EU:s energiunion

Den 25 februari presenterade EU-kommissionen ramverket för EU:s energiunion. Genom detta initiativ stärker EU den inre marknaden och vidgar den till att gälla i högre utsträckning även på energiområdet. Detta stärker handeln mellan medlemsstater och går i linje med EUs grundtanke om rörlighet för varor och tjänster. Ur ett säkerhetspolitiskt och miljömässigt perspektiv är det positivt att bli mer energieffektiv och samtidigt mer självförsörjande med större rörlighet av energi. EU strävar efter hög konkurrenskraft, lägre energipriser, reducerat energiberoendet, ökad energieffektivitet samt försöker med denna strategi också minska Europas koldioxidutsläpp. Målet är att minst 10 procent av all energi ska kunna handlas fritt mellan EU-länderna genom ett mer harmoniserat elnät. 

För mer information se länkar nedan:

Strategi

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/cohesion-policy-contributes-to-the-energy-union-strategy

EU:s energiunion

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Antagna nyckeltal

http://ec.europa.eu/sweden/news/20150225_sv.htm