FOOD 2030, satsning på livsmedelsforskning

Vid en konferens den 12-13 oktober tog Carlo Moedas, kommissionär för forskning och utveckling i EU, ett politiskt initiativ för att öka kunskaperna om livsmedel. Konferensen FOOD 2030 var det första steget i en ökad satsning på livsmedelsfrågor i EU:s politik.

FOOD2030 skall säkra det europeiska livsmedelssystemet och göra sektorn hållbar i relation till klimatförändringar och hälsoaspekter. Politiken skall bidra till målen för det internationella klimatavtalet i Paris i december 2015. Andra mål som FOOD 2030 skall koppla till är FN: s mål för en hållbar utveckling, EU: s politiska mål i cirkulär ekonomi samt kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker prioriteringar för att säkerställa sysselsättning och ekonomisk tillväxt i EU och säkerställa EU: s roll som en stark global aktör.

FOOD2030 avser att öka europeiska investeringar i forskning och innovation. Anledningen är att det finns en mängd utmaningar som behöver lösas inom olika sektorer kopplade till livsmedel. Exempel på detta är energi, vatten och utsläpp av växthusgaser samt konsumtion (inklusive övervikt, undernäring och matavfall). Trots utmaningarna som behöver lösas är livsmedelssektorn underrepresenterad vad gäller investeringar i forskning och innovation. Syftet med FOOD2030 är att höja ambitionsnivån för offentliga och privata europeiska investeringar i forskning och innovation samt att utveckla en strategi för forskning och innovation inom livsmedelsområdet med undersektorer som exempelvis produktion, bearbetning, förpackning, logistik, distribution, hälsa och avfall.

 

De prioriterade områdena för FOOD 2030 kommer att vara

-Näring och hållbar, hälsosam kost

-Minska hunger och dålig kost

-öka livsmedelssäkerhet

-minska kostrelaterade sjukdomar

-underlätta en hållbar kost och hälsosam livsstil

-Klimat Säkra och miljömässigt hållbara livsmedelssystem

-Arbeta mot en livsmedelsproduktion och distribution som är resistent mot klimatförändringar

-Cirkulär strategi och resurseffektivitet i livsmedelssystemet

-Genomföra principer för hållbarhet och kretsloppsekonomi i livsmedelssektorn

-Marknadsskapande innovationer som utvecklar samhället

-Fler innovationer och investeringar inom livsmedelssektorn

 

FOOD 2030 och dess prioriteringar omfattar forskning inom informations- och kommunikationsteknik, forskning om livsmedelskedjan, tvärvetenskaplig forskning (inklusive närings-, beteendemönster hos konsumenter), innovation och investeringar, samarbete mellan regionala och privata aktörer, Open Science och internationellt samarbete.

 

Horisont 2020 stöder utvecklingen av FOOD2030

FOOD2030 skall utvecklas under de kommande åren. Ett första steg är att kommissionen skall offentliggöra en utlysning inom Horisont 2020 med en deadline för ansökningar den 14 februari 2017. Flera finansiella program kommer också att stödja FOOD 2030:s agenda. Man önskar på så sätt stödja innovationsgenombrott, skapa en dialog med finansiella instrument och program, stärka evidens för forskning och säkerställa utbildning och kunskapsspridning .

 

Mer information om FOOD2030 finner du här

http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/index.cfm?pg=home