(Uppdaterad 3/4) EU:s insatser mot Corona

Här uppdaterar vi löpande kring det senaste om bekämpningen av de ekonomiska konsekvenserna som uppstår till följd av Corona. 
EU-kommissionen meddelande den 13 mars att det planerades ett nytt investeringsinitiativ för att hantera krisen som har uppstått på grund av Coronaviruset. Investeringsinitiativet kan potentiellt bli ett viktigt verktyg för många regioner, inkluderat Småland-Blekinge-Halland. Med dessa investeringar ska sjukvårdssystemen avlastas, arbetsmarknader samt små och medelstora företag (SME) stödjas, men insatser riktas även till andra känsliga områden inom EU-ländernas ekonomier.  

Bland de samordnande insatserna som EU-kommissionen föreslår finner vi investeringsinitiativet Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). För att bekämpa de konsekvenser som har och kommer att uppstå som följd av Coronaviruset föreslår kommissionen, som det ser ut nu, att 29 miljarder euro från sammanhållningspolitiken (programperiod 2014–2020) ska omfördelas. Sammanhållningspolitiska medel som inte utnyttjas inom programperioden betalas vanligtvis tillbaka till EU – men nu tar EU tillfälligt bort återbetalningskravet, därmed kan dessa medel användas för att bekämpa Coronaviruset. Detta innebär även att det inte rör sig om några ”nya” pengar. Utöver hanteringen av Coronaviruset förväntas användandet av outnyttjade medel från sammanhållningspolitiken ge övergripande positiva effekter för ekonomin. 

Pengarna kommer främst från struktur- och investeringsfonderna ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och ESF (Europeiska socialfonden). För att kunna använda struktur- och investeringsfonderna föreslår EU-kommissionen att Coronarelaterade insatser blir ersättningsberättigade – detta leder till att medlemsländerna kan använda dessa medel inom hälso- och sjukvård (vård- och skyddsutrustning, sjukdomsförebyggande åtgärder, e-hälsa, medicintekniska produkter, säker arbetsmiljö och säkerställandet av vård för utsatta grupper). ERUF kommer också kunna användas till att stötta företag som påverkats negativt utav Coronakrisen (t.ex. bidra med rörelsekapital till små och medelstora företag (SME) i form av lån och garantier. Det är värt att påpeka att det inte finns något som hindrar från att använda ERUF för fondens ”vanliga” prioriteringsområden, det vill säga forskning, teknikutveckling och innovation.

EU-kommissionen kommer ställa en miljard euro från EU:s budget till förfogande som en garanti för Europeiska investeringsfonden. Med stöd av den ytterligare EU-garantin kommer Europeiska investeringsfonden att uppmuntra bankerna att tillhandahålla likviditet till små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag. Detta förväntas mobilisera 8 miljarder euro för finansiering av rörelsekapital till stöd för minst 100 000 små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag i EU. I kombination med de 29 miljarder euro från sammanhållningspolitiken ser vi alltså totalt 37 miljarder euro.

EU-kommissionen föreslår även att användningsområdet för EU:s solidaritetsfond breddas. Fonden används vanligtvis enbart vid naturkatastrofer – nu föreslår kommissionen att den ska kunna användas även vid allvarliga folkhälsokriser. Detta skulle innebära att upp till 800 miljoner euro frigörs för att hantera Coronaviruset. Det är dock oklart vilka kriterier regioner/medlemsländer måste uppfylla för att ta del utav detta stöd. 

För att EU-kommissionen inte ska behöva godkänna de ändringar som kan behöva göras (inom t.ex. ERUF och ESF) menar kommissionen att dessa ändringar är av ”icke-betydande karaktär”. Detta görs i syfte att maximera flexibiliteten samt snabba på processen. Insatser som medlemsländerna utför från och med 1 februari 2020 blir också stödberättigade då förslaget innefattar även dessa retroaktivt.

