Länens aktörer samverkar i Bryssel

För våra huvudmän på hemmaplan är vikten av samarbete mellan olika organisationer i länet men även samarbete mellan länen viktigt då det bland annat bygger upp framtida nätverk för möjligheten att genomföra projekt som är ett starkt verktyg för att tillsammans tackla Europas samhälleliga utmaningar. Dessutom handlar samarbetet i Europa mer om att samla samhällskompetenser från olika länder som tillsammans kan bidra med att möta de utmaningar som Europa står inför. Utan ett gränsöverskridande samarbete i Europa får enskilda aktörer svårt att genomföra nödvändiga strukturförändringar. Därför slöt en delegation Kalmar och Kronobergs län sig samman och åkte gemensamt ner till Bryssel för att hämta inspiration från andras erfarenheter och hur andra sammanslutna aktörer arbetar tillsammans, främst inom hälsoområdet där huvudmännen har flera gemensamma beröringspunkter.

 Genom besök på bland annat Svenska EU-representationen och EU-kommissionen fick delegationen en bättre bild av vad som är aktuellt på EU-nivå när det gäller hälsa, och genom besök på Sveriges kommun- och landsting och Region Skåne fick delegationen en bild för hur andra län runt om i Sverige jobbar inom hälsoområdet.
Dagen efter fick delegationen dessutom möjligheten att få inspiration från aktörer inom hälsoområdet som tillsammans har slutit sig samman för att ansöka om projekt och lite inom vilket område dessa projekt riktat sig mot, som exempelvis e-hälsa. Dessa möjligheter bjöds under ERRIN Brokerage Events. Brokerage-veckan anordnas av ERRIN, som är en nätverksorganisation vars strävan är att förstärka samarbete och partnerskap mellan regioner inom EU. Här fick delegationen möjlighet att rent konkret se vilka projekt som andra sammanslutna aktörer jobbar med och därmed ta del utav goda exempel från dessa olika aktörer om hur man har byggt upp projekt och vilka utmaningar man står inför. Genom att nyttja ett nätverk som ERRIN kan sammanslutna aktörer dela med sig goda exempel och erfarenhet inom olika projekt som i sin tur leder till att sammanslutna aktörer kan profilera sig som en attraktiv samarbetspartner. Därför är det viktigt att man nyttjar ett sådant nätverk, som för övrigt Småland-Blekinge är medlemmar i. Detta kan i sin tur delegationen ta del utav genom att man nu har en bild av vad som är aktuellt inom hälsoområdet på EU-nivå och vilka projekt som andra sammanslutna aktörer jobbar med, och därmed jobba vidare för framtida projekt på hemmaplan.

För att bli beviljade EU-projekt i dagens läge så är samarbete mellan olika organisationer, regioner och länder en viktig faktor för att få EU-finansiering, men även att tackla de utmaningar som Europa står inför. Att en delegation mellan två olika län i Småland åker ner till Bryssel är ett positivt tecken som pekar på vikten för samverkan för framtida partnerskap och förhoppningar om projekt som i sin tur kan leda till nya finansieringsmöjligheter för länen.