Småland-Blekinge-Hallands lobbyinginsatser gör skillnad – nya uttalanden om sammanhållningspolitiken

Som vi tidigare skrivit om så deltog Småland-Blekinge-Halland 2016 i en lobbyaktion tillsammans med omkring 330 andra europeiska lokala och regionala myndigheter. Mot bakgrund av att EU:s beslut och strategier i praktiken verkställs lokalt och regionalt, pekade deklarationen på att sammanhållningspolitiken med sina strukturfonder är den lokala och regionala nivåns viktigaste verktyg för att möta Europas gemensamma utmaningar. Vidare underströk aktörerna som skrev under deklarationen att finansiella instrument inte kunde ersätta sammanhållningspolitiken som behövdes för alla regioner i Europa. Deklarationen uppdaterades under hösten 2017 och lämnades över till EU-kommissionen i januari 2018. Vi kan nu konstatera att insatserna har gett resultat och att flera av våra åsikter verkar ha beaktats. 

Den 12 april deltog EU-kommissionären för regional- och stadspolitik, Corina Cretu, i det sista rådsmötet (medlemsstaternas EU-institution) gällande sammanhållningspolitik innan EU-kommissionen presenterar förslaget för nästa flerårsbudget den 2 maj.

Cretu framhöll att status quo inte är ett alternativ för sammanhållningspolitiken, utan att den behöver vara mer flexibel och anpassad till regionala behov – med nya fördelningsmetoder och indikatorer. Utöver ökad flexibilitet tryckte Cretu på behovet av smarta specialiseringsstrategier för regional utveckling och vikten av att sammanhållningspolitiken stöttar en mer långsiktig lösning på migrationsutmaningen.

Även om detta inte uttryckligen är EU-kommissionens förslag så kan det ge en fingervisning om vad kommissionen, och då i synnerhet generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, anser om sammanhållningspolitikens framtid. Beslutet ligger dock slutligen hos Europaparlamentet och Europeiska unionens råd som ska ta ställning till förslaget som EU-kommissionen lägger fram. För Småland-Blekinge-Hallands del är det glädjande att se att våra lobbyinginsatser gör skillnad, då åsikterna som uttrycks stämmer överens med de åsikter som vi framfört. Avslutningsvis kan det vara värt att notera att smart specialisering lyfts fram som något som även fortsättningsvis kommer att prioriteras av EU.

Källa: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu_en