Regioner i centrum för genomförandet av programmet för ett digitalt Europa

Inför nästa programperiod (2021 – 2027) inrättar EU det nya programmet Digital Europe. Särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland är den regionala nivåns betydelse i och med framväxten av digitala innovationshubbar. Hubbarna ska fungera som en regional samlingspunkt där aktörer och företag kan få hjälp att utveckla processer, produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Fram till den 25 oktober samlar kommissionen in synpunkter genom ett samråd om planeringen för de första två åren av programmet. Brysselkontoret uppmanar våra medlemmar att nyttja möjligheten att svara på samrådet eftersom Småland-Blekinge-Hallands aktörer (kluster, science parks, lärosäten och små- medelstora företag m.fl.) har goda möjligheter att nyttja finansiering och de innovationsstrukturer (hubbar) som Digitala Europa kan erbjuda i nästa programperiod.

Digitala Europa är en fortsättning på strategin för en digital inre marknad och syftar till att ge stöd för den digitala omställningen av Europas samhällen och ekonomier. Budgeten beräknas till 9,2 miljarder € i nästa programperiod och finansieringen riktar sig till projekt inom fem områden:

  • högpresterande datorsystem
  • artificiell intelligens
  • cybersäkerhet
  • avancerade digitala färdigheter 
  • säkerställa bred användning av digital teknik.

Den regionala nivån har en betydande roll i förverkligandet av Digitala Europas målsättningar om att skapa en konkurrenskraftig digital ekonomi. Europeiska regionkommittén yttrande om programmet betonar bl.a. vikten av pionjärregioners partnerskap samt att den regionala och lokala nivån med sina företag, universitet och invånare har möjlighet att påskynda EU:s digitala utveckling och väsentligt öka offentliga och privata investeringar inom området. Digitala Europa kommer därmed innehålla ”verktyget” digitala innovationshubbar som kommer att ha en central roll i genomförandet av programmet.

Digitala innovationshubbar – kommissionens förslag

Digitala innovationshubbar, Digital Innovation Hubs (DIH), lanserades av Kommissionen redan 2016. DIH stöder aktörer, främst små och medelstora företag och den offentliga sektorn, att testa digitala innovationer. De fungerar som en samlingspunkt där regionala aktörer och företag kan få hjälp att utveckla processer, produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Vid behov kan även affärs- och finansieringsstöd för implementering av digitala innovationer kunna erbjudas.

Ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter ska säkerställa bred geografiska täckningen i EU. Den första omgången digitala innovationshubbar (för 2021 – 2027) kommer att väljas ut baserat på medlemsstaternas förslag. I ett senare skede ska nätverket av DIH utvidgas genom en öppen och konkurrensprövad process. De digitala Innovationshubbarna är vanligtvis specialiserade på en viss teknik eller sektor i linje med regionens smarta specialiseringsstrategi. Kommissionens S3-plattform har bl.a. lanserat ett online-verktyg som visualiserar nuvarande DIH-utbud och samlar tillgängligt material för att stötta framväxten av regionala digitala noder. Därmed är DIH inget nytt, men med Digital Europa kan vi förvänta oss att antalet regionala innovationshubbar kommer öka markant. Kommissionen ser en utveckling med 80 nya hubbar per år och den långsiktiga ambitionen är att varje NUTS-2 område ska ha en digital innovationshubb.

Digitala innovationsknutpunkter – nationell nivå  

Vinnova har fått regeringsuppdraget att genomföra en förstudie om etablerandet av digitala innovationshubbar i programmet Digitala Europa. Vinnova kommer kartlägga vilka aktörer som skulle kunna utgöra de digitala hubbarna, vilket bl.a. innebär att analysera näringslivsbehov och den offentliga sektorn som omger den. I samverkan med tillväxtverket kommer Vinnova att föra en nära dialog med relevanta aktörer och myndigheter, däribland regional utvecklingsansvariga. Förstudien ska redovisas den 16 december 2019.

