Konferens om social ekonomi hos EESC

Social ekonomi handlar om att kombinera lönsamhet med social integration, det vill säga genom att främja verksamheter vars främsta drivkraft är allmännytta. Konferensen den 1 oktober hade ett flertal syften men främst bjöd Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESC) in till diskussion kring aktuella utmaningar inför de kommande fem åren gällande social ekonomi. Att det finns ett stort behov av att hitta en bättre balans mellan den sociala ekonomin och samhället, gräsrotsorganisationers viktiga arbete samt vikten av att tänka utanför ramarna var tydligt från alla deltagare.

Social ekonomi, social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande var de centrala begreppen för onsdagens konferens. Läs gärna vår tematiska fördjupning om socialt entreprenörskap för en tydlig genomgång och diskussion kring begreppet här. Flera talare presenterade idéer om att balansen mellan dessa centrala begrepp och relationen till samhället, lagstiftningar och andra regelverk måste bli bättre. Det blev tydligt att ett av problemen främst för socialt företagande handlade om avsaknaden av en klar och tydlig definition. Även om det är definierat att företagets främsta syfte skall vara för ”common good” ansågs det oklart vart gränserna går. Anledningen till denna debatt var att regelverken som finns idag för sociala företag tenderar att hämma företagets ekonomiska utveckling för att kunna bli oberoende av finansiering från andra parter. I och med, bland annat, EU-kommissionens ökade tryck på europeiska banker ansågs att även mindre lokala och regionala banker har påverkats och därför försämrat möjligheterna för socialt företagande. Att skapa förutsättningar för socialt företagande skulle kunna innebära att fler vågar och får möjlighet att arbeta med dessa frågor.

Xavier Le Mounier, en av representanterna från EU-kommissionen, poängterade att även om utgångspunkten inte är densamma för alla involverade aktörer, arbetas det mot samma mål. EU-kommissionens deltagare menade även på att detta arbete måste finnas på den lokala, regionala och nationella nivån för att EU-kommissionens rekommendationer skall kunna få störst inverkan. Detta innebär att medlemsstater och medborgare behöver vara aktiva, politiska idéer är bara idéer tills någon genomför dem.

Även om en talare från finansieringssidan hade varit givande i diskussionerna var dagen intressant. Idéerna att ta med från konferensen är att den politik som förs måste främja socialt arbete för små- och medelstora företag samt att EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet behöver vara ambitiösa vad gäller alla aspekter av den sociala ekonomin i det kommande arbetet. Vad som blev tydligt under dagen var att detta arbete endast är påbörjat och att det fortfarande är idéer men det finns stora förhoppningar på den nya EU-kommissionen och framtidens arbete med den sociala ekonomin.

/Anna Gustafsson