InvestEU – programmet som ersätter Junckerplanen

Inför nästa programperiod 2021–2027 kommer den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI) att upphöra och ersättas av InvestEU-programmet som består av InvestEU-fonden, InvestEU Advisory Hub och InvestEU-portalen. InvestEU-programmet skapar nya finansieringsmöjligheter genom att, i större utsträckning än tidigare, fokusera på synergieffekter mellan EU:s olika program med en tydligare inriktning mot olika politikområden. Synergieffekterna kan bl.a. nyttjas för att skapa regional innovationsutveckling i Småland-Blekinge-Halland.

Ett gemensamt regelverk och rådgivningsmekanism förenklar 

InvestEU kommer att bygga vidare på Junckerplanens modell genom att mobilisera privat och offentligt kapital genom garantier för att minska Europas investeringsgap. Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att i allt större utsträckning använda återbetalningsbara finansieringsinstrument (lån, garantier och riskkapital) för att stödja utvecklingen i SME:s och stärka Europas konkurrenskraft. InvestEU kommer att samla EU:s många olika finansieringsstöd såsom InnovFin och COSME under ett enda tak för att förenkla och skapa ett gemensamt regelverk samt en gemensam rådgivningsmekanism och portal.

Fokus på investeringar inom fyra politikområden och innovativa lösningar

InvestEU kommer att fokusera på fyra olika politikområden som är av hög prioritet för EU; Hållbar infrastruktur, Forskning innovation och digitalisering, Små och medelstora företag, Sociala investeringar och kompetens. Dessa politikområden stämmer väl överens med EU:s prioriteringar inom andra program vilket erbjuder möjligheten att kombinera finansiering från EU:s olika program och skapa investeringsplattformar inom olika tematiska områden för att finansiera projekt i regionen.

InvestEU kommer att rikta sig till ekonomiskt hållbara projekt som traditionellt sett inte skulle få finansiering på grund av deras höga riskprofil inom områden där det finns ett investeringsgap eller marknadsmisslyckande. Syftet är att stötta uppskalningen av innovativa företag och projekt som kan föra ny innovation till marknaden och på sikt stärka Europas konkurrenskraft och bidra till att lösa globala samhällsutmaningar. Programmet kommer även att lägga större vikt på sociala investeringar och kompetens vilket ökar möjligheterna att nyttja programmet för att investera i kompetensförsörjning och utveckla kluster för ett närmre samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Detta skapar även möjligheter till att finansiera projekt som är av strategisk betydelse för regionen, till exempel utveckla smarta specialiseringsstrategier genom att InvestEU kan ge stöd till uppskalningseffekt som har svårt att få annan finansiering.

Synergieffekter skapar nya möjligheter till regional utveckling

Målet med InvestEU är att mobilisera investeringar om 650 miljarder euro för att göra den europeiska industrin mer konkurrenskraftig och bidra till att nya innovativa lösningar kommersialiseras. Det skapar nya möjligheter för Europas näringsliv och den regionala nivåns koordinerande roll i tripple helix samverkan (ex. smart specialisering). Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att i allt större utsträckning använda återbetalningsbara finansieringsinstrument (lån, garantier och riskkapital) för att stödja utvecklingen i SME:s. EU kan således bidra till forskning och innovativa idéer som gynnar Europas konkurrenskraft och dess regioner.

Inom EU:s ramprogram för forskning och innovation i nästa programperiod (Horisont Europa) och Europeiska Regionalfonden (ERUF) finns prioriteringar som stämmer väl överens med de prioriterade områdena inom InvestEU-programmet vilket öppnar upp för möjligheter till synergieffekter och finansiering för projekt i regionen. Detta är av intresse för Småland-Blekinge-Halland, inte minst eftersom Kommissionen lyfter behovet (KOM landspecifika rapport för Sverige 2019) av ytterligare investeringar i våra programområden för att stärka Sveriges innovationskapacitet och konkurrenskraft.

Hur ansöker man om finansiering och vilka fler möjligheter finns inom programmet?

Läs mer detaljerad information om InvestEU-programmet och finansieringsmöjligheter för Småland-Blekinge-Halland i vårt PM InvestEU – ett nytt EU program

För mer information 

https://errin.eu/sites/default/files/I.%20Tsanova%20EIB.pdf