ges möjlighet att arbeta och samverka inom olika europeiska och globala kulturer, i olika länder och på olika språk, skulle vara ett viktigt steg på vägen för att möjliggöra detta mål.
2. arbeta för att lärosäten i Europa ska kunna ta ett stort framåtkliv gällande kvalitet och internationell konkurrenskraft och även bidra till Europas kunskapsekonomi och välfärd med hjälp av effektiva lösningar för innovativ pedagogik.

Europauniversitetet väntas vara en stor drivkraft i arbetet för att höja kvaliteten för högre utbildning och även stärka dess kopplingar till europeisk forskning och innovation.

Vad kommer Europauniversitetet att stödja?

Initiativet kommer att stödja lärosäten att överträffa nuvarande modeller för samarbete inom högre utbildning, och med tiden förverkliga visionen om Europauniversitetet.

Insatsen kommer att testa olika innovativa och strukturella modeller för att denna vision ska nås. Stor vikt kommer att fästas på utbildningar kopplade till forskning, innovation, och samhällelig nytta. Lärosäten som är involverade kommer att få stöd ifrån Europauniversitetet för att genomföra processen.

Kriterier för att bedöma ett förslag

 Vilka organisationer får delta?

Samtliga lärosäten som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning samt deras filialer (i förekommande fall). Andra offentliga eller privata organisationer inom utbildning, forskning och innovation eller från arbetslivet som är etablerade i ett EU-land eller annat programland.

 Vem kan ansöka?

Samtliga lärosäten som är etablerade i en i EU-medlemsstat eller i ett annat programdeltagande land kan delta. Den organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

 Antal och profil för deltagande   organisationer

Europauniversitetet måste bestå av minst tre lärosäten från minst tre EU-medlemsstater eller andra programdeltagande länder. Dessutom kan vilken offentlig eller privat organisation som helst som är verksam inom utbildning, forskning och innovation eller i arbetslivet delta i alliansen som associerad partner.

 Varaktighet

Fyra år.

 Var ska ansökan lämnas?

Till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) i Bryssel.

 När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 28 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för alliansprojekt som startar mellan 1 september och 1 december samma år. 

 Hur ansöker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka (bifogad nedan).

Det finns ett antal uteslutnings- och urvalskriterier som sökande organisationer kommer att bedömas enligt. Några exempel på kriterier för projekt är följande:

Förslagets relevans (högst 25 poäng). Denna punkt ska belysa syfte med förslaget och förklara hur det kommer bidra till insatsen förverkligande och utvecklingen av europeiska utbildningsområden. Förslaget ska även påvisa europeiskt mervärde i form av regional utveckling, till exempel genom att genomföra strategier för smart specialisering.

Kvaliteten på förslaget och dess genomförande (högst 20 poäng). Förslagets mål och planerade insatser för att nå dessa ska vara förenliga. Metoder för att stärka Europauniversitetets ambitioner ska visas och det ska framgå hur projektet ämnar arbeta för att förbättra kvaliteten inom utbildning, studenters och forskares mobilitetsnivå, samt kopplingen mellan utbildning och forskning och innovation.

För att kvalificera för finansiering måste förslaget få minst 70 poäng.

Mer information om deltagande, tilldelningskriterier och finansieringsregler hittar du på Europeiska kommissionens hemsida samt i Erasmus+ programhandledning (del C redogör för ansökningstillvägagångssätten).