Klimatet, digitalisering och ett Europa som strävar efter mer – viktiga komponenter i EU-kommissionens arbetsprogram 2020.

Kommissionens ordförande, Ursula Von der Leyen, har i början av året antagit arbetsprogrammet inför 2020, som ska förvandla kommissionens politiska riktlinjer till konkreta åtgärder för europeiska medborgare, företag och samhällen. Högt upp på agendan är klimatfrågor, digitalisering och migration.  

Von der Leyen, som sedan december är kommissionens nya ordförande, har presenterat arbetsprogrammet som kommer att prägla kommissionens arbete framöver. I samband med lanseringen av arbetsprogrammet kommenterade Von der Leyen: ”Denna kommission har åtagit sig att ta itu med våra generella utmaningar som klimatförändringar, digitalisering och migration. Vi har åtagit oss att leverera till European Green Deal och att förbättra chansen för europeiska medborgare och företag i den digitala omvandlingen. Detta arbetsprogram kommer att hjälpa till att bygga en union som strävar efter mer.”

De politiska riktlinjer som Von der Leyen har presenterat sammanfattas i sex olika prioriteringsområden:

  • En europeisk grön giv
  • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
  • En ekonomi för människor
  • Ett starkare Europa i världen
  • En ny satsning på demokrati i Europa
  • Främjande av vår europeiska livsstil

Den europeiska gröna given ska bli EU:s nya tillväxtstrategi, där klimat- och miljöåtgärder ska integreras på alla områden. Initiativet syftar till att förankra klimatneutralitetsmålet för 2050 i lagstiftningen. Given ska skapa en “klimatpakt” där regioner, lokalsamhällen, civilsamhället, skolor och industrier ska ingå – vilket skapar ett ramverk av initiativ, lagstiftning och strategier som ska bidra till klimatmålen. En tillväxtstrategi som fokuserar på klimatet kommer också bidra till ökad sysselsättning och global konkurrenskraft, menar kommissionen.

För att förbereda Europa inför morgondagens digitala utmaningar presenterar kommissionen ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. I arbetsprogrammet presenteras b.la. ambitionen om en särskild strategi för små och medelstora företag som ska stötta företagare att lättare följa utvecklingen. Den digitala ekonomin är en viktig komponent i Europa. Den nya datastrategin ska möjliggöra utveckling och användning av artificiell intelligens. Kommissionen hoppas på att kunna ta fram en vitbok för att kunna utnyttja teknologin med full respekt för europeiska värden och grundläggande rättigheter. Även ny industristrategi ska stärka den industriella kapaciteten och främja innovation.

Dessutom presenterar kommissionen idéer om ett starkt socialt Europa genom en ekonomi för människor. Europa har en unik, social marknadsekonomi och kommissionen vill vidta åtgärder för att integrera ekonomin med den digitala övergången och klimatomställningen vi står inför. För att utveckla den europeiska pelaren för sociala rättigheter vill EU lägga fram förslag om bl.a. rättvis minimilön för arbetstagare samt initiativ för att säkerställa rättvis och effektiv beskattning – samtidigt som medlemsländernas egna traditioner ska respekteras.

EU vill även stärka sina samarbeten med grannländer i Afrika och på Västra Balkan. Därför ska kommissionen ta fram nya strategier för samarbete. Förhandlingarna om anslutning till unionen med Albanien och Nordmakedonien ska fortsätta men processen ska också förbättras. Kommissionen strävar efter att stärka sin geopolitiska roll – för ett starkare Europa i världen.

Kommissionen ska också, tillsammans med övriga EU-institutioner och partners, lansera en konferens om Europas framtid. Konferensen ska uppmuntra invånarna att vara en del av EU:s arbete och åtgärder. En ny satsning på demokrati i Europa görs genom att stärka rättstatskulturen i EU, undersöka hur Europas skiftande demografi påverkar alla aspekter (allt från sysselsättning till folkhälsa) och även presentera en jämställdhetsstrategi.

I den sista punkten tas solidaritet, jämställdhet och rättvisa upp. Det är värden som ska prägla Europa. Kommissionen vill, via arbetsprogrammet, värna dessa värden och på så vis främja vår europeiska livsstil. Ambitionen är att skapa starka och sammanhållna samhällen. Mer konkret vill kommissionen ge stöd till medlemsländer för arbetet mot cancer, föreslå en ny strategi för en säkrare union och nya metoder för kompetensförsörjning. EU vill investera mera för att unionen ska hänga med i digitaliseringen men också den ekologiska omställningen. Även en ny migrations- och asylpakt ska läggas fram – som är en del av den reform som ska förändra asylpolitiken.

För att dessa punkter ska kunna genomföras har kommissionen föreslagit tillbakadragandet av 34 lagförslag som väntat beslut i Europaparlamentet och rådet. Detta sker när lagförslag inte stämmer överens med det nya ordförandeskapets prioriteringar.

 

Klicka här för att läsa kommissionens pressmeddelande.
Klicka här för att se listan över lagförslag som kommissionen föreslår att dra tillbaka.
Klicka här för att se listan över lagförslag som kommissionen anser bör ha hög prioritet.