Europeiskt samarbete för regional kompetensförsörjning

I Småland-Blekinge-Halland är arbetet med kompetensförsörjning av stor betydelse för att klara av rådande demografiska utmaningar med en åldrande befolkning och växande global konkurrens. I våra regioner har aktiviteter för arbetskraftsförsörjning ökat genom insatser för livslångt lärande och kompetensutveckling, men fler internationella strategiska samarbeten kan användas för att täppa till regionala/lokala arbetskraftsbehov.

Artikeln börjar med en uppdatering från det sociala toppmötet i Göteborg (17 november 2017) och EU:s vecka för yrkeskompetenser (20 – 24 november 2017) som vi på Brysselkontoret bevakade med ett ”kompetensförsörjnings-perspektiv”. Sedan tittar vi på utlysningar 2018 som kan användas för att komplettera de pågående regionala insatserna för kompetensförsörjning i Småland-Blekinge-Halland.

EU:s sociala pelare – effekt på arbetsmarknaden?

Under det sociala toppmötet i Göteborg träffades EU-toppar och arbetsmarknadsparter för att diskutera förutsättningar för rättvisa jobb och tillväxt på den europeiska arbetsmarknaden. EU:s ledare skrev under den s.k. sociala pelaren som i korthet handlar om rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd på den europeiska arbetsmarknaden. Den sociala pelaren kommer inte innebära att mer inflytande över socialpolitiken överförs från nationell till europeisk nivå. Däremot kan signeringen vara en signal till Europas medborgare om ett EU som värnar om ett mer socialt (folkligt) EU – men vilka förutsättningar och möjligheter innebär det för Småland-Blekinge-Halland i arbetet med kompetensförsörjning?

  • Förutsättningar

EU:s eventuella uppdatering av utstationeringsdirektivet kan påverka förutsättningarna för arbetstagares rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden. Turerna har varit många vad gäller utstationeringsdirektivet, vilket också indikerar på svårigheten att på europeisk nivå lagstifta om socialpolitiska frågor. Kommissionen vill uppdatera utstationeringsdirektivet för att, kort sammanfattat, underlätta för utstationerade arbetare att erhålla samma lön och arbetsförmåner som landets egna medborgare. När medlemsländerna och parlamentet har bestämt hur de vill att den uppdaterade lagen ska formuleras kan de så kallade trialogförhandligarna med EU-kommissionen påbörjas. Tidigast våren 2018 kan vi få kännedom hur det nya uppdaterade direktivet ser ut och därefter reflektera över vad det kan innebära för Småland-Blekinge-Hallands arbetsmarknader.

  • Möjligheter

Brysselkontoret har under november deltagit på event under veckan för yrkeskompetenser och livslångt lärande, där parallellerna till toppmötet i Göteborg var många gällande övergången från en industriell till kunskapsdriven europeisk arbetsmarknad. Både under toppmötet i Göteborg och under veckan för yrkeskompetenser har visionen om ett starkare och mer omfattande Erasmus+ lyfts fram. EU-kommissionens ordförande Juncker sade under toppmötet att han vill öka budgeten för Erasmus+ och att inga nedskärningar i programmet bör accepteras. Detta stämmer väl överens med diskussionerna under veckan för yrkeskompetenser som handlade om att stärka pluset (+) i Erasmus+ efter 2020. Det skulle kunna innebära fler möjligheter att använda medel från Erasmus+ för att komplettera de pågående regionala insatserna för kompetensförsörjning (exempelvis genom kunskapsallianser, utökad lärlingsmobilitet och insatser för att främja yrkesutbildning).  Och redan nu finns det utlysningar och aktiviteter inom Erasmus+ som kan kan nyttjas av våra regioner… 

Kunskapsallianser – samarbeten mellan lärosäten och näringsliv

EU beskriver kunskapsallianser som målinriktade samarbeten mellan lärosäten och näringsliv med syfte att utveckla nya, innovativa och tvärvetenskapliga metoder för undervisning och att främja entreprenörskap inom högre utbildning och näringsliv. Kunskapsallianser omfattar minst 6 oberoende organisationer från minst 3 programländer, varav minst 2 högskolor och minst 2 företag. Exempel på aktiviteter som stödjs av kunskapsallianser är:

