Kultur 2018 – möjligheter på den europeiska arenan

2018 är utsedd till det europeiska kulturarvsåret, vilket innebär att det blir ett ökat fokus på kulturarvsbidrag till samhället. Även om kulturarvs-utlysningar inom EU:s kulturprogram, Kreativa Europa, har passerat deadline så finns det vissa möjligheter att nyttja EU:s tematiska program för projekt avsett för att främja regionala kulturskatter. Dessutom kopplas kultur ofta samman med andra regionala utmaningar som integration, social inkludering, hälso-sjukvård och ungdomsfrågor. Därmed kan vi förvänta oss flera chanser för våra huvudmän, att under 2018, lyfta goda exempel och delta i diskussionsforum på plats i Bryssel. 

Kultur – verktyg för regional utveckling

I denna artikel kommer vi gå igenom möjligheter på den europeiska arenan som Småland-Blekinge-Hallands aktörer kan nyttja gällande kultur och tematiska områden som kan kopplas till kultursektorn. Artikeln blickar mot aktiviteter 2018 och utgår från två perspektiv. Dels tillfällen för kulturaktiviteter och projekt i traditionell mening (främjandet av kulturella sektorer som musik, media, kulturarv) och dels aktiviteter där kultur används som ett verktyg för regional utveckling inom andra områden (integration, social inkludering, hälso- sjukvård m.fl.). Ofta, om inte alltid, är dessa två perspektiv kopplade till varandra.

Artikeln börjar med en överblick av Europeiska kulturarvsåret (2018) och möjliga tillfällen för Småland-Blekinge-Halland. Sedan kommer en kort sammanfattning av EU:s kulturprogram (Kreativa Europa). Slutligen informerar och reflekterar vi på Brysselkontoret om möjligheter att nyttja den europeiska arenan genom bl.a. det regionala nätverket ERRIN och EU-kommissionens kulturforum Voices of Culture.

Europeiska kulturarvsåret 2018

EU-kommissionen utsåg 2018 till kulturarvsåret med syfte att belysa kulturarvets centrala roll i formandet av Europas gemensamma historia och identitet. Kommissionen understryker att EU:s rika mångfald som finns på nationell, regional och lokal nivå skapar unika möjligheter för utbyten mellan människor av alla åldrar, sociala bakgrunder och kulturer. Kulturarvsåret kan ses som ett helhetsprogram som samlar projekt och event under gemensam flagg. Kommissionen vill att kulturarvsåret når ut till så många som möjligt och att medborgarna känner ägandeskap för Europas historia och kulturarv.   

Budgeten för kulturarvsåret ligger på 8 miljoner euro och fokuserar på kulturaktiviteter som riktar sig till ett eller flertal av de 10 initiativ som EU-kommissionen har skapat för kulturarvsåret:                                                                                                     

Shared Heritage: Kulturarvet ska tillhöra oss alla.

Heritage at school: Barn får upptäcka Europas traditioner och kulturella höjdpunkter.

Youth for heritage: Unga som för in nytt liv i vår kultur.

Heritage in transiton: Återanvändandet/återskapandet a industriella, religiösa och militära lokaler och platser:

Tourism and heritage: Ansvarsfull och hållbar turism kopplat till kulturarven.

Cherishing heritage: Utveckla kvalitetsstandards för eventuell insatser/åtgärder på kulturarvsobjekt.

Heritage at risk: Motverka olaglig handel med kulturvaror och hantera risker för kulturarven

Heritage-related skills: Bättre utbildning och träning för både traditionella och nya jobb inom kultursektorn

All for heritage: Främja social innovation och både medborgare och samhällens medverkan.

Science for heritage: Forskning, vetenskap, innovation och teknologi med fördelen för kulturarv

Finansieringen kommer att delas över olika program, dock mestadels till EU:s program Kreativa Europa och dess kulturarvsutlysningar (deadline 22 november 2017) som vi skrivit om i tidigare artikel. Men det finns även andra möjligheter att nyttja EU:s tematiska program för att främja regionala kulturarv. Detta genom bl.a. Horisont 2020, Natura 2000, Erasmus+ och COSME. Mer information om hur du kan nyttja dessa möjligheter hittar du i EU-kommissionens dokument ”Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities”

Småland-Blekinge-Hallands regioner kan ta tillfället i akt och nyttja Europas fokus på kulturarv genom att delta och främja regionala kulturskatter. Flera event kommer att arrangeras på olika platser i Europa under 2018 och informations- och utbildningskampanjer kommer ligga till grund för att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap på området. Kommande huvudevenemang är European Heritage Summit, 18 – 24 juni 2018, i Berlin och European Heritage days (EHD) i september 2018. Det sistnämna är ett utmärkt tillfälle för våra huvudmän att visa upp regionala kulturarv då EHD uppmärksammar och synliggör kulturarv i hela Europa genom en s.k. europeisk kulturarvskarta.

