Kulturturism, en underutnyttjad tillgång?

Europa är den mest besökta kontinenten i världen. Mer än 10 % av Europas BNP har sin uppkomst i turistsektorn och den sysselsätter över 25 miljoner människor, vilket gör den till en av de ledande jobbskapande sektorerna. Just kulturturism skapar jobb, dessutom arbete särskilt för unga och mer utsatta människor. I och med detta är turismen både ett sätt genom vilken ekonomin kan växa, och kan även ses som ett verktyg för att bekämpa social utestängning.  

 
I nuläget finns ingen EU-omspännande strategi för turism, men det finns många som kämpar efter att skapa en sådan, och sätta turism på kartan. Europaparlamentet har en specifik grupp som har tagit fram ett turismmanifest för tillväxt och sysselsättning som bland annat diskuterar hur turism ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Gruppen menar även att manifestet tvingar kommissionen att fundera på hur turism ur företagssynpunkt ska främjas och hur den kan inkorporeras i Junckerplanen. 
 
Än så länge ligger Europa före utvecklingsländer i andra världsdelar, men enligt trenderna kommer så inte vara fallet länge till. För att Europa ska behålla sin plats den mest besökta turistdestinationen måste vi investera i högkvalificerad service och vara konkurrenskraftiga. Digitaliseringen är ett verktyg som man i högre grad borde dra nytta av och många menar att man ytterligare måste öppna upp för internationell handel för att kunna utnyttja hela tillväxtpotentialen som turismsektorn erbjuder. Det finns också en ökande trend som pekar på en ny typ av turism, man vill inte bara se utan man vill uppleva, något som kan vara värt att beakta nä man ser över sina egna turistattraktioner. 
 
År 2018 är det europeiska året för kulturarv, och inför detta har det under veckan pågått två stora kulturkonferenser där det bland annat har diskuterats hur kulturell turism kan gynna regioner. Nedan följer några goda exempel. 
 
Skottland är ett land med ett mycket rikt kulturarv som innefattar allt ifrån musik, litteratur och museum till slott och höglandsspel. Enligt en undersökning som landet gjort visade det sig att kultur är den näst viktigaste anledningen till varför turister väljer att besöka landet. Dessutom undersöktes det vilka mer specifika kategorier som ligger till bakgrund för valet av destination. Resultaten visade att mat och dryck, tillsammans med kulturarv som till exempel slott, var de viktigaste kategorierna (56 % respektive 57 % röstade för dessa alternativ). 44 % ansåg att utbudet av museum påverkade deras val och 37 % valde en viss destination på grund av den natur som fanns. Man har även ordnat evenemanget ”Homecoming”. Evenemanget syftar alltså främst inte till att locka nya turister utan att attrahera de människor som någon gång har haft regionen som sitt hem, men som på grund av olika orsaker flyttat därifrån. Man menar att detta på många sätt är en lättare metod för att attrahera folk och dra nytta av kulturen i området eftersom dessa personer redan känner en koppling till regionen. Inför evenemanget lade man ner mycket pengar på PR och marknadsföring för att positionera sig och öka synligheten och medvetenheten om Skottland. Resultatet blev att mer än 1000 företag deltog, vilket skapade arbeten, attraherade internationella besökare och ledde till ökade utgifter för turisterna som i och med eventet spenderade mer.
 
Skottland har med sin natur och sina starka traditioner ett starkt kulturarv, men det finns många typer av arv som kan attrahera turister. Kultur kan likaväl vara uppbyggd på abstrakta tillgångar; i Andalusien i Spanien har man dansen Flamenco som en viktig attraktion.  I Tyskland har man istället till exempel valt att bygga upp sitt kulturarv kring Berlinmuren och dess fall, samt gjort en kulturväg som baseras på Luthers reformation av landet.  
 
I Europa finns det dessutom 32 kulturvägar som är certifierade av Europarådet. Dessa vägar måste ha ett kulturellt värde för minst tre länder och ska visa på ett historiskt värde, ett kulturarv eller liknande. Det mest kända exemplet här är kanske Santiago de Compostela, pilgrimsvandringen. Det är inte bara kulturvägar, utan även specifika platser som är viktiga ur ett europeiskt kan ansöka om EU:s kulturarvscertifikat. Det kan till exempel röra sig om museum eller specifika byggnader. Här kan du läsa mer om hur man kan ansöka. 
 
I Bryssel finns det dessutom många nätverk som inriktar som på kultur och turism. En av dessa är RICC (Regionala initiativ för kultur och kreativitet) som arbetar med kulturfrågor i form av innovation och smart specialisering. Ytterligare ett Brysselbaserat nätverk är NESCTour, som inriktar sig på hållbar och konkurrenskraftig turism och arbetar för att påverka finansieringen till samt utformningen och implementeringen av EU:s policy gällande kultur. Nätverket arbetar även för att skapa gränsöverskridande kultursamarbeten och vill positionera EU som en ledande destination för turism. Flera aktörer inom Småland-Blekinge har planer på att engagera sig i NESCTour. 
 
Nedan följer några av de punkter som NESCTour arbetar med, och som förnärvarande är utmaningar men som skulle kunna vändas till möjligheter:
 
*Att kommersialisera kulturvägar- utan att för den delen släppa hållbarhetsperspektivet
*Hur man på ett tillförlitligt sätt kan mäta den påverkan som kulturell turism har
*Hur man på bästa sätt kan dra nytta av digitaliseringen för att öka konkurrenskraften
*Hur EU-medel kan användas för projekt inom kultur och turism- ett seminarium kommer att hållas om detta den 27:e september 2016
*Hur man kan inkorporera regionala kulturella turisminitiativ i samband med det europeiska året för kulturarv- exempelvis med evenemang liknande Skottlands ”Homecoming”