Läget i förhandlingarna – interregionala innovationsinvesteringar

Bakgrund: I EU-kommissionens förslag om de särskilda bestämmelserna om Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) för programperioden 2021 – 2027 presenterar EU-kommissionen ett nytt instrument för interregionala innovationsinvesteringar (även kallat komponent fem) som syftar till att stödja interregionala innovationsinvesteringar som sammanför forskare, företag, civilsamhället och offentliga förvaltningar som medverkar i strategier för smart specialisering som upprättats på nationell eller regional nivå. Alltså som ett steg att ta det tematiska samarbetet mellan europeiska aktörer till processen efter kapacitetsbyggande.

Hur kan förslaget utformas? Interregionala innovationsinvesteringar består av två delområden där det första (strand 1) handlar om att sammanlänka innovationsekosystem med tydlig koppling till smart specialisering och S3-plattformar. Programmet föreslås ha tre utlysningar: 2021, 2023 och 2025. Arbetsprogrammen ska enligt EU-kommissionens förslag utformas av en programkommitté där representanter från medlemsstater, regioner, lärosäten och tematiska kluster/organisationer finns representerade. Det ska även finnas en tydlig länk till styrgrupperna för de tematiska S3-plattformarna industriell modernisering, energi och jordbruk/livsmedel. Det andra området (strand 2) ska fungerar som ett insteg till strand 1. Det betyder att det i instrumentet ska finnas mer kapacitetsbyggande inslag och EU-kommissionen ser att kluster kan utbyta erfarenheter kring exempelvis små- och medelstora företags involvering i innovationsutvecklingen. Vissa frågetecken återstår att räta ut för att veta vilka regioner som kan delta i strand 2.

Läget i förhandlingarna: Ministerrådet (medlemsstaterna) har föreslagit att Interregionala innovationsinvesteringar (komponent 5) ska ingå i förordningen för ERUF medan Europaparlamentet i sitt förslag har behållit komponent 5 inom Interreg (enligt kommissionens förslag). Till följd av valet till Europaparlamentet i slutet av maj sker inga ytterligare diskussioner mellan ministerrådet och Europaparlamentet förrän efter valet, men med anledning av rådets och parlamentets olika uppfattningar kring förslaget så har kommissionen börjat fundera på var/hur interregionala innovationsinvesteringar ska utformas. För att få in synpunkter planerar EU-kommissionen att öppna ett samråd i juni. Ett viktigt tillfälle att föra fram våra åsikter. Den svenska nationella nivån har för sin framtida position i denna fråga sagt att de tar starkt intryck av regionernas svar i ”Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken” (nov-april).