OBS. för våra lärosäten som bedriver forskning inom kultur/kulturarv kan konferensen ”International Conference Florence Heri-Tech: the Future of Heritage Science and Technologies” som anordnas 16 – 18 maj i Florens vara av intresse. Syftet med konferensen är att skapa ett internationellt forum för att jämföra och debattera forskning, teman och trender, för vetenskap och teknik gällande kulturarv.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-kommissionens program för kulturella och kreativa sektorer. Programmet har en budget på 1,46 miljarder euro och sträcker sig över programperioden 2014-2020. Programmet erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik. Kreativa Europa är uppdelat i två delprogram, Kultur och Media, samt ett sektorsövergripande programområde som bland annat innefattar ett finansiellt lånegarantiinstrument. Aktörer och myndigheter inom programmet är Kreativa Europa Desk Sverige som kan svara på frågor om programmet och vara rådgivande vid ansökningar. Statens kulturråd ansvarar för delprogrammet Kultur och Svenska Filminstitutet har ansvaret för delprogrammet Media. De två myndigheterna delar på ansvaret för Sveriges räkning.

Som vi tidigare uppmärksammat så är 2018 utsett till det europeiska kulturarvsåret, vilket innebär ett ökat fokus på kulturarvsbidrag till samhället. Även om deadline för ansökan till kulturarvsprojektet passerade den 22 november finns det fortfarande möjlighet att söka andra europeiska samarbetsprojekt genom Kreativa Europa som har deadline den 18 januari 2018:

  • Stöd kan sökas för samarbeten mellan organisationer inom Europa. Stöd till samarbetsprojekt delas upp i två sorter: större och mindre projekt. Projektperioden kan som längst pågå i fyra år.
  • Mindre samarbetsprojekt ska utgöras av en projektledare och partners från minst två andra länder. Maximal bidragssumma att söka är 200 000 euro och bidraget får utgöra högst 60 % av den totala projektbudgeten.
  • Större samarbetsprojekt ska utgöras av en projektledare och partners från minst fem andra länder. Maximala summan att söka är 2 000 000 euro och bidraget får utgöra högst 50 % av den totala projektbudgeten.
  • Stöd för europeiska samarbetsprojekt kan sökas en gång per år under den totala programperioden. Den totala budgeten för utlysningen är 40 miljoner.

Ansökningshandlingar, nya anvisningar för ansökningar samt den digitala ansökningsblanketten finner ni här!

Om några av Småland-Blekinge-Hallands samhällsaktörer letar partnersök så finns det i nuläget flera Europeiska organisationer som söker samarbetspartner inför utlysningen om stöd till samarbetsprojekt. Önskar man läsa mer om samarbetsprojekt och andra stödformer inom Kreativa Europa kan ni läsa mer här.  För att se listan med de organisationer som anmält att de söker samarbetspartners kan ni läsa mer här.

Småland-Blekinge-Halland – möjligheter på den europeiska arenan 2018

I mitten av december (2017) besöker representanter från region Jönköpings län Bryssel för att dela med sig av goda exempel, ”hur kultur kan användas som verktyg för integration”, på Social Entrepreneurship Development Brokerage Event. Då det fanns ett visst intresse från våra huvudmän att dela med sig eller ”benchmarka” projekt med kulturinslag på den europeiska arenan har vi i detta stycke samlat information om möjliga tillvägagångsätt för Småland-Blekinge-Halland att delta i Brysselbaserad samverkansforum.  Det gäller inte bara ”kulturforum” utan även plattformar där kultur kan användas som verktyg för regional utveckling inom andra områden (likt många av de projekt vi har på hemmaplan).

  • ERRINs arbetsgrupp Design & Creativity

ERRIN och arbetsgruppen Design & Creativity är ett nätverk som ger bra ingång till samarbete inom sektorer med kopplingar till kultur och som till stor del bygger på erfarenhetsutbyten mellan medlemmar. Även om beskrivningen av arbetsgruppen Design & Creativity har tonvikt på design så har det under 2017 arrangerats event med fokus på bl.a. media och audiovisuella sektorer. Med andra ord finns det troligtvis utrymme att inkludera andra (fler) kulturella näringar i arbetsgruppen 2018.

