Kampen för strukturfonderna fortsätter

Nyligen gick European Innovation Summit av stapeln i Bryssel. Småland-Blekinge-Hallands deltagande var ett led i vårt påverkansarbete och en del i en massiv lobbyinsats från europeiska regioner för att fortsatt kunna arbeta med sammanhållningspolitikens strukturfonder. Läs mer om varför vi deltog på en konferens om innovation.

När EU-kommissionen 2018 lade fram sitt förslag till en ny långtidsbudget för EU:s verksamhet efter 2020, förväntade sig de flesta förändring. Särskilt nervösa var många svenska regioner för vad som skulle hända framöver med sammanhållningspolitiken och dess strukturfondsmedel. Intresset bottnar bland annat i att strukturfondsmedlen med regional- och socialfonden står för cirka 60% av det regional utvecklingskapitalet bland svenska regioner. Se de följande två graferna. 

Förändringarna i EU-kommissionens förslag till långtidsbudget blev inte så stora för svenska regioner som befarat. Ett förslag är dock just ett förslag som ska förhandlas av både EU:s medlemstater och Europaparlamentet. Under den resan kan mycket hända och europeiska regioner lämnar inget åt slumpen, utan nyttjar varje tillfälle som ges för att sprida kunskap om nyttan med sammanhållningspolitiken.

De flesta är överens om behovet av att fortsätta arbeta forskning och innovation (F&I) för att modernisera Europa. Som en konsekvens såg F&I-posten i EU:s förslag till långtidsbudget en ökning med cirka 30%. Svenska och många andra europeiska regioner välkomnar ökningen, men pekar på sammanhållningspolititikens betydelse för kapacitetsbyggande investeringar i F&I. Andelen av forsknings- och innovationsmedel från EU som utgörs av strukturfonder i hälften av Sveriges strukturfondspartnerskap ligger på ca 70-90%.

Eftersom denna koppling inte alltid lyfts fram, eller är känd, reagerade europeiska regioner på att 2018 års European Innovation Summit i Bryssel – en flera dagar lång konferens som avslutades igår– inte tog upp aspekten av sammanhållningspolitiken. Efter våra påpekanden byggdes dock ett större sammanhållningspolitikblock in i konferensen. I detta block fick regioner möjlighet att berätta om sina erfarenheter av att använda sammanhållningspolitikens medel för F&I-investeringar. Sverige representerades av regionpolitikern Erik Bergkvist (S) från Region Västerbotten. På ett inspirerande sätt vittnade han om möjligheterna som skapas när regionerna ges möjlighet och resurser för att skapa tillväxt.                                                                                                        

Småland-Blekinge-Hallands arbete på europeisk nivå med att påverka framtidens strukturfonder sträcker sig många år tillbaka. Tillsammans med flera hundra andra europeiska regioner (i samarbetet Regions4Cohesion) har vi 2011, 2016, 2017 och nu 2018 genomdrivit mycket stora lobbyaktioner som syftat till att sammanhållningspolitiken ska finnas kvar och att alla europeiska regioner ska få ta del av dess medel. Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor sitter med i den europeiska styrgruppen för Regions4Cohesion och koordinerar den svenska insatsen. Vår röst har tillsammans med alla våra allierade blivit mycket stark och etablerat den regionala nivån som en part att förhålla sig till. Eftersom den svenska regionala nivåns åsikter till del har skilt sig från den svenska nationella hållningen, har våra europeiska kontakter även varit värdefulla för att sätta kraft bakom våra ord i vår inhemska svenska debatt.