Hur kommer FP9 att utvecklas?

FP9

EU-kommissionen hr nu offentliggjort kommissionens planer angående det nya forskningsprogrammet FP9. Nuvarande kommissionen fokuserar på halvtidsöversynen av det nuvarande ramprogrammet, Horisont 2020. Utvärderingen kommer också att peka ut vägen mot nästa ramprogram (hittills kallad FP9). FP9 kommer att löpa 2021-2027.

SmålandBlekinges intresse för FP9

SmålandBlekinge arbetar sedan en tid proaktivt med att påverka detta program då innovationsklimatet behöver stärkas i regionen. Detta kan ske såväl genom nationell politik som EU-politik. Därför tar vi med intresse till oss nyheter om FP9 som blir den viktigaste beståndsdelen i den europeiska politiken för innovation.

Agenda för FP9 under 2016-2018

Kommissionen håller också på att ta fram framtidsscenarier som ska vara klara i slutet av 2016. EU-kommissionen har också begärt in information från OECD och IMF om deras syn på hur de offentliga investeringar i forskning och innovation bäst kan bidra till skapandet av tillväxt och sysselsättning.

En högnivågrupp har instiftats för att ta fram visioner för EU: s framtida forskning och innovation på 10-15 års sikt. Denna rapport kommer att presenteras i juni 2017 .

Många slutsatser om denna rapport planeras att presenteras under 2017 på hösten. EU-kommissionen beräknar att ramprogrammet för forskning kommer sedan att presenteras i början av 2018.