Hur kan digitala tvillingar hjälpa regioner att möta den gröna- och digitala omställningen?

Begreppet ”twin transition”, som beskriver den gröna- och digitala omställningen och hur dessa samspelar och påverkar varandra har varit i fokus inom EU de senaste åren. Digitaliseringen av samhället är en avgörande del för att nå klimatmålen och därför ett högt prioriterat område på den europeiska arenan. Perioden fram till 2030 har även utnämnts av EU-kommissionen till EU:s digitala decennium. Detta i syfte att stärka åtgärder inom digitalisering samt att säkerhetsställa att alla aspekter av teknologi och innovation kommer gynna EU:s medborgare.  

Insatser inom området är något som varit påtagligt under våren då Belgien innehaft ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Som en del av det belgiska ordförandeskapet anordnades det i april ett lanserings-evenemang i Bryssel för att presentera det europeiska konsortiet för digital infrastruktur (EDIC) och därigenom initiativet Networked Local Digital Twins towards the CitiVERSE. Här diskuterade representanter från EU-kommissionen, tillsammans med aktörer inom privat och offentlig sektor, initiativets potential för Europas städer och regioner och hur verktygen kan användas för att möta den gröna- och digitala omställningen. I denna artikel benar vi ut vad EDIC och digitala tvillingar är för något, samt vilka möjligheter de kan skapa för Småland-Blekinge-Hallands ägare. 

 

EDIC  

Konsortiet för europeisk digital infrastruktur (EDIC) är ett verktyg och rättsligt ramverk som hjälper EU:s medlemsstater att inrätta och genomföra olika projekt som omfattar flera medlemsländer. Verktyget är en del av policyprogrammet för EU:s digitala decennium och syftar till att förenkla projektutvecklingsprocesser som involverar flera medlemsländer. Exempel på projekt kan till exempel involvera utbyggnad av gemensam digital infrastruktur och utvecklande av digitala tjänster. Ett konsortium för europeisk digital infrastruktur (EDIC) måste bestå av tre medlemsstater, där en medlemsstat i vissa fall även kan företrädas av en regional eller lokal myndighet. Ansökan om inrättande och implementering måste sedan godkännas av EU-kommissionen, som fattar beslutet tillsammans med kommittén för policyprogrammet för det digitala decenniet och förutsätter att alla krav som anges i programmet uppfylls. Strukturen, målen och budgeten för varje EDIC fastställs av medlemmarna som grundat konsortiet och finansieras huvudsakligen av medlemmarna själva men kan även medfinansieras av EU-bidrag. Finansiering kan sökas inom de EU-program som är relevanta för den typ av verksamhet och de mål som det specifika konsortiet har. Exempel på finansieringsprogram kan till exempel vara Programmet för ett digital Europa, Horisont Europa, eller The Connecting Europe Facility (CEF). 

Här kan ni läsa mer om EDIC och få tillgång till användarguiden.  

 

Digitala tvillingar och CitiVERSE  

En digital tvilling är en virtuell kopia av ett fysiskt objekt eller system. Genom digitala data och andra tekniker så som till exempel AI kan en digital tvilling skapa simulerings-modeller i realtid som speglar det objekt eller den process det kopierat. Detta kan användas som ett verktyg inom stadsplanering för att göra olika beräkningar, simuleringar och prognoser. Det kan även användas i drift- och underhållssyften för att till exempel kontrollera och styra energikonsumtion i städer. Det kan även användas inom rekonstruering och reparation då virtuella modeller och AI-algoritmer kan bedöma nivån för olika skador, simulera återbyggnad och beräkna kostnader för den typen av projekt.  

EU-kommissionens initiativ Networked Local Digital Twins towards the CitiVERSE ämnar koppla ihop redan existerande digitala tvillingar över hela Europa. CitiVERSE kan närmast beskrivas som ett slags metaversum, en virtuell värld där virtuella 3D-miljöer kan utforskas, men som här specifikt fokuserar på städer. Här ligger ett särskilt fokus på användning digitala tekniker, virtuella simuleringar och generativa AI-tillämpningar för att skapa smarta och gröna städer. Inom stadsplanering kan detta till exempel användas för att hantera utmaningar som koldioxidutsläpp och trängsel i trafiken.  

 

Vad innebär det här för Småland-Blekinge-Halland? 

Flera av Småland-Blekinge-Hallands ägare har uttryckt intresse för digitala tvillingar och vi kan redan se hur detta har implementerats i södra Sverige. I Karlskrona har man till exempel använt en digital tvilling för att simulera kommunens framtida samhällsutveckling, där man kan genomföra olika prognoser baserade på vilka typer av åtgärder som genomförs.   

Under lanseringsevenemanget som anordnades i april betonades potentialen med EDIC och digitala tvillingar, samt att vetskapen om initiativen måste öka. I nuläget är 11 av 27 medlemsländer involverade i konsortium för europeisk digital infrastruktur (EDIC). För att möta den gröna och digitala omställningen och för att öka Europas konkurrenskraft argumenterade EU-kommissionen för hur EDIC och digitala tvillingar kan användas som stödjande verktyg. Det beskrives hur denna teknik och de digitala lösningar som dessa verktyg erbjuder i etablerandet av smarta städer kan främja ekonomisk tillväxt, då denna typ av satsningar kan locka till sig investeringar och även skapa nya arbetstillfällen. Genom ett utbrett samarbete mellan städer och regioner, industri och små- och medelstora företag kan lokal tillväxt främjas där även lokala innovatörer och leverantörer erbjuds möjligheter att knyta an till varandra och dela med sig av goda exempel. Genom att ta vara på de möjligheter som finns tillgängliga kan fler och framgångsrika företag, förbättrade kommunikationer och nya arbetstillfällen skapas. Detta går hand i hand med det regionala utvecklingsuppdraget som genomsyras av att främja social och ekonomisk hållbarhet och minska vår klimat- och miljöpåverkan.