Kommissionens arbetsprogram 2015

Kommissionen lanserade ett förslag till nytt arbetsprogram för 2015 strax innan jul. Fokus ligger på att åtgärda den problematiska arbetslösheten och att öka tillväxten i ekonomin. Huvudintiativen kan du läsa om här:

-En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar

*Investeringsplan för Europa med syfte att bland annat skapa tillgång till finansiering för stora och små företag. EU inrättar också en fond för strategiska investeringar.

 

*Främjande av integration och anställbarhet på arbetsmarknaden

Ett paket åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att få ut människor, särskilt långtidsarbetslösa och ungdomar, på arbetsmarknaden.

*Halvtidsöversyn av strategin Europa 2020

 

-En sammankopplad digital inre marknad

*Paketet för en digital inre marknad

Målet är att konsumenterna ska ha gränsöverskridande tillgång till digitala tjänster, att företagen ska få lika villkor och att det ska skapas förutsättningar för en livskraftig digital ekonomi och ett digitalt samhälle.

 

-En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik

*Strategisk ram för energiunionen 

Integrering av nationella energimarknader, minskning av efterfrågan på energi i EU, mindre andel koldioxidtunga energikällor i energimixen samt främjande av forskning och innovation på energiområdet, översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

*Svar på klimatförändringarna

Förklaring av partnerländernas ambitioner på området.

 

-En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

*Strategi för den inre marknaden för varor och tjänster

Försök att öka integrationen på den inre marknaden. Bättre ömsesidigt erkännande och standardisering i centrala industri- och tjänstesektorer där den ekonomiska potentialen är störst, bl.a.företagstjänster, byggsektor, detaljhandel, lagreglerade yrken, avancerad tillverkning och kombinerat tillhandahållande av varor och tjänster. Särskilt fokus på små och medelstora företag.

*Paket för arbetskraftens rörlighet

Paketet är avsett att understödja arbetskraftens rörlighet och bemöta missbruk genom bättre samordning av systemen för social trygghet. Man tar sikte på utlandsstationerad arbetskraft och dess villkor.

*Kapitalmarknadsunionen 

En åtgärdsplan för bättre finansiering av ekonomin genom effektivare marknadsbaserade finansieringsinstrument.

*Ram för resolution av andra finansinstitut än banker

*Luftfartspaket 

Paketet omfattar ett meddelande om problem och åtgärder för att öka konkurrenskraften för luftfartssektorn i EU

-En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union

*Paket för en djupare ekonomisk och monetär union

Nya incitament till strukturreformer.

*Förslag till direktiv om obligatoriskt informationsutbyte i fråga om gränsöverskridande skattebeslut

Reglering av informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i olika medlemsstater.

*Handlingsplan mot skatteflykt och skattebrott, inbegripet ett meddelande om ett nytt tillvägagångssätt för bolagsbeskattning på den inre marknaden mot bakgrund av den

globala utvecklingen

Handlingsplanen bygger på arbetet i fråga om underminering av skattebaser och vinstdelning i OECD.

-Frihandelsavtal med USA

*Strategi för handel och investeringar för sysselsättning och tillväxt

En heltäckande översyn av EU:s handelspolitiska strategi.

 

*Förslag om att färdigställa EU:s anslutning till den europeiska konventionen om de mänskliga

rättigheterna

Förslag om undertecknande, ingående och tillämpning av anslutningsavtalet.

*Europeisk säkerhetsagenda 

 

-Mot en ny migrationspolitik

*Europeisk migrationsagenda

Syftet är att ta fram en ny hållning till laglig migration och göra EU till en attraktiv destination för begåvningar, samt förbättra hanteringen av migrationen genom ett intensivare samarbete med tredjeländer,stödja en bättre fördelning av bördorna och solidaritet samt bekämpa irreguljär migration och smuggling.Agendan omfattar även en översyn av direktivet om blå kort, EU:s enhetliga arbetstillstånd för högkvalificerade arbetstagare.

-En starkare global aktör

*Meddelande om översyn av EU:s grannskapspolitik

*Meddelande om målen för hållbar utveckling efter 2015

-En union i demokratisk förändring

*Förslag till interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning

*Förslag till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister

*Översyn av beslutsprocessen för genetiskt modifierade organismer