Fingervisning om Von der Leyens gröna deal för Europa

Den första december tillträdde den nya EU-kommissionen efter en tids förseningar vilket innebär att Ursula von der Leyen (v.d. Leyen) nu är kommissionens ordförande. Under hösten har v.d. Leyen givit tydliga indikatorer om att hennes kommission ska ha en mer ambitiös klimatpolitik. V.d Leyen vill under de första 100 dagarna som kommissionär presentera ett nytt grönt ramverk för Europa under namnet “European Green Deal”, och redan nu finns dokument som cirkuleras i Bryssel som visar vad dealen kan komma att innehålla. 

Nedan sammanfattas några av den nya kommissionens mest prioriterade klimatsatsningar: 

Klimatneutralitet 2050 – regelverk för att öka våra klimatambitioner till 2030

Kommissionen kommer att:
-föreslå Europas första “klimatlag” som syftar till att nå klimatneutralitet till 2050. Förslaget beräknas vara lagstiftat senast i mars 2020. 
-släppa en gedigen plan om hur utsläppen ska minskas. Innan 2030 ska 50% av EU:s utsläpp ha minskat.
-se över och eventuellt revidera alla relevanta lagstiftningsåtgärder för att bemöta den nya ambitionen av klimatneutralitet. 

Levererar ren, prisvärd och säker energi 

Kommissionen kommer att:
-släppa direktiv för energieffektivitet och förnybar energi.
-utvärdera de slutliga energi- och klimatplanerna, samt överväga utvecklingen av ytterligare EU-omfattande instrument med syfte att möta ambitiösa mål.
-utveckla åtgärder som underlättar smart integration av el, gas-, värme-, transport- och industrisektorerna. 

Växla till en smart och säker mobilitet med noll utsläpp

Kommissionen kommer att:
-anta en övergripande strategi för hållbar och smart mobilitet genom att hantera alla utsläppskällor från transportsektorn.
-föreslå att EU: s utsläppshandelssystem ska utvidgas till att omfatta den maritima sektorn och minska de fria ersättningar som tilldelas flygbolagen
-stödja övergången från väg (och luftfart). 75% av vägtransporter ska flyttas till järnväg och/eller inre vattenvägar.
-utveckla infrastruktur och bränsle. 

En hållbar industri för en cirkulär och klimatneutral ekonomi

Kommissionen har planer avseende.
– en industriell strategi till mars 2020.
– prioritering av EU ETS Innovation Fund.
– en ny cirkulär ekonomi action-plan till mars 2020.
– en ny arbetsplan för ekodesign till 2020.
– flertalet initiativ för en grönare ICT-sektor.

“Från jord till bord”: uppbyggnaden av ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem

Kommissionen kommer att:
– arbeta för att säkerställa en hög klimat- och miljöambition i reformeringen av CAP med särskilt fokus på medlemsländernas strategiplaner.
– presentera ett “Från jord till bord”-dokument under våren 2020 med syfte att lansera ett antal initiativ sent 2020 som ska inkludera

  • reformering av reglerna för livsmedelsinformation så konsumenter ska ha bättre tillgång till information.
  • initiativ för att minska matsvinn.

Främjande av naturbaserade lösningar

Kommissionen kommer att:
-anta en ny EU-strategi för “anpassning av klimatförändringarna”. 
-granska nuvarande lagstiftning som påverkar jord- och skogsbruket för att säkerställa att det överensstämmer med den förnyade klimat- och biologiska mångfaldsambitionen. 
-lansera en ny plan för skogsåterställning i Europa.
-förbereda föreskrivande och icke-föreskrivande åtgärder för att stötta värdekedjor fria från avskogning.
-följa upp med konkreta åtgärder 2021 för att rikta fokus mot de främsta anledningarna till minskad biologisk mångfald.
-presentera en actionplan för grön finansiering i juni 2020.

Ökad finansiering till grön forskning och innovation

Förutom ovan nämnda punkter så finns det ytterligare planer som kan vara intressant för regional utveckling. I och med lanseringen av Horisont Europa väntas kommissionen lansera minst två Green Deal Missions med en uppskattad budget på 2 miljarder euro. Redan i nuvarande programperiod (2014–2020) väntas fler utlysningar lanseras för samarbeten i forskningsprojekt som syftar till målsättningar i v.d. nya gröna agenda. Även Erasmus+ kommer att märka av nya initiativ då kommissionen planerar att integrera green mobility-konceptet till nästa programperiod (2021–2027).

Det går att läsa hela dokumentet, med fler prioriteringar här.