Framtiden för skoglig bioekonomi

Hur kan vi utveckla den skogliga bioekonomin i Europa? Hur kan skogen bidra till att hantera klimatutmaningar och åtaganden inom Parisavtalet? Hur skapar vi ett mer hållbart skogsbruk? Detta var frågor som diskuterades på EU-kommissionens högnivåkonferens om skog, Our forest, Our future, som ägde rum i Bryssel den 25 april. Bland talare och deltagare fanns en stor bredd av intressenter representerade och diskussionerna som fördes är intressanta inte minst utifrån den uppdatering av EU:s skogsstrategi som väntas. Småland-Blekinge-Halland, med styrkor inom skoglig bioekonomi, kan bidra med värdefull kompetens och även ha intresse av att följa och påverka utvecklingen. Representanter från vårt regionala näringsliv fanns på plats, Södras ordförande Lena Ek var en av konferensens huvudtalare.

Södras ordförande Lena Ek berättade hur skoglig bioekonomi bidrar till innovation, tillväxt och minskad klimatpåverkan.

EU:s skogsstrategi – uppdatering på gång?

Sedan 2012 har EU en skogsstrategi. Eftersom skogspolitik är ett nationellt kompetensområde, är strategin inte ett juridiskt bindande dokument utan syftar till att ge en gemensam ram för hur man ser på hållbart skogsbruk. Den  innehåller även sätta målsättningar med tillhörande insatser för 2020.  December 2018 presenterade EU-kommissionen en utvärdering av hur framgångsrik skogsstrategin har varit. På det stora hela är man positiv och ser att flera mål har eller kommer att nås. Man pekar dock på att det finns utrymme att göra ytterligare framsteg efter 2020.

Det finns en bred samsyn både från andra institutioner och från olika intressegrupper att man vill se en uppdaterad skogsstrategi. Rådet uppmanar nu EU-kommissionen att titta på alternativ för att ta fram en ny skogsstrategi som sträcker sig efter 2020 och som blir en starkare referensram för EU-policy i de fall där skogen berörs, såsom inom energi och klimat. Idag kritiseras EU för att inte ha en sammanhållen syn på vad hållbart skogsbruk är och att definitioner skiljer sig åt. De senaste åren har detta varit tydligt inte minst inom de beslut som fattats om markanvändning och förnybar energi. Både i rådets slutsatser och från deltagare på konferensen betonades behovet av att i ett tidigt skede involvera intressenter. För Småland-Blekinge-Halland kan det vara av intresse att bidra med våra perspektiv, prioriteringar och kunskap. Våra regioner och lärosäten har värdefull kunskap och kompetens att bidra, precis som andra aktörer i vår geografi. Vår småländska skogsstrategi kan även vara intressant för EU-kommissionen och andra regioner som ett exempel på hur man på regional nivå kan arbeta fram en skogsstrategi.

Skogen och klimatet

Skogens roll i klimatarbetet är en fråga som debatteras inom EU och där åsikterna skiljer sig åt mellan medlemsländer. Å ena sidan menar vissa att ett hållbart skogsbruk innebär att CO2-utsläpp minskas genom att den växande skogen tar upp CO2 (kolsänka) och att man kan ersätta fossilbaserade råvaror med biologiska (substitutionseffekt). Å andra sidan menar vissa att biomassan inte räcker till för att fylla de behov som finns och den biologiska mångfalden allt för ofta påverkas negativt. Som ett svar på denna utmaning lanserade EU-kommissionär Phil Hoogan under konferensen förslaget ”one hectar initative”. Detta initiativ skulle innebära att jord- och skogsbrukare får ersättning för återbeskogning per hektar mark, under förutsättning att vissa kriterier uppfylls.

Kopplingen mellan skog och klimat, samt hållbarheten i en ökad utveckling av bioekonomin, är komplexa frågor. Det tycks dock finnas en enighet i att det finns ett behov av ökad kunskap genom ytterligare forskning och studier, och att denna kunskap ska ligga till grund för policy och lagstiftning. 

Diskussionerna om skog och klimat handlar dock inte enbart om möjligheten att bidra till ett minskade CO2-utsläpp. I takt med att stora skogsbränder och torka blir allt vanligare i Europa finns ett ökat fokus på krisberedskap och klimatanpassning. Även här avser EU-kommissionen man att medel kan komma att bli tillgängliga både via jordsburkspoltiken och via Horisont Europa.     

Innovation och tillväxt

Oavsett hur man ser på skogens potential att bidra till ett bättre klimat, är det ett faktum att det görs stora satsningar på innovation. Det pågår spännande utveckling kopplat till nya material, byggnation och energi, men även när det gäller hur själva skogsbruket bedrivs. Även här vill EU-kommissionens stödja utvecklingen, framför allt genom att tillhandahålla finansiering via olika program såsom Horisont 2020 och dess efterföljare Horisont Europa. 

Den skogliga bioekonomin ses som särskilt viktig för tillväxten och utvecklingen i landsbygdsregioner. Något som flera vittande om var dock behovet av att attrahera unga att arbeta i branschen då det råder kompetensbrist.  För Småland-Blekinge-Halland kan det vara av intresse att peka på de behov av insatser som vi ser och att följa de möjligheter som skapas, både i uppdateringen av EU:s skogsstrategi och i utvecklingen av EU-program 2021-2027.