EU-kommissionens långsiktiga vision om ett klimatneutralt Europa till 2050

Den 28 november lanserade EU-kommissionen en strategiskt långsiktig vision för en modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till 2050. Visionen sätter en viljeriktning mot ett EU som inte ska ha någon påverkan på klimatet om c:a 30 år, vilket förutsätter att alla samhällsaktörer och organisationer bidrar. EU-kommissionen framhåller därmed betydelsen av att regioner och kommuner utarbetar egna visioner vilket berikar debatten och bidrar till att fastställa Europas svar på den globala klimatutmaningen.

Visionen om en klimatneutral framtid omfattar nästan alla EU:s politikområden. Investeringar i realistiska tekniska lösningar som leder till en grönare industri är en av nycklarna samtidigt som en social och rättvis omställning måste säkerställas. Europas medborgare är i regel mycket positiva till att EU sätter upp höga ambitioner gällande miljö och klimat. Enligt statistik från Eurobarometer anser 85 % av européerna att arbete mot klimatförändringar kan skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Med andra ord kan man se att det även finns folkligt stöd för EU:s långsiktiga klimatvisioner.

För att uppnå klimatneutralitet lyfter kommissionen sju strategiska områden som är särskilt viktiga till förverkligandet av visionen; förnybar energi, energieffektivitet, ren och uppkopplad mobilitet, cirkulär ekonomi och konkurrenskraftig industri, infrastruktur, bioekonomi samt lagring av koldioxid (hantering av återstående utsläpp). Dessa områden är viktiga frågor för europeiska regioner, inte minst för Småland-Blekinge-Halland som likt de flesta nordiska regionerna ligger i framkant gällande omställningen till minskade utsläpp av växthusgaser.

Syftet med denna långsiktiga strategi är inte att ställa upp mål utan att skapa en viljeriktning och möjliggöra för intressenter, forskare, företagare och medborgare att utveckla nya och innovativa industrier, företag och jobb. Kommissionen uppmanar till debatt och förväntar sig att nästa steg blir att EU:s regeringschefer diskuterar hur medlemsstaternas politikområden kan bidra till den övergripande visionen redan vid rådets möte i maj 2019 (Sibiu)

Mer information hittar på kommissionens hemsida.