Kommissionens vision för Europas långtidsstrategi för utbildning – möjligheter för lärosäten och regioner

Kommissionens långtidsstrategi för ERASMUS+ har som mål att verka kapacitetsbyggande och skapa excellens för alla Europas lärosäten och inte bara topprankade universitet. Under det första UniLion Open Talks presenterade kommissionen sina prioriteringar inom ERASMUS+ och satsningarna på ett European Education Area som syftar till att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov och stärka Europas konkurrenskraft. ERASMUS+ och European Education Area kommer inför nästa period vara mer fokuserat på internationella samarbeten, därför kommer det finnas fler möjligheter för lärosäten i Småland-Blekinge-Halland att nyttja programmet.

Mot ett European Education Area

Inför nästa decennium ser kommissionen större utmaningar med den ’fjärde industriella revolutionen’ som kommer påverka hur universitet och lärosäten arbetar. I en alltmer globaliserad värld är det viktigt för Europas universitet och lärosäten att satsa på att stärka den globala konkurrenskraften och skapa nya internationella samarbeten.

Framtidens European Education Area bygger på olika initiativ från kommissionen. På lång sikt vill kommissionen satsa på att utveckla European Univeristies, vilket består av universitetssamarbeten som ska underlätta för studenter att ta ut en examen genom att kombinera studier från olika europeiska universitet. En del i denna strategi är att ta fram ett European Curriculum som studenter kan använda för att skräddarsy en examen med kurser från olika europeiska universitet. Kommissionen vill även ta fram ett European Student Card, ett gemensamt studentkort som gäller för alla europeiska universitet. Kortet ska underlätta studenters möjligheter att läsa kurser vid olika universitet inom EU.

Nedan följer en illustration av hur kommissionen ser att uppbyggnadsfasen ser ut för skapandet av European Universities

ERASMUS+ Key Action 2:

 

 

Utvecklingen av European University Alliances

För att nå visionen om framtidens universitet har kommissionen skapat olika program och nätverk där universitet kan delta. European University Alliances är ett första steg i den här utvecklingen där alliansens partnerinstitutioner är engagerade i att utveckla samordnade åtgärder på internationell nivå. Allianserna grundar sig i gemensamma intressen, mål och värderingar för att tackla utmaningar i det europeiska samhället och de har redan börjat ta form runt om i Europa;

 

  • Göteborgs Universitet (Sverige), University of Warwick (Storbritannien) Vrije Universiteit Brussel (Belgien), L’Université Paris-Seine (Frankrike), University Pompeu Fabra Barcelona (Spanien) och University of Ljubljana (Slovenien) – har skapat universitetsalliansen EUTOPIA med målet att utvecklas till ett framtidens European University. Alliansen har formats kring visionen om att ta sig an globala utmaningar och bidra till studenters ökade mobilitet. Redan nu håller alliansen på att utforma gemensamma masterskurser, PhD program och stipendier, studentutbytesprogram och undervisningssamarbeten. I samband med lanseringen lämnades en ansökan in om finansiering från EU genom Erasmus+ European Universities.

 

  • Freie Universität Berlin (Tyskland), Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Italien), University of Edimburgh Uniwersytet Jagielloński (Polen), KU Leuven (Belgien), Universidad Complutense de Madrid (Spanien), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Frankrike) – är en universitetsallians som skapades i april 2018 för att kunna bilda en global enad röst vilket öppnar upp nya möjligheter, och blir startskottet till skapandet av ett European University.

 

  • Lunds Universitet (Sverige), Ludwig-Maximilian University of Munich (Tyskland), Porto University (Portugal), Szeged University (Ungern) och Université Paris-Saclay (Frankrike) – är ytterligare en universitetsallians som skapats med hjälp av EU-finansiering vilken valt att fokusera på global hälsa.

 

Det finns en möjlighet för universitet och lärosäten i Småland-Bleking-Halland att nyttja EU-medel och skapa allianser med partneruniversitet i Europa. De universitet som nu satsar på att skapa universitetsallianser kommer att ligga steget före i utvecklingen av European Univeristies och kommissionens vision om framtidens Europa inom forskning och utbildning.

Erasmus Mundus

I påbyggnadsfasen till European Universities och ett European Education Area finns Erasmus Mundus som är ett samarbets- och mobilitetsprogram inom högre utbildning, och syftar till att öka kvaliteten på den europeiska högre utbildningen. Erasmus Mundus-programmets finansieringssystem stöds av kommissionen och är ytterligare ett steg i riktningen mot European Universities. Programmet har som mål att stärka samarbetet mellan europeiska universitet och övriga världen vilket kan stärka Europas konkurrenskraft och bidra till internationella och kulturella utbyten.

Förslag till ökad budget för ERASMUS+ öppnar fler möjligheter för Småland-Blekinge-Halland

Kommissionen föreslår en dubbelt så stor budget för ERASMUS+ inför nästa programperiod 2021-2027, vilket kommer att innebära fler samarbeten och allianser mellan europeiska lärosäten. De nya formerna av samarbeten uppmuntrar dessutom till att man går bortom de existerande samarbetsmodellerna mellan högre utbildningsinstitutioner i Europa, vilket öppnar upp för nya finansieringsmöjligheter för internationella projekt och program i regionen.

Mer information om finansieringsmöjligheter för universitet och lärosäten under ERASMUS+ programområde 2 hittar du här.

 

Länk till SBHSS tidigare artikel om sektoriella kunskapsallianser

Länk till SBHSS tidigare artikel om EU stöd för universitetssamarbeten inom ERASMUS+

Länk till SBHSS tidigare artikel om ökad budget för ERASMUS+

Länk till SBHSS tidigare artikel om europeiskt index för kompetensförsörjning