Vad händer härnäst?
EU-rådet och Europaparlamentet måste gemensamt fatta ett beslut och målet är att kunna implementera initiativet inom två veckor.

 • EU-rådet: Den 23 mars kommunicerade EU-rådet och medlemsländernas finansministrar att man delar kommissionens bedömning och därmed ställer sig bakom förslaget. Dock måste rådet formellt anta beslutet, vilket förväntas göras efter att Europaparlamentet röstat om förslaget.
   
 • Europaparlamentet: talmannen (David Sassoli) och ledarna för de politiska grupperna höll förra veckan ett informellt möte. De godkände genom ett skriftligt förfarande David Sassolis förslag att kalla till ett extraordinärt plenarsammanträde den 26 mars för att debattera och rösta om lagförslagen som EU-kommissionen har lagt fram sen återstår det att se hur Sverige väljer att hantera möjligheten till akuta stödåtgärder via strukturfonderna.

Kommissionen har även öppnat ett offentligt samråd om investeringsinitiativet som är öppet fram till 11 maj 2020

Uppdatering 27/3: 
Europaparlamentet har med stor majoritet röstat igenom investeringsinitiativet. Nu väntas ett formellt beslut av EU-rådet.

Uppdatering 1/4:
Även rådet har godkänt ändringarna. Investeringsinitiativet kräver därmed i kraft från och med idag 1/4. 

Uppdatering 2/4:
EU-kommissionen presenterar ytterligare ett instrument för att lindra de ekonomiska effekterna av Corona. Instrumentet kallas för SURE (Supporting Member States to help protect people in work and jobs).  SURE är ett instrumentet för tillfälligt stöd i syfte att mildra riskerna för ökad arbetslöshet i en nödsituation/kris som den vi ser idag, genom att stödja de branscher/arbeten som påverkas mest. Upp till 100 miljarder € finns tillgängliga i form av lån.

 • Hur fungerar SURE?
 1. Företag tvingas att (tillfälligt) minska sin verksamhet och arbetstid för anställda, på grund av krisen.
 2. Medlemsstaterna inför möjligheter för korttidsarbete i syfte att bevara sysselsättningen och stötta företag/egenföretagare. Detta leder till plötsliga ökningar av de offentliga utgifterna.
 3. Medlemsstaterna gör en begäran till EU-kommissionen om ekonomiskt stöd genom SURE för att finansiera dessa utgifter.
 4. Kommissionen konsulterar medlemsstaten i syfte att definiera lånevillkoren baserat på en utvärdering av de höjda offentliga utgifterna.
 5. Kommissionen lägger fram ett förslag till ett beslut för EU-rådet
 6. När förslaget godkänts kommer det ekonomiska stödet att ges i form av ett lån från EU till medlemsstatern
 • Nästa steg är att EU-rådet måste godkänna instrumentet.

Här kan ni läsa mer om SURE:

Press release

Fact-sheet

Frågor och svar

Uppdatering 3/4
EU-kommissionen har godkänt ett svenskt stödprogram på 100 miljarder SEK (9.1 miljarder euro) för att stödja den svenska ekonomin i samband med Coronavirusets utbrott. Stödprogrammet antogs inom ramen för det tillfälliga ramverket för statsstöd som presenterades den 19 mars 2020.

Stödet syftar till att begränsa riskerna som uppstår i samband med att emittera lån till de företag som är hårdast drabbade av den nuvarande krisen och därmed förhoppningsvis kunna säkerställa en fortsatt verksamhet.

Kommissionen finner att den svenska insatsen överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. Dessa villkor är:

 1. Det underliggande lånebeloppet per företag är begränsat till vad som krävs för att täcka dess likviditetsbehov under överskådlig framtid.
 2. Garantierna kan tillhandahållas till den 30 september 2020,
 3. Garantierna är begränsade till tre år och kan enbart i särskilda fall förlängas i ytterligare tre år, och…
 4. risken som staten tar är begränsad till högst 70%

Ni finner pressmeddelandet här.