Den 30 augusti kommer Vinnova anordna eventet ”Digitala innovationshubbar – vad är det och vilken roll förväntas de ha?” i Stockholm. Utöver information om förstudien och förväntningar på vad innovationshubbarna kommer innebära så ges även möjlighet för de som närvarar att ge inspel till processen.

Strategiskt nyttjande av programmet – synergier

Enligt källor från Kommissionen kan finansiering för kapacitetsuppbyggnad för innovationshubbar finnas tillgänglig (ev. 1 miljon € under en treårsperiod per digital innovationshubb). Vidare finansiering från Digitala Europa för projekt kopplat till digitala innovationshubbar är först relevant när det finns ett europeiskt mervärde/nätverk kopplat till projekten.

Digitala Europa kompletterar andra EU-program och är utformat för synergier med de program och instrument som har störst relevans i ett digitalt sammanhang. I kommissionens förslag till Digitala Europa nämns bl.a. synergier med program som Horisont Europa, Kreativa Europa, programmet för den inre marknaden, Erasmus och regionala utvecklingsfonden (ERUF).

ERUF ska främja innovationsbaserad ekonomisk utveckling, vilket bl.a. innefattar digitalisering av näringslivet. Det kan exempelvis handla om kompletterande investeringar i uppbyggnad/förbättring av digitala innovationshubbar. Med tanke på möjliga synergier mellan ERUF och Digitala Europa ser Kommissionen gärna en koppling mellan innovationshubbarnas profil och regionala smarta specialiseringsstrategier.

Tematiska områden som högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet omfattas både av Horisont och Digitala Europa. Typer av åtgärder (projekt) skiljer sig dock åt och kan komplettera varandra. Horisont stöder forskning och teknisk utveckling genom bl.a. demonstration, pilotverksamhet, innovation och förkommersiella tester. Digitala Europa kan däremot fokusera på storskalig kapacitet och infrastruktursuppbyggnad. Exempelvis kan ny digital teknik som utvecklas med Horisont gradvis tas upp och införas genom Digitala Europa.

En strategisk fråga för Småland-Blekinge-Hallands regioner och aktörer handlar om hur och inom vilka områden Digitala Europa kan generera störst mervärde. Under hösten 2019 förväntar vi oss mer detaljerad information om programmets utformning, samtidigt som våra medlemmar har tillgång till att ge inspel på både nationell (Vinnovas förstudie) och europeisk nivå (samråd).

Samråd Digitala Europa

Med anledning av programmets koppling till den regionala/lokala nivån uppmanar kommissionen lokala och regionala myndigheter att svara på samrådet om programmets utformning för de första två åren (2021 – 2023).

Kommissionen lyfter särskilt fram betydelsen av regional och lokal samordning för små och medelstora företag, detta eftersom mindre företag inte alltid har samma tillgång till internationella nätverk och kompetenser som större företag – och för att digitaliseringens fördelar och ekonomiska effekter ska bli tillgänglig för en bred skara innovatörer, företag och medborgare kan man argumentera för att kunskapsmiljöer (som DIH) är särskilt viktiga i kommuner och regioner utanför storstadsområden.

Eftersom digitalisering integreras med andra tematiska områden som hälso- sjukvård, tillverkningsindustri, livsmedel, kulturarv, transport m.fl. kommer programmet vara intressant för det regionala och lokala innovationslandskapet. Småland-Blekinge-Hallands aktörer som kluster, science parks, lärosäten och små- medelstora företag m.fl. har goda möjligheter att nyttja finansiering och de innovationsstrukturer (hubbar) som Digitala Europa kan erbjuda i nästa programperiod. Därmed kan Digitala Europa läggas till i listan över europeiska program som är av intresse för våra medlemmar och Brysselkontoret avser att fortsätta bevakning av programmets utformning.

Deadline för att svara på samrådet är den 25 oktober – kontakta Brysselkontoret för mer information om processen, programmet och/eller ev. uppdragsbeskrivning till Brysselkontoret kring samrådet.