Framtiden för hållbarhetsmålen

I dagarna har EU Kommissionen offentliggjort diskussionsmaterialet för ett hållbart EU 2030 angående EU:s åtagande om att arbeta mot FN:s mål om hållbar utveckling. Av de hållbarhetsmål som berör gröna näringar spelar den regionala nivån en betydande roll i strävan mot ett hållbart EU. Hos våra medlemmar i Småland Blekinge Halland finns ett tydligt intresse för grön hållbar utveckling och innovation samt cirkulär- och bioekonomi. Regionala och lokala aktörer utgör en väsentlig del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle, och i kommande budgetperiod 2021–2027 avser Kommissionen att främja de globala hållbarhets målen genom att de tydligt integreras i program och finansiella instrument.

Diskussionsmaterialet som publicerats riktas till medborgare, stater, institutioner och samhällsaktörer för att inspirera till debatt angående Europas framtid i förberedelsen inför European Union’s Strategic Agenda 2019–2024. Agendan antas i juni och avser att stödja en fortsatt EU-2030-strategi för ett hållbart Europa. Materialet ligger samtidigt till grund för de diskussioner angående EU:s framtid som ska föras vid det Europeiska rådets informella mötet i Sibiu den 9 maj. Det ska även vägleda prioriteringarna för Kommissionen, något som välkomnas inför 2019 i och med EU-parlamentsval och tillträdet av en ny kommission.

Hur fortsätter vägen mot ett hållbarare 2030?

Diskussionsunderlaget visar på utmaningar angående samhällets ekologiska fotavtryck, miljöskuld samt klimatförändringar, ojämlikhet, demografiska förändringar samt ekonomisk och social konvergens. EU förespråkar en övergång till ett klimatneutralt samhälle som är resurseffektivt med en biologiskt mångsidig ekonomi. EU:s ambition är att uppnå en resurseffektiv och klimatneutral ekonomi och att visa att en grön utveckling går hand i hand med ökat välstånd. För att lyckas med detta anser EU att de tillsammans med medlemsstaterna måste leda utvecklingen av vetenskap, teknik och infrastruktur

För att nå hållbarhets målen är diskussionsunderlaget centrerat kring på övergång till ett hållbart samhälle. Exempelvis övergå från linjär till cirkulär ekonomi och balans i livsmedelssystemet. Denna övergång måste vara inkluderande så att personer, aktörer och andra parter kan följa med och bidra till ett hållbart samhälle. För att uppnå ett grönare 2030 redovisas tre olika scenarion för att främja en diskussion om hur vi inom EU ska följa upp målen för hållbar utveckling:

  1. En övergripande EU-strategi för målen för hållbar utveckling som vägledning för EU och medlemsländerna.
  2. Kommissionen fortsätter att integrera målen för hållbar utveckling i all relevant EU-politik, men påtvingar inte medlemsländerna några åtgärder.
  3. Ökat fokus på yttre åtgärder samtidigt som nuvarande ambitioner för hållbarhet på EU-nivå befästs.

EU:s budget för perioden 2021–2027 styrs av principerna om välstånd, hållbarhet, solidaritet och säkerhet där hållbar utveckling är kärnan i förslagen. Ett flertal förslag avser att satsa på innovation och forskning exempelvis genom ”Horizon Europe”, EU:s största satsning på forskningen och innovation med ett budgetförslag på 100 miljarder euro. Satsningarna avser även att stärka miljölivsprogram LIFE för att stödja projekt angående klimatåtgärder.

Den regionala relevansen

En förutsättning för att EU ska lyckas med sina klimatmål är att medlemsstater, regioner och kommuner drar sitt strå till stacken och bidrar till utvecklingen av ett hållbart Europa. Detta kommunicerade kommissionen genom att peka på subsidiaritetsprincipen och proportionalitet för att stärka den regionala och lokala rollen i EU:s policyutformning. Vilket gör det viktigt att skapa bättre samstämmighet mellan policys och att utveckla en lagstiftande och ekonomisk miljö som uppmuntrar förverkligandet av hållbarhetsmålen.

I enlighet med hållbarhetsmålen benämns vikten av investeringar i hållbara industrier, forskning och innovation för att skapa förutsättningar för miljövänlig teknik och hållbar utveckling. På detta område kan tematisk smart specialiseringsplattformar utgöra en väsentlig del av det hållbara arbetet på regional nivå. Detta genom modernisering av industrin som kan erbjuda möjligheter för regionala aktörer att samarbeta utifrån varandras kompetenser, dela infrastruktur, möjliggöra uppskalning till större inverkan och utveckla gemensamma investeringsprojekt. Vilket även framhäver behovet av horisontellt tänkande där utbildning, forskning, teknik och innovation i samverkan är en förutsättning för att uppnå hållbarhetsmålen. Detta spelar även in i det ekonomiska systemet där regulatorer, företagsledare och det civila samhället måste samarbeta för att skapa lika villkor i linje med hållbarhetsmålen för att stimulera utveckling som leder till prisvärda hållbara produkter och tjänster.

Diskussionsunderlaget visar på flera EU finansierade projekt på regional nivå som investerar i att skapa en hållbar framtid. Därför uppmuntras möjliggörandet av en dubbelriktad dialog där europeiska och nationella strategier förenar regionala och lokala myndigheter samt det civila samhället och branschorganisationerna i ett flernivås styre med samhällsaktörer från olika sektorer. För att ta del av det nya diskussionsunderlaget och en utvärdering av arbetet mot hållbarhetsmålen inom EU och på regional nivå finns dokumentet tillgänglig hos Kommissionen.