Kommissionen föreslår sex nya prioriteringar för europeiskt samarbete på utbildningsområdet

Den 1 september presenterade EU-kommissionen en rapport som de tagit fram tillsammans med medlemsstaterna som uppmanar till att göra EU:s utbildningsystem mer socialt inkluderande. I rapporten föreslås sex nya prioriteringar som syftar till att öka EU-invånarnas kompetens och anställbarhet och skapa öppna, innovativa och digitala lärmiljöer samtidigt som man lyfter fram grundläggande värderingar som jämlikhet, likabehandling och ett aktivt medborgarskap. De sex nya prioriteringar som kommissionen föreslår är följande:

  • Relevanta och högkvalitativa färdigheter och kompetenser med fokus på resultat för att främja anställbarhet, innovation och ett aktivt medborgarskap
  • Inkluderande utbildning, jämlikhet, likabehandling och främjande av medborgerliga kompetenser
  • Öppen och innovativ utbildning för alla, helt anpassad till vår digitala era
  • Bättre stöd till pedagogerna
  • Öppenhet och erkännande av färdigheter och kompetenser för att uppmuntra till mobilitet bland studenter och arbetstagare
  • Långsiktigt arbete med investeringar, resultat och utbildningssystemens effektivitet

I slutet av året förväntas det att medlemsstaterna via Europeiska rådet ska anta rapporten. För Sveriges del är det troligt att dessa prioriteringar inkorporeras i utbildningssystemet för att gå i linje med EU:s utbildningsmål. Detta kommer i sin tur sannolikt leda till att Småland-Blekinge anpassar sina riktlinjer inom utbildningsområdet till de åtagande Sverige har gjort. Rent praktiskt innebär det inte bara anpassning av utbildningspolicyn utan för att stödja utvecklingen kan man förvänta sig att kommande EU-medel som exempelvis Erasmus+ kommer knytas till dessa mål. För att Småland-Blekinge ska kunna få ta del av EU-medel till utbildningsområdet är det viktigt att lokala och regionala projektplaner anpassas till de nya EU-prioriteringarna. I rapporten föreslår kommissionen också att de nya prioriteringarna ska gälla i fem år framåt istället för som tidigare tre år, vilket gör det enklare för Småland-Blekinge att arbeta långsiktigt mot de nya prioriteringarna.

Läs mer om Brysselkontorets korta översikt om utbildning – från EU till Småland-Blekinge här.