Gothenburg social days – A good start in life

Den 17 mars anordnade Göteborgs stads brysselkontor en konferens på temat sociala dagar och Småland-Blekinge var mer och deltog i seminariet under temat En bra start i livet.  Bland de inbjudna fanns bland annat Professor Kelly från University College London, Julius Op De Beke, generaldirektören för arbete och Marina Johanssons kommunalråd för Göteborg. Barns utveckling är väsentlig under deras första levnadsår och statistik visar även att investeringen i våra barn ger en avkastning på 10 %, vilket är mer än inom området infrastruktur.  

Syftet med seminariet var bland annat att presentera forskningsresultat som visar på att de första levnadsåren i barnens liv är mycket viktiga för deras kommande utveckling i livet. Det kan tyckas att de allra flesta redan känner till denna fakta men seminariet ville även belysa vad Sveriges gör när det kommer till barn mellan åren 0-3 år, vad som görs på EU-nivå och hur statistiken ser ut i de olika medlemsländerna.

Sverige

Kommunalrådet i Göteborg, Marina Johansson, presenterade resultaten i en rapport gjord angående de stora skillnaderna i Göteborgs stad när det kommer till de sociala resurser barn växer upp med i olika stadsdelar. Socialekonomiska faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och hälsotillstånd är väsentliga faktorer som redan tidigt sätter sin prägel på barns utvecklingsnivå. I Göteborg och i andra städer runtom i Europa finns det idag en stor segregation gällande befolkningen vilket gör att de socioekonomiska skillnaderna blir allt större. Idag är det en utmaning för många städer att bli mer jämställda gällande socioekonomiska frågor och Göteborg har börjat sitt arbete med att ta itu med dessa utmaningar. En viktig drivkraft är att alla barnen ska ha lika förutsättningar till att kunna utvecklas i livet.

Medlemsländerna

Åsa Petri, ansvarig för utbildningsfrågor vid Sveriges ständiga representation i Bryssel, presenterade statistik kring gruppen 0-5 -åringar i Europas olika medlemsländer. Vart fjärde barn löper risk att växa upp i fattigdom med störst risk för detta i medlemsländerna i öst men även i Storbritannien. På EU-nivå har man genom de så kallade Barcelona objectives till år 2010 haft som mål att öka antalet barn över tre år som går på dagis eller förskola till 90 % samt gällande barn under tre år som går på dagis till 33 %. Detta för att man har sett att barn som går på dagis eller förskola tidigt har en större chans att utvecklas åt rätt håll än barn som inte deltar i likande aktiviteter tidigt i livet. Man skapade även dessa mål för att få fler kvinnor i arbete då man har sett att om det finns lika tillgång till daghem eller liknandeså kan fler kvinnor välja att arbeta när barnen är små. Detta är en nödvändighet i dagens EU då vår befolkning blir allt äldre och vi behöver ha fler i arbete för att klara av den demografiska omställningen.

Barcelona objektiven har man först och främst skapat för barnens skull då man vill stimulera barnenen lust till att lära från tidig ålder då man har sett att detta gör stor skillnad senare i barnens val av att studera vidare. T.ex. så finns det en stor korrelation mellan barn som under åren 0-3 år får gå på dagis eller likande och hur bra de presterar i matematik senare under sin skolgång samt att deras läskunnighet förbättras betydligt.   

 

EU-nivå

Generaldirektören inom området arbete, Julius Op De Beke, menar på att vi måste investera i våra barn och deras framtid för att de ska kunna uppfylla sina fulla potential och vara betydande resurser för samhället. Investeringen i våra barn ger ur ekonomisk synpunkt en avkastning på ca 10 % som är en betydande siffra då den exempelvis är större än avkastningen på området infrastruktur. Som det ser ut idag så är det 20 % av de unga som inte har grundläggande kunskaper inom diverse ämnen vilket är en stor förlust inför framtiden. Satsningar som finns på området är bland annat att socialfonden har 26 % dedikerade åt just projekt som riktar sig till de första åren i barnens liv. Det finns i nuläget gott om pengar men dåligt med projektidéer. Det finns även ca.4,5 biljonereuro för projekt som värnar om barn till de många som har immigrerat till EU i den senaste flyktingströmmen genom programmet FEAD som riktar sig till de i samhället som är mest utsatta. Även där utlyses goda idéer om projekt som kan genomföras för att undvika social exkludering av dessa barn i framtiden.

Vidare menade Op De Beke att de faktorer som på EU-nivå mest påverkar barns start i livet och om de växer upp i fattigdom är bland annat att föräldrar är arbetslösa, att föräldrar är ensamstående eller att de har föräldrar som är migranter. Även generaldirektören förde argumentet att vi i Europa just nu står inför en stor förändring när det kommer till demografin och att vår befolkning blir allt äldre vilket gör att den unga generationen blir en mycket viktig byggsten för framtiden. Man har i flertalet studier sett att de första åren i ett barns liv är mycket viktiga för barnets utveckling och det är därför man nu på EU-nivå uppmärksammar denna grupp mer och mer.

Akademiska synen på hur man kan ge barn en bättre start i livet

Professor Kelly från University College of London presenterade sin studie om barns utveckling när de är små och fann bland annat att det är mycket viktig att man läser till sina barn och att barnen har regelbundna sovtider och får tillräckligt med sömn. Detta för att få den bästa starten i livet och utvecklas på bästa möjliga vis.

För Småland-Blekinges del kan det ovan skrivna vara en tankeställare om hur bra man aktivt arbetar för åldersgruppen 0-5 år för att de ska få den bästa möjliga starten i livet. I Göteborg stad har man startat ett projekt där man vill bli en stad som läser mycket för denna åldersgrupp, då detta har visat ge mycket goda effekter för barns utveckling senare i livet. Kanske är det en idé som går att genomföra även i Småland-Blekinge? Man har studier på att svenska elever i snitt har 20 5 sämre läskunnighet än resten av EU och att läskunnigheten sedan 1991 och sjunkit sakta men säkert och OECD uppmanar nu Sverige att göra något åt detta.