Hur går EU:s arbete mot de globala hållbarhetsmålen?

I dagarna släppte Eurostat årets uppföljning av EU:s framsteg kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål. Rapporten är den andra av sitt slag och ger en statistisk överblick över hur långt EU har kommit i genomförandet av de 17 målen. I rapporten nämns det att många länder för närvarande uppdaterar sina nationella strategier i linje med Agenda 2030. Även många regioner gör detta då det fortfarande saknas en uppföljare till Europa 2020 att basera sitt långsiktiga, strategiska arbete på. Kanske kan rapporten som nu släppts ge inspiration till det lokala och regionala arbetet, både vad gäller genomförande och uppföljning?

Rapporten understryker EU:s vilja att integrera FN:s globala mål i allt arbete som görs och sammanfattar EU:s betydelsefulla framsteg på många av de 17 målen. Allra mest har utvecklingen gått framåt inom ’hälsa och välbefinnande’, ’god utbildning för alla’ och ’hållbar energi för alla’. I de andra målen har det varit varierade framgångar, men endast ett mål har backat. Inom målet ’minskad ojämlikhet’ visar indikatorerna att ojämlikhet inom länderna (mätt i inkomstfördelning) har ökat under de senaste fem åren. Vill man ta en närmare titt på resultaten, utifrån ett specifikt EU-land eller en specifik indikator, kan man gå in på Eurostats lättanvända digitala verktyg.

Eurostat önskar att den årliga övervakningsrapport som nu släppts ska komma att bli användbar för beslutsfattare såväl som medborgare och att den ska hjälpa till att identifiera de största utmaningarna som EU måste tackla samtidigt som den inspirerar till nya hållbara projekt. För Småland-Blekinge-Halland skulle rapporten kunna användas för att koppla det lokala och regionala Agenda 2030-arbetet med de insatser kopplade till Agenda 2030 som görs på EU-nivå. Möjligen kan rapporten även användas som ett exempel på hur rapportering och uppföljning kan göras, till exempel när det gäller upplägget och val av indikatorer.

Av rapporten framgår inom vilka områden framstegen inom EU varit mindre och kanske kan det vara värt att belysa för att visa på vikten av ett projekt när man söker EU-finansiering? Redan kan idag kan vi se att Horisont 2020 utlysningar hänvisar till de globala hållaberhetsmålen och i diskussionerna inför kommande Horizon Europe kopplas vikten av programmet just till EU:s övergripande strategiska arbete mot att nå målen.

Något annat som kan vara av intresse för Småland-Blekinge-Halland är att EU inom ramen för sitt Agenda 2030-arbete lanserar ett pris för hållbar utveckling. Priset syftar till att ”uppmärksamma insatser och kreativitet bland människor, företag och organisationer i EU” och delas ut för första gången under våren 2019. Ansökningen för denna omgång är stängd, men kanske kan det vara aktuellt för medlemmarna i Småland-Blekinge-Halland att hålla koll på ansökningsomgången till våren 2020?

 

Agenda 2030 – den nya Europa 2020 strategin?

 

Europa 2020-strategin för tillväxt och jobb har fungerat som utgångspunkt för den europeiska politiken sedan 2010. Vi har  tidigare uppmärksammat att det ännu inte finns någon uppföljare till Europa 2020-strategin. Det är tydligt att EU-kommissionen har nedprioriterat arbetet med en uppföljare på politiskt nivå, men många förutspår att Agenda 2030 kommer spela en allt viktigare roll för det fortsatta hållbarhetsarbetet inom EU.

Efter att agenda 2030 antogs 2015 ålades EU-kommissionen ett antal uppdrag. Eurostats årliga rapportering är ett av dessa uppdrag. Ett annat uppdrag för EU-kommissionen är att ta fram en långsiktig vision för genomförandet av Agenda 2030-arbetet efter 2020. Visionen ska innefatta konkreta mål och områden för förbättring samt en tidslinje för hur arbetet ska gå till. Denna vision skulle presenterats redan i mitten av 2018, men har ännu inte levererats trots att mitten av året med marginal är passerat. Samtidigt uppmanar EU alla, även regioner, att bidra till arbetet med Agenda 2030 och utifrån det kan man anta – som tidigare artiklar har nämnt – att en kommande strategi för tiden efter 2020 kommer att följa de globala hållbarhetsmålen och det är därmed en god idé att implementera dem i sitt politiska arbete.

 

För en översikt över EU:s policy och åtaganden kopplat till Agenda 2030, se vår tidigare artikel och EU-kommissionens hemsida.