Hälsoplattformen inspirerar Italien!

I måndags deltog SBHSS Hälsoplattform i ett erfarenhetsutbyte i form av en serie webbinarium som kickades igång tillsammans med samarbetsregionen Emilia-Romagna. Webbinariet har planerats gemensamt utifrån ett av fokusområdena som hälsoplattformen och den italienska regionen samarbetar inom. Temat var primärvård med fokus på nära vård och lockade totalt 26 deltagare.

Primärvården i italienska Emilia-Romagna

Italienska regionen Emilia-Romagna inledde webbinariet genom en presentation om hur deras hälso-och sjukvård, med fokus på primärvården, är uppbyggd i regionen. Precis som i Sverige bygger systemet på att alla medborgare ska ha samma rätt till sjukvård, men i samband med Covid-19-pandemin ökade utmaningarna med att tillgodose alla sjukvårdsbehov. Därför vänder sig många idag till den privata sektorn på grund av de långa väntetiderna. Italien har liknande system som Sverige gällande valfrihet mellan privat och offentlig sjukvård. Deltagarna i webbinariet fick även lära sig att i Italien är definitionen av primärvård all den vård som sker utanför sjukhusen såsom exempelvis och hospice, vilket kan ställa till det vid jämförelse av kostnaden för primärvård mellan Sverige och Italien (18 % jämfört med 50,5%).

Precis som under hälsoplattformens besök i Italien, fick deltagarna i webbinariet en inblick i det Emilia-Romagna kallar Case della Salute som på engelska beskrivs som Community Health Centers. Dessa hälsocenter erbjuder vård till invånare i området i form av bland annat socialvård, primärvård, mindre akuta medicinska problem, psykisk hälsa och öppenvård. Denna organisering förenklar tillhandahållningen av hjälp utan att belasta sjukhusen. Idag finns det 132 av dessa hälsocentraler men målet är att ha 185 för att nå alla i regionen.

I Emilia-Romagna har de även så kallade Community Hospitals (OSCO) vilka härstammar från omstruktureringar från mindre sjukhus, men som skiljer sig från akutsjukhus och styrs idag av sjuksköterskor. Typen av vård som erbjuds där är bland annat omvårdnad av patienter med instabila kroniska sjukdomar, rehabilitering och de som varit inlagda på sjukhus efter akutvård som behöver ytterligare vård innan de återvänder hem.

Gemensamma vårdutmaningar i Sverige och Italien

En av utmaningarna för den italienska regionen som lyftes är den minskade finansieringen och de åtgärder som behövs för att begränsa kostnader. Bland annat har de ett minskat antal anställda än vad som behövs, i samband med en åldrande befolkning och längre vårdköer. Ytterligare en utmaning regionen står inför är akutvården som är överfull, med långa kötider trots att det ofta gäller ingrepp av låg komplexitet. Detta är utmaningar som hälsoplattformen tillsammans med sin samarbetsregion vill arbeta mot att lösa tillsammans genom kunskapsutbyte för nya idéer att kunna implementera i vården.

Primärvård och nära vård i Småland-Blekinge-Halland

Hälsoplattformen inom SBHSS berättade om det svenska primärvårdssystemet med fokus på uppdraget för nära vård, följt av exempel från Hälsoplattformens regioner i form av personexempel. Utifrån dessa exempel fick deltagarna lära sig mer om hur det kan se ut för en patient i inom primärvården i våra regioner.

I Halland strävar man efter att förebygga onödiga sjukhusinläggningar och besök på akuten, med särskilt fokus på äldre som exempelvis Aya med en kronisk sjukdom. I kommunen finns särskilda boenden för äldre, bemannade dygnet runt, där Aya bor. Om Aya behöver vård ringer hon sjuksköterskan från kommunen, och vid akuta situationer kan de snabbt nå Aya’s läkare inom 10 minuter för att säkerställa lämplig vård och undvika akutsituationer. Dessutom finns det en jour för medicinska akutfall kvällar och helger, vilket är särskilt viktigt för äldre som bor i egna hem eller särskilda boenden för att snabbt komma i kontakt med läkare och undvika onödiga nödsituationer.

I Blekinge strävar man efter att etablera en struktur för att arbeta på ett liknande sätt inom regionen. Fokus ligger på nära vård för målgruppen med många sjukdomar, som exempelvis Gabriel. Målet är att optimera möjligheten att få rätt typ av komplex vård vid rätt tidpunkt och på rätt plats med hög kvalitet. Gabriel bor i särskilt boende på grund av en försämrad hälsa, och sjuksköterskor använder standardverktyg för att bedöma om han behöver sjukhusvård. En tydlig plan utarbetas i nära samarbete med Gabriel och/eller nära släktingar för att säkerställa rätt vård. Dessutom används avancerade medicinska planer som stöd för vårdpersonal och mobila team vid bedömning av åtgärder.

I Kronoberg bor Hugo, en 85-årig man som strävar efter att bo självständigt så länge som möjligt i Tingsryd. Trots att han lever ensam är han nära ett äldreboende. Området erbjuder äldremottagningar och ett projektcenter som stödjer Hugo med de resurser han behöver för att fortsätta bo hemma. Efter tre års självständigt boende får Hugo stöd av vårdpersonal för kostanvisningar och andra behov i hemmet. Hugo har inga svårigheter att veta vart han ska vända sig och ambulanser är också kopplade till projektet. Detta bidrar till att undvika onödiga besök på akutmottagningar och sjukhusvård samtidigt som han förbättrar sina relationer till olika vårdgivare.

 

Nästa steg

Planen är att ha det nästa gemensamma webbinariet den 13 december för att diskutera vidare hur onödig akutsjukvård och väntelistor kan undvikas, vilket intresserar Emilia-Romagna, vilka kan presentera en av de lösningar de undersöker. Fokus i det kommande webbinariet kommer vara på primärvård och akutmottagning för att undvika onödiga akutbesök. Informationsdriven vård är planerat tema för ett ytterligare webbinarium 2024.

Avslutningsvis nämnde Emilia-Romagna sitt intresse av att besöka oss i Sverige för att lära sig mer om hälso- och sjukvården i Småland-Blekinge-Halland.