  • Organisera fortbildningsprogram och aktiviteter med och inom företag
  • Skapa system för transversal kompetens (tillämpning i alla högre utbildningsprogram som utvecklats i samarbete med företag som syftar till att stärka anställbarhet, kreativitet och nya professionella vägar)
  • Engagera och inkludera företagspersonal i undervisning
  • Främja entreprenörskapsutbildning i flera utbildningar för att ge studenter, forskare och personal utökade kunskaper och motivation för entreprenörskap

Tvååriga kunskapsallianser kan söka upp till 700 000 € och treåriga kunskapsallianser kan söka maxbeloppet som är 1 000 000 €. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2018. Fler exempel på aktiviteter och information om utlysningen hittar du på EU-kommissionens hemsida Erasmus+ Key Action 2- Knowledge Alliances eller på webbinariet ”Info session: New call for proposals E+ Knowledge Alliances”.

Sektoriella kunskapsallianser – branschspecifik kompetensförsörjning                                 

Som vi skrivit om i tidigare artikel publicerades utlysning för sektoriella kunskapsallianser i oktober 2017 (med sista ansökningsdag 28 februari 2018). Syftet med sektoriella kunskapsallianser är att förbättra och stärka yrkeskompetenser i branscher som har svårt att tillsätta kunnig arbetskraft, och att främja samarbete mellan europeiska aktörer för att tillsammans utveckla verktyg för att möta rådande lokala och regionala arbetskraftsbehov.

Utlysningen inom Erasmus+, KA2, sektoriella kunskapsallianser, stödjer tre former av aktiviteter (3 lots of activities) som kan sammanfattas till:

1. Sektoriella kunskapsallianser för kartläggning av kompetensbehov.

2. Sektoriella kunskapsallianser för utformning och anordnande av yrkesutbildning.

3. Sektoriella kunskapsallianser för en ny sektorsstrategi (blueprint) för kompetensförsörjning. 

Tidigare i år (2017) lanserades första utlysningen inom sektoriella kunskapsallianser med branschspecifikt fokus (del 3.) för: turism, textil x2, rymd- geoforskning, försvar och bilindustri. Nuvarande utlysningen öppnar upp för sektorsstrategier inom Additive manufacturing, Construction, Maritime shipping, Paper-based value chain, Renewable energy & green technologies, Steel industry.

Medel som är tillgängligt genom sektoriella kunskapsallianser varierar beroende på vilken del som söks och antal år. Två år (del 1) kan söka upp till 330 000 € och tre år kan söka maxbeloppet som är 500 000 €. Två år (del 2) kan söka upp till 700 000 € och tre år kan söka maxbeloppet som är 1 000 000 €. För sektoriella kunskapsallianser (del 3) gäller fyra år och 4 000 000 €.

Fler exempel på aktiviteter och information om utlysningen hittar du på EU-kommissionens hemsida Erasmus+ Key Action 2- Sector Skills Alliances eller på webbinariet ”online SSA INFODAY”. Använd EU-kommissionens ”Sector Skills Alliances Partner Search Tool” för att hitta projektförslag/partnersök.

Bevakning 2018

Trots Brexit och osäkerhet kring EU:s framtida budget så är Erasmus+ ett program som ser ut att gå mot ett tillskott i budgeten, vilket å andra sidan kanske är tack vare Brexit och kommissionens behov av att stärka EU-opinionen. Dock saknas (i den öppna diskussionen) förslag från kommissionen om hur budgeten (E+) ska kunna stärkas i kontexten av en s.k. ”Brexit-nedskärning” av EU:s totala budget. Något som vi kanske får mer information om under 2018?  

EU:s kompetensagenda, som vi skrivit om i tidigare artikel, prioriterar bl.a. insatser för att hjälpa lågutbildade vuxna till grundläggande kompetens, främjandet av yrkesutbildningar och förslag om djupare analys och erfarenhetsutbyte kring effektiva sätt att motverka kompetensflykt. Under 2018 avser vi på Brysselkontoret att vara uppdaterad om potentiella möjligheter/utlysningar som syftar till att verkställa kompetensagendans 10 prioriteringar.

För våra huvudmän som vill ta del av goda exempel och medverka i Brysselbaserade samverkansforum gällande kompetensförsörjning finns det olika möjligheter beroende på situation/perspektiv. I tidigare artikel har vi skrivit om möjligheter 2018 vad gäller matchning/etablering av nyanlända genom nätverket Erlai. Fortsatt bevakning av Brysselbaserade plattformar och nätverk bedöms också vara av intresse under 2018.