Kommer EU-miljarder Småland-Blekinge till godo?

Som vi tidigare har skrivit om har Juncker presenterat en ny investeringsplan som skall bidra till 315 miljarder euro. I samband med att den nya planen presenterades, öppnades även möjligheterna för medlemsländerna att skicka in förslag på projekt. Förslagen varierar mellan länderna, både i antal och hur detaljerade de är. Sverige skickade in fyra förslag nämligen en utbyggnad av Stockholms tunnelbana, en utbyggnad av Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp, underhåll och utveckling av en elkabel mellan Sverige och Finland, samt stärkandet av startkapital för företag. Utöver förslagen från Sverige, finns kopplingar till Sverige med i andra länders förslag, exempelvis i Litauens förslag för en energikoppling mellan Sverige och Litauen. Utöver förslagen som har skickats in från medlemsländerna har även EU-kommissionen presenterat olika idéer, där exempelvis en vindkraftspark i Blekinge presenteras som möjligt projekt. Ett mer detaljerat förslag kommer i januari, som kommer att beslutas av medlemsländerna till sommaren.