Det finns potential att bättre nyttja ERRIN-nätverket genom att aktivt bidra till agendan (snarare än att bevaka). För detta krävs ett nära samarbete mellan Brysselkontoret och huvudmännen. Brysselkontoret kan bevaka möten och vidareförmedla information och projektexempel från dessa, likväl som informera om möjligheter för huvudmännen att komma med inspel. De aktiva inspelen (t.ex. presentationer på plats i Bryssel) bidrar ni på hemmaplan med. Just nu finns särskilt goda möjligheter att påverka arbetsgruppens agenda inför 2018.

Arbetsgruppen efterfrågar inspel gällande tematiska områden för 2018 och är en chans för oss att lyfta frågor som vi arbetar eller vill arbeta med. Småland-Blekinge-Halland kommer att delta på arbetsgruppens planeringsmöte (inför 2018) den 12 december i Bryssel. Inför mötet kommer ERRIN att skicka ut tre frågor som ligger till grund för diskussionerna inför 2018 års aktiviteter. Är du intresserad av att skicka inspel och försöka påverka agendan inför 2018 (?) kontakta Brysselkontoret senast 8 december.

  • Erlai (European Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration)

Erlai-nätverkets leds av italienska Emilia-Romagna regionen och har syftet att främja kunskaper och dela erfarenheter mellan regionala/lokala aktörer vad gäller integration. Vissa av våra huvudmän har visat intresse för att delta i forum vad gäller kopplingen kultur – integration, men också vad gäller att aktivt delta i forum för att benchmarka regionala integrationsprojekt som inte har en tydlig koppling till kulturella näringar.

Om intresset finns från våra regioner kan Småland-Blekinge-Halland Brysselkontor undersöka möjligheten, att tillsammans med andra europeiska regioner, arrangera möten och event genom Erlai-nätverket (med eller utan koppling till kultur).

  • Ansök om deltagande i EU-kommissionens kulturforum (Voices of Culture)

Småland-Blekinge-Hallands kulturaktörer har möjlighet att visa goda exempel och delta i ett dialogmöte med EU-kommissionen i Bryssel. EU-kommissionens kulturforum, Voices of Culture, efterlyser aktiva deltagare till två samtalsforum i april och september 2018. Det gäller en möjlighet att delta i en grupp av cirka 30 europeiska samhällsaktörer (inom kulturområdet) för att utbyta idéer kring frågan: Hur kulturverksamhet i bred samverkan kunnat leda till större inkludering och delaktighet i samhället?

Gruppen kommer att ”brainstorma” den 17-18 april 2018 och sedan få möjlighet att i september 2018 diskutera idéerna med EU-kommissionen på ett dialogmöte i Bryssel. Deltagarna ska kunna bidra med två goda exempel som visar på kopplingen mellan kulturverksamhet och social inkludering. Deadline för ansökan är 8 januari 2018.

Mer information om ansökan hittar du här. OBS. EU-kommissionens ”Voices of Culture” står för rese- och logikostnader.

Brysselkontoret – den förlängda armen

Frågan är vilka projekt, med anknytning till kultur, som ni vill benchmarka i Bryssel (?) och inom vilka specifika områden som Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor kan skapa nya kontakter och således lägga grunden till framtida samarbeten (?). Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor bevakar ”kultur” områdesöverskridande, vilket betyder att fler kopplingar än angivit i denna artikel också spelar stor roll och kan nyttjas på den europeiska arenan. Därmed är er återkoppling till Brysselkontoret viktigt för att vi ska fungera som Småland-Blekinge-Hallands förlängda arm på den europeiska arenan, både vad gäller kultur i traditionell mening och kultur som ett verktyg för regional utveckling inom andra områden.

Ett färskt exempel på hur kultur integreras med andra områden genom ERRIN är från arbetsgruppsmötet för hälsa som anordnades den 16 november 2017. På mötet framfördes visionen om att utveckla en arbetsplan för kultur inom EU:s hälso- sjukvårdskoordinering. Nicola Robinson från EU-kommissions generaldirektorat för utbildning och kultur menade att kopplingen mellan kultur och hälso-sjukvård inte står högst upp på agendan, men att det kommer öka i prioriteringsgrad för framtidens europeiska hälso- sjukvårdssamarbete. Och kanske kommer betydelsen av kultur som ”verktyg” att öka (inom fler områden) under 2018 som är europeiska kulturarvsåret?

Vänligen kontakta Adam Andersson – adam.andersson@sbhss.eu – om ni har inspel gällande kultur och kulturrelaterade möjligheter på den europeiska arenan. Under våren 2018 har Adam också möjlighet att besöka våra regioners tjänstepersoner som arbetar med samordning och projekt vad gäller kultur – regional utveckling (exempelvis i samband med styrgruppsmöten eller Europaforum).