Inspireras av Europas största hamn

Nätverket ERRIN (European regional research and innovation network) anordnade ett möte i april där temat var framtiden för Europas största hamnar. Vad arbetar en stor hamn med, vad har de för utvecklingsplan och vad har Europa för position i resten av världen när det kommer till centrala hamnar för världsekonomin. Även regionerna Småland och Blekinge kan hämta inspiration av hur Europas största hamn arbetar, vilket kanske leder till nya idéer och projekt framöver. 
 
Mötet öppnades med att Paris Sansoglou från organisationen European Dredging (muddring) association pratade om vikten av muddring för de ledande hamnarna i Europa Oftast gör man detta föra att hålla vattenvågor nära hamnar under kontroll eller om en strand har eroderat och måste bättras på. Sansoglou framförde att muddring är en av de lösningar som kommer att vara avgörande för de stora hamnarna i Europa i framtiden. Exempelvis har Nederländerna med sin brist på fastland använt sig utav tekniken för att skapa artificiella öar kring deras hamnar för att få mer plats. Det man använt öarna till är alltifrån industrier, till rekreation ändamål till befolkningen och energiförvaring. Genom muddring kan man även enligt honom öka transportmöjligheterna kring en hamn då det finns mer plats för terminaler som kan lasta av och på med transportmedlem som tåg och så vidare. 
Problemet som finns idag kring muddring och kring utvecklingsprojekt allmänt är att lagstiftningen på området är mycket komplicerat och till stor del hindrar utvecklingen av hamnar och dess kapacitet att utvecklas till större hamnar. Detta är någonting som European Dredging association kommer att arbeta proaktivt för att ändra i framtiden.  
 
EU-kommissionens svar på hur man ska stödja hamnar runt om i Europa i framtiden och vad för frågor man kommer att arbeta med presenterades av Maria Christina Marolda från generaldirektoratet Move – Mobility and Transport. Marolda framförde att hon för det första ser hamnar som en regionalfråga då hamnar och hamnarbeten påverkar människorna i regionerna i allra högsta grad. Hon vill även se en större samordning mellan hamnprojekt och Horisont 2020 som är EU:s innovations och forskningsprogram, där hon vill se en förenkling kring reglerna för att underlätta att man använder sig utav Horisont 2020 framöver. 
 
Som avslutning på mötet presenterades Rotterdams hamn, Europas största hamn och på åttonde plats i världen, som ett exempel på hur man driver en framgångsrik hamn och vad man kan dra för lärdomar utav deras strategier. En av de viktigaste förutsättningarna som nämndes för att bli och driva en framgångsrik hamn var att man behövde politisk backning av sina beslut. Men måste involvera lokala och regionala aktörer samt lokalbefolkningen så att de känner sig delaktiga i de stora besluten som tas och känner att även de är den del av hamnen i sin stad. Utan detta är det risk att man istället motarbetar hamnprojekt och inte ser vilket nytta hamnar kan ha även för det civila samhället runt en stor hamn.