Konferens om innovativ och ansvarsfull tillväxt

Konferensen om innovativ och ansvarsfull tillväxt den 2 oktober resulterade i en intressant debatt om små- och medelstora företag och deras relation till universitet och kunskapen som finns där. Tre teman presenterades på eftermiddagen nämligen ansvarsfull innovation, transnationella innovativa samarbeten och hur universitetens expertis kan främja Europas små- och medelstora företag (SMF).

Eftermiddagens diskussionsgrupper delades in efter de tre områdena där jag deltog i diskussionen kring hur universitet och SMF:s kan samarbeta. Diskussionen baserades på tre frågor som alla hade ”kunskap” som huvudtema. Det fanns en uppfattning hos alla deltagande parter att det finns en svårighet i att koppla samman SMFs med studenter och universitet. Även om det upplevs att det idag inte finns några direkta hinder för ett samarbete finns det inte heller några direkta incitament för att göra det. Trots att det finns ett förtroende för den teoretiska kunskap som genereras i utbildningar finns det frågetecken om studenterna faktiskt har den praktiska kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Att praktikplatser är en lösning för att koppla samman universitet och arbetsliv diskuterade vi även om det finns några hinder för detta idag. Även om studenters rörlighet uppmuntras ansågs det att det var svårare att hitta företag som var villiga att ta emot dem, och då främst medelstora företag. Tyvärr blev denna del av diskussionen väldigt spekulativ då deltagarna som var från företag redan idag hade utbyten med universitet och studenter. De menade ändå att satsningar som görs inom EU riktade mot SMF även borde innehålla mer direkt stöd för denna form av kunskapsutbyte.

Sist men inte mist diskuterade vi vem som bär ansvaret för att detta kunskapsutbyte skall ske och var eniga om att alla involverade parter bär lika ansvar. Även om lärosäten kan skapa goda förutsättningar för studenter att komma i kontakt med ”verkligheten” genom exempelvis masterprogrammet Innovation trough Business, Engineering and Design vid LNU skulle inte programmet varit möjligt att genomföra utan företagens och studenternas engagemang.  Vi var även alla överens om att samarbeten mellan lärosäten, studenter och företag är både önskvärt och nödvändigt då vi lär oss det vi gör.

/Anna Gustafsson