Konferens om sammanhållningspolitik och regionalt utvecklingskapital

I veckan möttes svenska regioner i Stockholm på SKR:s konferens om sammanhållningspolitiken. Utifrån att sammanhållningspolitiken med sina strukturfonder uppskattas stå för cirka hälften av svenska regioners utvecklingskapital, diskuterades såväl hur medlen fungerar idag och varför vi redan nu måste engagera oss i sammanhållningspolitikens framtida utformning. Det är allmänt känt att sammanhållningspolitiken, som idag står för omkring 1/3 av EU:s budget, är ifrågasatt. Fönstret för att tala om hur vi vill ha det är öppet nu och i cirka ett år framöver tills betänkanden från experter och vår input via remisser förväntas vara på plats.

Konferensens program innehöll flera intressanta infallsvinklar och inleddes med en redogörelse och dialog med Per Johansson som ansvarig för utredningen Ett effektivt och ändamålsenligt hanterande av EU:s medel. Utredningens uppdrag beskrevs och med det framkom även dess begränsningar. Utredningen samlar nu in material och synpunkter, både från Sverige och andra länder, och rapporten förväntas presenteras i december 2023. Med tanke på att många förväntar sig förändringar som påverkar det regionala utvecklingskapitalet, uttryckte flera av deltagarna sin förvåning över att utredningen inte hade någon direkt representant från eller en formellare struktur för avstämning med den regionala nivån.

Maya Jolles, ekonomisk rådgivare på EU-kommissionens representation i Sverige, berättade sedan vad som händer i Bryssel och om EU-kommissionens arbete nu och i det längre perspektivet mot eller efter 2027. Hon lyfte även EU-kommissionens framsynsrapport från 2022, vilken ligger till grund för de aktiviteter vi idag ser.

Därefter redogjorde Mattias Moberg, enhetschef för regional utveckling och landsbygdsutveckling på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, för det svenska EU-ordförandeskapet och arbetet kring regional utveckling och sammanhållningspolitiken i Bryssel och i Sverige. Samtidigt som en positivvilja till dialog med svenska regioner uppvisades, förblev bilden av Sveriges ståndpunkter och engagemang kring utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken otydlig.

Dagen avslutades med att Småland Blekinge Halland South Swedens och North Swedens Brysselkontor berättade om hur diskussionerna går på EU-arenan och bland andra europeiska regioner när nu diskussionerna om både framtidens sammanhållningspolitik och EU:s budgeten som helhet har kommit igång på allvar. Behovet av att vi i Sverige engagerar oss i debatten som föregår ett konkret förslag blev tydligt, och utifrån det presenterades en fortsättningskonferens 20–21 juni i Bryssel. Konferensen syftar till att lyfta blicken från Sverige och ta del av det europeiska perspektivet för att bättre förstå och kunna forma vår svenska ståndpunkt.