Extrainsatt EU-toppmöte gällande budgeten 2021–2027

Europeiska rådets ordförande, Charles Michel har kallat till ett extrainsatt EU-toppmöte i februari 2020 gällande EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027 som ännu inte har fastställts. Michel har haft enskilda möten med medlemsstaternas ledare för att försöka komma närmare en uppgörelse om unionens nästkommande budget. Förhandlingarna kommer att diskuteras vidare under mötet i hopp om att nå en gemensam överenskommelse.

EU-toppmötet december 2019

Det första budgetförslaget som presenterades i maj 2018 för nästkommande period 2021–2027 omfattade flera förslag och prioriteringar gällande EU:s roll i att kunna bidra till trygghet och stabilitet för unionen och dess medborgare. De senaste åren har medlemsstaterna ålagt EU med ett antal nya uppdrag angående migration och gräns-och kustbevakning vilket i sin tur ökar kostnaderna. Utöver detta minskar EU:s intäkter i samband med att Storbritannien lämnar EU. Då kostnaderna tenderar att öka samtidigt som intäkterna minskar har detta lett till att man vill höja medlemsavgiften för länderna för att klara av de utmaningar man står inför, något som bidragit till delade åsikter mellan EU:s medlemmar.

I samband med det första toppmötet som hölls i december 2019 gällande budgeten var förhoppningarna stora i att nå en överenskommelse mellan medlemsstaterna. Men förhandlingarna blev inte så lyckade som förväntat. Veckan innan mötet presenterade Finland, som är ordförandeland för ministerrådet, förslaget till långtidsbudgeten där siffror för den totala utgiftsnivån och de övriga utgiftsområdena redogjordes. Förslaget innebar en utgiftsnivå som motsvarade 1,07 % av medlemsländernas sammanlagda, bruttonationalinkomst (BNI). Detta förslag var dock något som medlemsstaterna hade delade åsikter om. Den svenska regeringen ställde sig inte bakom detta förslag då dem ansåg att utgifterna inte borde överskrida 1,00 % av medlemsländernas gemensamma BNI. Trots att det råder delade meningar mellan medlemmarna om utgiftsnivån vill majoriteten inte minska budgeten.

Kommande EU-toppmötet

Inför det kommande extrainsatta toppmötet har Michel haft individuella möten med respektive ledare från medlemsstaterna som ett ytterligare steg i processen att nå en uppgörelse. Mötet kommer hållas den 20 februari och Michel betonar vikten av att fastställa en budgetram för att undvika både praktiska och politiska problem som skulle uppstå om ytterligare ett uppskjutande skulle ske. Enligt uppgifter skulle Michel inte acceptera ytterligare en överläggning och väntas därmed hålla kvar ledarna tills man nått en överenskommelse.