Hur ska digitalisering av europeisk hälso- och sjukvård gå till?

Nu sätts ramarna för hur digitalisering av europeisk hälso- och sjukvård ska gå till och alla inspel behövs. Detta var ett av huvudbudskapen från högnivådebatt på temat tidigare i veckan. Småland-Blekinge-Halland har därmed ett gyllene tillfälle att påverka och bidra till utvecklingen av framtida EU-policy för digital hälso- och sjukvård.

Europeisk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar i framtiden. Befolkningen blir allt äldre och kräver mer vård, samtidigt som medborgarna ställer allt högre och individuella krav på den vård som erbjuds. Hur denna ekvation ska gå ihop bekymrar många och digitalisering ses som en del av lösningen. Samtidigt medför digitalisering nya frågeställningar att hantera, allt från tekniska standarder till tillgång till kompetens. På EU-nivå görs nu kraftsamlingar kring dessa frågor och i slutet av året väntas EU-kommissionen anta ett meddelande om behovet och omfattningen av insatser för digital hälso- och sjukvård. 

Utifrån de utmaningar inom hälso- och sjukvård som Småland-Blekinge-Halland står inför, är ökade satsningar på digitalisering givetvis positivt och i förlängningen kan det förhoppningsvis bidra till fler möjligheter till utvecklingssamarbeten, bättre tillgång till innovationer och lösningar eller nya finansieringsmöjligheter och -modeller. Samtidigt ska vi inte glömma att våra lösningar och den utveckling av digital hälsoteknik som sker hos oss kan vara en del av lösningen för övriga Europa. 

EU-kommissionen betonar att det är under de kommande två åren som vi har möjlighet att påverka utformandet av kommande strategier och förutsättningarna för fortsatt utveckling. Det kan handla om tekniska standarder och datarättsfrågor, likväl som prioriterade områden och definitioner i kommande forsknings- och innovationsprogram.

Ju tidigare vi kan vara med och påverka, ju bättre kommer vi kunna dra nytta och få ett mervärde av EU:s framtida policy för digitalisering av hälso- och sjukvård och samarbete inom Europa generellt. Just nu pågår ett samråd om digitalisering av europeisk hälso- och sjukvård, detta är just en sådan tidig möjlighet. Sista svarsdag är 12 oktober 2017. Det är en enkel web-enkät som kan fyllas i både som medborgare eller som representant för en organisation. Svaren ska ligga till grunden för den kommande strategin, men kan även komma att påverka definitioner i t.ex. framtida forskning och innovationsprogram. Avsikten är att meddelandet ska fokusera på tre delar: att medborgare ska har säker tillgång till och användning av data; ytterligare framsteg inom forskning, förebygga sjukdomar och personanpassad medicin; samt stärkt inflytande för medborgaren och patientcentrerad vård.

Så går diskussionerna
På debatten tidigare i veckan deltog representant från EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät (DG CONNECT), representant från Danmarks Tekniska Universitet (DTU), samt representant för europeiska branschorganisationen för läkemedelsindustrin (EFPIA). 
Att utveckla och implementera nya digitala lösningar är kostsamt för det offentliga likväl som för företagen. Alla i panelen var överens om att det idag finns allt för stora osäkerhetsfaktorer när det gäller att investera i digitala lösningar och att detta har en hämmande effekt. 

Kommissionen talade om behovet att prioritera och att gemensamt inom EU identifiera mogna områden att satsa på, för att på så sätt skapa en trygghet för marknaden. De vill även se ett ökat samarbete mellan hälso- och sjukvård, men vill samtidigt undvika korta projekt som inte implementeras fullt.  Något som bedöms ha fungerat väl European Innovation Partnership – Active and Healthy Ageing (EIP-AHA), och ser att denna samarbetsform består i framtiden. Kommissionen lyfte idéer såsom att utveckla europeiskt utbytesprogram inom hälso- och sjukvårdssektorn och gjorde jämförelse till befintliga utbytesprogram såsom ERASMUS. Vi på Brysselkontoret ser därför att det kan bli allt viktigare för Småland-Blekinge-Halland att engagera sig i sådana samarbetsinitiativ och att det är något att ta med sig i den strategiska planeringen redan nu. 

DTU tryckte särskilt på behovet av att hitta hållbara affärslösningar, men även på behovet av insatser för att attrahera och höja kompetens. Köpenhamnsregionen har stora svårigheter att hitta ingenjörer inom medicinteknik och rekryterar därför från Asien. Problemet är att även om dessa ingenjörer har teknisk kompetens saknar de erfarenheter från det danska sjukvårdssystemet, vilket kan skilja sig mycket från sjukvårdssystemen i deras hemländer. Med tanke på den utbildning, forskning och samarbeten som finns inom e-hälsa i Småland-Blekinge-Halland kan det vara värt att fundera på om detta kan vara grund för samarbeten eller om det kan ge idéer kring hur vi arbetar med dessa frågor.

Läkemedelsindustrin anser att offentlig-privat samverkan/public private partnership kan vara ett arbetssätt som skapar en ”trygg hamn” för utveckling av digitala lösningar för hälso- och sjukvård. De betonade även att lösningar och regler för att kunna dela data inom EU skulle betyda mycket för utvecklingen av innovationer. Finns det ett behov av att ytterligare stärka samverkan inom Småland-Blekinge-Halland? Vilka finansieringsmöjligheter för detta finns inom EU och kommande arbetsprogram för Horisont 2020 som presenteras i oktober 2017.

Sammanfattningsvis finns det många aspekter att ta hänsyn till i omställningen till ett digital hälso- och sjukvård och det finns potential att inom EU-samarbetet hantera dessa mer effektivt. Vi har i tidigare artiklar skrivit om etiska frågeställningar kopplat till digital hälso- och sjukvård. Vi på Brysselkontoret fortsätter bevaka frågan och uppmuntrar huvudmännen att som ett första steg svara på samrådet via web-enkäten. Kontakta oss om ni vill ha mer information eller presentationer från debatten. Vi har förstått att även SKL kommer svara på samrådet och för att säkerställa hur de ställer sig i frågan bör ansvarig för e-Hälsa vara lämplig att kontakta.

Här är länk till samrådet om initiativet Digitalisering av Europeisk hälso- och sjukvård, där ni även finner länk till web-enkäten. Observera att sista svarsdag är 12 oktober 2017.

Här hittar ni EU-kommissionens road map som ger bakgrund till och beskriver processen framåt för framtagandet av initiativet Digitalisering av Europeisk hälso- och sjukvård.