Horizon 2020 Smart Grids and Storage

EU-kommissionen (KOM) har hållit en informationsdag om Horizon 2020 Smart Grids and Storage. Dagen  har fokuserat på lagring av energi och nya utlysningar med fokus på elnätet, elmarknaden och dess funktioner. Utlysningarna omfattar 110 million EUR och ansökningar utvärderas av INEA Agency.
Sverige har tidigare fått beröm för sin elmarknad av kommissionen vid de årliga landsrekommendationerna. Den reformerade elmarknaden ger valmöjligheter till konsumenter och det är möjligt att handla energi över landsgränser. Sverige har också satt upp höga mål för andelen förnyelsebart och använder sig heller inte av sk "landfillings" där sopor blir till nya markområden. Se EU-kommissionens och Rådets senaste landsrapport i bifogad länk.
 
Sedan länge är Sverige allmänt känt för att kunna leverera systemlösningar på många områden däribland energiområdet. Dvs man levererar inte bara en viss typ av teknik utan ett helt system som löser helheter snarare än levererar tekniska lösningar som endast kan tillämpas som delar i ett system. Under infodagen "Smart Grids and Storage" talar kommissionen om att man just nu efterfrågar systemlösningar i väldigt hög utsträckning. Det borde alltså finnas goda chanser för svenska aktörer att dra fördel av kunnandet att leverera energisystem och stå sig väl i konkurrensen om utlysningarna inom Horizon 2020.
 
Europas energiproduktion är år 2015 1/3 av den totala energiproduktionen. KOM räknar med att den uppgår till 45% år 2020. Sektorer som starkt gått framåt under de senaste åren och där trenden är fortsatt positiv är vind- och solkraft. Vind och solenergi utvecklas starkt. Trenden fortsätter. 2012-2015. 11% av produktionen och KOM anser att dessa energislag kommer att kunna nå 20% av den totala europeiska energiproduktionen till år 2020. KOM redogör för att de många energislagen som den hållbara energin utgör behöver kunna kopplas och integreras på mest effektiva sätt med det offentliga elnätet. Detta vill man skall ske över landsgränser och gärna med e-teknik. Sverige exporterar energi och har redan ett elsystem som till viss del klarar detta. I Europa har energiområdet inte reformerats i samma utsträckning. I det reformarbete som nu väntar EU efterlyser man modern e-teknik och e-lösningar för ett flexibelt elnät. 
 
Andra faktorer KOM tar upp är att man vill involvera nya parter i arbetet med innovation på energiområdet. De signaler man skickar är att man önskar involvera industrin i högre utsträckning. Vid informationen om Horizon-utlysningarna tar man upp att man söker "breda" partnerskap vid ansökningarna. Sannolikt menar man då partnerskap där såväl industri som akademi, offentliga aktörer, elbolag ingår. Intrycket är också att man önskar samarbete över landsgränser även i partnerskapen.
 
En fråga som KOM tar upp i förbigående är även säkerhetsfrågan. Den ligger inte i fokus för Horizonutlysningarna, men finns alltid i bakgrunden. Ett reformerat elsystem kommer ju också att minska importberoendet av energi från bland annat Ryssland, som idag exporterar naturgas till det europeiska elnätet. Säkerhetsfrågan finns ständigt som en fond för EU:s energipolitik även om den i alla delar inte är uttalad.
 
I sitt reformarbete önskar EU också att elenergin skall konkurrensutsättas i högre grad. Man önskar mer innovativ teknik på marknaden och en större variationsgrad av hållbara energislag. I detta resonemang ligger också en önskan att konsumenterna i högre grad skall kunna välja sina energileverantörer och energislag.
Kommissionen anser att man saknar kopplingar mellan det offentliga elnätet och privata hållbara elgeneratorer så som vindkraft, solkraft etc.
 
I Horizonutlysningarna för Smart Grids och Storage inräknas inte vattenkraft vilket man kan observera som svensk aktör.
 
Hela utkastet till arbetsprogram hittar du här  Draft Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 in the area of Societal Challenge 3 "Secure, Clean and Efficient Energy"