Kampen om arbetskraften går mot sitt slut?

I tidigare artiklar har vi på SBHSS Brysselkontor skrivit att ”kampen om arbetskraften” tätnar mellan europeiska regioner. Även om detta påstående är välgrundat, då flertal branscher i Europa är i stort behov av specifik yrkeskompetens, så vill EU se fördjupat samarbete mellan europeiska regioner snarare än förflyttning av kompetens från ett område till ett annat (brain-drain). 2016 lanserade EU-kommissionen en ny kompetensagenda för Europa som bl.a. syftar till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Medel från befintliga EU-program används för att genomföra målen i EU:s kompetensagenda och nu har aktörer i Småland-Blekinge-Halland möjlighet att söka EU-finansiering för att initiera processer på hemmaplan som kan ersätta brain-drain med smartare kompetensstrategier.

Samarbete istället för konkurrens om arbetskraften

EU:s kompetensagenda består av 10 åtgärder som på ett eller annat sätt ska implementeras i EU:s medlemsländer fram till 2019. Medel från EU:s program för livslångt lärande, Erasmus+, används bl.a. för att tillgodose några av åtgärderna i kompetensagendan. Inom Erasmus+, programområde två och delen ”sektoriella kunskapsallianser” kommer en ny utlysning publiceras i oktober som syftar till att förbättra och stärka yrkeskompetenser i branscher som har svårt att tillsätta kunnig arbetskraft. Således vill kommissionen se utökat samarbete mellan europeiska aktörer för att tillsammans utveckla verktyg, som kan användas på hemmaplan, för att möta rådande lokala/regionala arbetskraftsbehov. Dessa samarbeten kallas sektoriella kunskapsallianser.

Utlysningen inom Erasmus+ ”sektoriella kunskapsallianser” stödjer tre former av aktiviteter (3 lots of activities) som kan sammanfattas till:

1. Sektoriella kunskapsallianser för kartläggning av kompetensbehov.

2. Sektoriella kunskapsallianser för utformning och anordnande av yrkesutbildning.

3. Sektoriella kunskapsallianser för en ny sektorsstrategi (”blueprint”) för kompetensförsörjning. 

Del 3. ”Strategi för en ny sektorsstrategi/blueprint…” är en av de tio åtgärderna i EU:s kompetensagenda. Tidigare i år (2017) lanserades första utlysningen (EACEA 04/2017) med branschspecifikt fokus för: turism, textil x2, rymd- geoforskning, försvar och bilindustrin. Nästa utlysning väntas komma i oktober 2017 och öppnar upp för sektorsstrategier inom konstruktion, stål- och pappersindustrin, grön teknologi och förnybar energi, sjöfartslogistik och additiv tillverkning. Det innebär att aktörer (ex. lärosäten/företag) i Småland-Blekinge-Halland som verkar inom de ovan nämnda branscherna har möjlighet att medverka som partner i ett europeiskt kluster med syfte att utveckla instrument för att minska den specifika branschens kompetensunderskott.

Kriterier för sektoriella kunskapsallianser

Även om utlysningen ännu inte är publicerad, så kan man genom att studera vårens utlysning (EACEA 04/2017) få en uppfattning om vad som förväntas. De tre olika delarna har olika kriterier;

Kunskapsallianser inom del 1 måste omfatta minst 12 programländer och innefatta minst 2 organisationer, varav minst en måste företräda branschen och minst en måste företräda utbildningsanordnare.

Kunskapsallianser inom del 2 måste omfatta minst 4 programländer och innefatta minst 8 organisationer, varav minst 3 är företag eller företrädare för branschen eller sektorn (t.ex. handelskammare eller handelsorganisationer) och minst 3 är utbildningsanordnare.

Kunskapsallianser inom del 3 måste omfatta minst 6 programländer och innefatta minst 12 organisationer, varav minst 5 är företag eller företrädare för branschen eller sektorn (t.ex. handelskammare eller handelsorganisationer) och minst 5 är utbildningsanordnare.

För vårens utlysning fanns det, för samtliga delar, ett särskilt fokus på digital kompetens och övergången till ett kretsloppssamhälle. Detta eftersom framväxten av en smartare och grönare industri kräver specifik yrkeskompetens, vilken troligen också kommer prioriteras i kommande utlysningar.

Möjligheter för Småland-Blekinge-Halland

Sektoriella kunskapsallianser, och skapandet av en ny sektorsstrategi, utgör en av tio åtgärder i EU:s kompetensagenda. Det visar tydligt att EU, genom program som Erasmus+, utgör möjligheter till processer och aktiviteter på hemmaplan. EU:s åtaganden mot rådande kompetensunderskott har en tydlig koppling till det livslånga lärandet och behovet av yrkesutbildningar. Detta eftersom det inte är hållbart att regioner i Västeuropa rekryterar utbildad personal från Östeuropa, i synnerhet i tider då potentiell arbetskraft finns tillgänglig genom invandring och arbetslösa ungdomar. Vi kan se att EU i allt större utsträckning främjar yrkesutbildning, genom bl.a. veckan för yrkeskompetenser och genomförandet av EU:s kompetensagenda, vilket också kan vara av intresse för aktörer i Småland-Blekinge-Halland. Frågan är hur aktörer på hemmaplan kan fortsätta att nyttja EU:s medel och verktyg för att nå bästa möjliga resultat gällande regional/lokal kompetensförsörjning?

Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor ser därför gärna att regionernas kompetensplattformar informerar Brysselkontoret om behovet finns att bevaka kompetensutvecklingsområdet. Nedan följer exempel på åtgärder som vi tror kan vara av intresse för SBHSS aktörer:

  • Bevakning av EU:s kompetensagenda, kopplat till möjliga processer/aktiviteter i Småland-Blekinge-Halland?
  • Undersöka möjligheter för aktörer på hemmaplan att medverka som partners eller hitta europeiska samarbetspartners för sektoriella kunskapsallianser eller andra projekt?
  • Möjliggöra för aktörer att arrangera aktiviteter på hemmaplan/medverka på EU:s vecka för yrkeskompetenser i Bryssel (20 – 24 november)*

Vi tar också gärna emot förslag på bevakningsområden inom kompetensförsörjning som är av intresse för Småland-Blekinge-Halland.

*Som vi skrivit om i tidigare artikel så anordnas veckan för yrkeskompetenser mellan den 20 – 24 november, vilket bl.a. ger möjlighet att marknadsföra projekt från vår region och knyta nya internationella kontakter.