Kommissionens förslag till nya livsmedelsstrategi – Från jord till bord

Kommissionen presenterade nyligen en ny omfattande livsmedelsstrategi från jord till bord (farm-to-fork). I strategin fastställs konkreta mål för att omvandla EU:s livsmedelssystem. Den regionala nivån uppmärksammas eftersom lokala/regionala livsmedelssystem är väsentliga för att uppnå målen som berör ökad hållbarhet, konkurrenskraft och hälsa. Även frågor som berör rurala områdens tillgång till bredband och kompetens berörs av strategin och vi kan förvänta oss flera initiativ under de närmsta åren som kan vara av intresse för SBHSS.

Den nya livsmedelsstrategin utgör en central del i EU:s gröna deal. Kommissionens mål är att minska livsmedelsproduktionens miljö- och klimatavtryck samtidigt som att alla europeiska medborgare ska ha god tillgång till näringsrika produkter. Strategin är strukturerad efter sex rubriker:

  • ensuring sustainable production
  • ensuring food security
  • stimulating sustainable food processing, wholesale, retail, hospitality, and food services practices
  • promoting sustainable food consumption and facilitating the shift to healthy, sustainable diets
  • reducing food loss and waste
  • combating food fraud along the food supply chain

För att påskynda ett grönare och mer hållbart europeiskt livsmedelssystem är forskning och innovations-investeringar avgörande. Nästa europeiska ramprogram för FoI, Horisont Europa, avsätter enligt förslag 10 miljarder € inom området för livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk, fiske och vattenbruk. Vidare nämns missions inom området för ”soil health and food” (Horisont Europa) och att det ska kunna användas för investeringar till hållbara europeiska livsmedelskedjor. Särskilt intressant för den regionala nivån är att kommissionen belyser europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som investeringskraft genom smart specialisering (för utveckling av regionala livsmedelskedjor).

Utöver produktion och processer för livsmedelsframställning lyfter kommissionen behovet av tillgång till bredband. Kommissionen siktar på att snabbt bredband ska vara tillgängligt i alla av EU:s rurala områden till 2025, vilket är en nödvändighet för att applicera digital innovation och teknik inom livsmedelssektorn. En annan nödvändighet är kompetens och tillgång till arbetskraft, och därmed avser kommissionen att inkludera och specificera behov inom livsmedelsindustrin i uppdateringen av EU:s kompetensagenda.

Tidsplan – initiativ och lagförslag

Mellan 2020 – 2024 avser kommissionen uppdatera och/eller initiera nya förslag kopplat till den nya livsmedelsstrategin. Det berör bl.a. målsättningar för att minska matsvinn, utvärdering och revidering av befintlig djurskyddslagstiftning och förslag till ny lagstifningsram för hållbara livsmedelssystem.

Du hittar tidsplan för initiativ och lagförslag här!

Kommissionen uppmanar intressenter inom livsmedelsindustrin inkl. nationella, regionala och lokala aktörer att delta i debatten om utformningen av strategin och/eller dess initiativ. Därmed kan vi förvänta oss en rad olika samråd framöver.