Kultur i EU – tillgängligt för alla

I slutet av november 2014 beslutade kulturministrarna i EU:s medlemsstater att en arbetsplan för kultur ska implementeras och gälla mellan åren 2015-2018. Arbetsplanens huvudsakliga fokus kommer beröra ämnen såsom publikutveckling, kulturarv, kreativ ekonomi och innovation inom kreativa och kulturella näringar (KKN). På agendan ligger dessutom kulturell mångfald och rörlighet, samt vikten av att lyfta fram kulturens roll i EU:s yttre förbindelser. Målet är att kultur ska vara tillgängligt för alla.

 

Samarbete mellan medlemsstater

Kulturplanen 2015-2018 (läs mer här) bygger främst på ömsesidigt lärande mellan EU:s medlemsländer genom användandet av Open Method of Coordination (OMC). I och med att EU inte har beslutskompetens inom kulturområdet är OMC ett sätt för medlemsstaterna att samarbeta utan att EU egentligen används som annat än en plattform för att uppnå gemensamma mål. Eftersom EU inte kan lagstifta i frågor som rör kulturen, kan EU således heller inte hållas ansvarigt för vad medlemsstaterna kommer överens om.

OMC-grupperna består av experter från EU:s medlemsstater vilka samlas i arbetsgrupper för att nå ett större kunskaps- och erfarenhetsutbyte på policynivå mellan medlemsstaterna och kommissionen. Det man kommer fram till publiceras senare i en slutrapport, vilken samtidigt tjänar som ett sätt att driva frågorna framåt i och med att medlemsstaternas resultat jämförs med varandra.

Regioners kulturengagemang på den europeiska arenan ökar

Även om kultur är en nationell angelägenhet och om det europeiska samarbetet på övergripande nivå sker medlemsstaterna sinsemellan, finns det all anledning för regioner att se närmare på vad som händer på den europeiska arenan. Långt ifrån alla regioner nyttjar idag möjligheten att för sin nationella nivå peka på vilken typ av kulturellt internationellt samarbete man har behov av. Vad är viktigast för min region? Att låta kulturen tjäna som ett kit för att bygga förtroende med grannstater och för att i längden etablera mer långtgående samarbeten vad gäller transport, utbildning och arbetsmarknad? Eller ligger vårt intresse främst i kulturens påverkan på turism eller de kreativa näringarna? Anledningar till kultursamarbete kan vara många och allt fler regioner engagerar sig därför på den europeiska arenan för att kunna hämta inspiration och kunna påverka policyutveckling parallellt med det nationella arbetet.

Ett initiativ för att starta ett nätverk kring kultur i Bryssel har tagits av bland annat Västra Götalandsregioner. Målet är just att tillvarata regionernas intressen av tidig information och erfarenhetsutbyte. För att få mer information om nätverket, kontakta Annika Strömberg för Västra Götaland regionkontor.

En uppenbar anledning att se närmare på EU:s arbete är de EU-medel som syftar till att stödja medlemsstaterna och deras aktörer att nå uppsatta mål. Så sker t ex genom EU-programmet Kreativa Europa (läs mer här).Många upplever idag att det är svårt att kunna färdigställa en framgångsrik ansökan från dess att utlysningen offentliggörs till att utlysningen stänger.  När kultur dessutom ingår som ett av verktygen för att nå målen i de regionala utvecklingsplanerna (RUP), blir innehållet i framtida utlysningarna allt viktigare. Genom att vara aktiv på den europeiska arenan är det lättare att hinna skapa framtida samarbeten för att nå målen i utlysningarna och föra att fram åsikter om behov i kommande utlysningar – direkt till programansvariga inom EU-kommissionen, utan att behöva gå via den nationella nivån.

Nedan finner du en lista över kända utlysningar inom Kreativa Europa:

För att exemplifiera hur ett partnerskapsök kan se ut och för att demonstrera hur många som är aktiva, klipper vi här in ett exempel på ett partnersök inom ramen för Kreativa Europa som en region i södra Frankrike genomför:

Policy

Initiative

Document type

Reaction

Culture  

Search for partners «Creative Europe »

Search for partners

1st of October 2015

Här kan du läsa om hela partnersöket.

För mer information om europeiskt kulturellt samarbete, läs gärna vårt PM om kultur (från 2011, en del saker har utvecklats sedan dess).

Den 7-8 april håller kommissionen en slutkonferens i Bryssel, där arbetet inom The Preparatory Action on the Role of Culture in EU External Relationspresenteras och diskuteras. Talare är bland annat kommissionären för utbildning och kultur, Androulla Vassiliou. Mer information och anmälan kan göras här.

Den 8-9 maj arrangerar ENACT ett event i Bryssel om kultur i externa relationer och kulturell diplomati (läs mer här).