Kommissionen satsar på maritima näringar

EU-kommissionen har gått ut med information om nya satsningar inom sammanhållningspolitiken. Cirka 75 miljoner kronor investeras genom havs- och fiskerifonden (EHFF)* för att främja innovation inom den marina sektorn – det som ofta går under namnet "blå tillväxt". Utlysningarna torde vara av intresse för Småland-Blekinges aktörer som ofta innehar stor kompetens och således har goda möjligheter att erbjuda en konkurrenskraftig ansökan.
 
Den maritima sektorn sysselsätter idag omkring fem miljoner människor i Europa och sektorns betydelse för sysselsättning bedöms fortsätta att öka. Satsningen kommer som ett svar på att innovationsutvecklingen inom sektorn bedöms hämmas av
– tillgången på rätt arbetskraftkompetens
– låga investeringar inom forskning
– forskning kommersialiseras inte i tillräcklig grad  
 
Kommissionens satsning består således av tre utlysningar som syftar till att ge resultat för färdigheter, kreativitet och teknik
1. Blå karriär
2. Blå forskning
3. Blå teknik
 
Den maritima sektorn domineras av en åldrande och manlig arbetskraft. Genom "blå karriär" ska resurser tillföras för att attrahera fler kvinnor och unga. Detta genom att bland annat uppmuntra till en ökad havsundervisning i skolan.

Man vill också se att satsningen på unga resulterar i ökad maritim forskning. För att intresset ska öka, uppmuntras aktörer att ingå i forskningsprojekt som kan inspirera ungdomar. Exempel på idéer är framställning av robotar som leder till utvecklingen inom marin arkeologi eller hur man på bra sätt kan ta hand om problemet med mikroplaster.

För att stimulera blå tillväxt behöver marknaden nya innovationer. Jordbruksverket som är ansvarig myndighet i Sverige för programmet, efterfrågar investeringar på sex prioriterade områden. Läs mer om den nationella handlingsplanen och urvalet av ansökningar här http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/havsochfiskeriprogrammet20142020/omhavsochfiskeriprogrammet.4.724b0a8b148f52338a35c6f.html
 
* Europeiska havs- och fiskerifonden är en av fem europeiska struktur- och investeringsfonder som kompletterar varandra och ska främja en återhämtning i EU som bygger på tillväxt och nya jobb.

Europeiska havs- och fiskerifonden arbetar med:
• hjälper fiskare att ställa om till ett hållbart fiske
• hjälper kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier
• finansierar projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för kustbefolkningen
• gör det lättare att söka ekonomiskt stöd