Handfast arbete med turism inom ERRIN

Vi har tidigare talat om målen hos EU-institutionerna inom området turism på vår hemsida. Men vad sker hos dem som arbetar mer handfast med turismfrågor på EU-nivå? Vi har tittat närmare på nätverket ERRIN (European regions research and innovation network) som kännetecknas av att man konkret hjälper sina medlemregioner att genomföra EU-policy inom området turism. Målet med nätverket är att man ger hjälp till regioner att kunna genomföra europeiska policys genom att tillhandahålla information men framförallt att sammanföra regioner i form av projekt. Då vi är medlemmar i nätverket kan vi nyttja deras hjälp med det ovan skrivna samt även ett flertal tjänster vilket beskrivs längre ner i artikeln.
 
Intresseområden – 2016
De utvalde intresseområdena för arbetsåret 2016 inom det allmänna policyområdet turism inom EU är: 
 
1. Undersöka eventuella möjligheter inom satsningarna ”Cultural heritage” och ”industrial heritage” som vi skrev om i vår förra artikel ”Fokus på området turism”.
 
2. ”Silver ekonomi”: Europas befolkning blir allt äldre och så även våra turister. Det är därför av stor vikt att man kartlägger dessa turisters behov och krav för att kunna dra nytta av detta på bästa möjliga vis inom turismsektorn framöver.
 
3. Implementering av smart specialisering: Smart specialisering som strategi för regionerna går ut på främja ekonomisk tillväxt genom att strategiskt stötta forskning och innovation som är relevant för ens region. Utefter regioners olika förutsättningar och potential arbetar man för att tillsammans med olika aktörer identifiera de bästa områdena med den bästa utvecklingspotentialen. Man vill sträva efter att skapa smarta tillvägagångssätt för att maximera den kunskapsbaserade utvecklingen i regioner oavsett hur utvecklad den redan är.
 
4. Turismkluster: Det finns på EU-nivå flera satsningar som arbetar med att stötta nystartade projekt inom nya områden när det kommer till klusterbildande samt även redan etablerade sådana. Några av dessa är bland annat Horizon 2020 som är EUs största program inom forskning och innovation. Läs mer här.
 
Hur man kommer att samarbeta med EU-kommissionen samt EU-parlamentet
 
EU-kommissionen vill även arbeta med de ovan angivna målen när det kommer till EU-medel och finansiering av turismrelaterade projekt då turism innefattar fler olika områden. Några av de policy-områden man mest kommer att fokusera på angående detta är: Energi, transport, miljö, klimatåtgärder.
Med beaktande av EU-kommissionens och ordförande Junckers prioriteringar för de kommande fem åren har arbetsgruppen även tagit hänsyn till detta och man kommer i sitt arbeta att sträva efter att upprätthålla dessa prioriteringar.
 
Junckers prioriteringar är följande: 
 
Att arbeta för att skapa nya jobb, skapa ekonomis tillväxt samt nya investeringar
Arbeta för en gemensam digital inre marknad
Arbeta för en gemensam strak energiunion med ett framåttänkande när det kommer till klimatändrings strategier
Arbeta för en djupare och mer rättvis inre marknad med en starkare industri
 
Angående den andra EU-institutionen EU-parlamentet, vill arbetsgruppen följa parlamentets kommande arbete med projekten såsom Cultural heritage som även nämndes ovan. I arbetet med att samarbeta med EU-kommissionen och EU-parlamentet tänker arbetsgruppen anordna möten med dessa samt att arbeta tillsammans för att forma framtida EU-strategier gällande turism. För att påverka framtida EU-strategier tänker arbetsgruppen driva diverse positionspapper, delta i offentliga debatter och liknande möten. 
 
Hur kommer arbetsgruppen att arbeta med de EU-programmen som finns idag?
 
Arbetsgrupen kommer att kartlägga vad det finns för möjligheter när det kommer till EU-medel i de olika EU-programmen och man kommer även att kolla närmare kommande utlysningar från bland annat COSME och ERASMUS+. Man kommer även att vara uppmärksam på de partnerskapsförmedlande evenemangen som kommer att anordnas inom programmen och framföra detta till sina medlemmar. Dessa tillfällen ses som viktiga för att medlemmarna ska kunna nätverka och känna till varandra prioriteringar. 
 
Läs mer om arbetsgruppen på ERRINS hemsida.